Cliënt – organisatiejaarplan 2024

Cliënten ervaren optimale kwaliteit van leven en dienstverlening

We streven naar tevreden cliënten die kwaliteit van leven, wonen, zorg en behandeling ervaren. Dat doen we door:

  • aan te sluiten bij de persoonlijke behoeftes en wensen van de cliënt
  • persoonsgerichte zorg en ondersteuning te bieden
  • wonen en welzijn te integreren
  • veiligheid te waarborgen
  • het leveren en verbeteren van kwaliteit blijvend na te streven.

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven betekent voor iedereen wat anders. In de laatste levensfase verschuift het accent van te geven zorg naar het bieden van meer comfort. Het gaat dan om het totale welbevinden: zowel fysiek, als psychisch, sociaal en religieus/spiritueel. Tot het laatst toe gewaardeerd worden en kunnen zijn wie je bent. Het werken vanuit de visie van het presentiegedachtengoed, met behulp van positieve gezondheid en waar nodig het palliatief redeneren, helpen medewerkers om kwaliteit van leven te bieden.  

In een open gesprek tussen medewerkers, cliënten, mantelzorgers en hun netwerk brengen we met elkaar wensen en behoeftes van de cliënt in kaart. Afspraken die we hierover samen maken leggen we vast in het dossier van de cliënt. Familie en verwanten kunnen meelezen in dit dossier, mits ze daarvoor rechten hebben gekregen van de cliënt. De cliënt houdt zelf de regie over het eigen dossier.

Een bezoek thuis, voordat een cliënt naar Norschoten verhuist, is waardevol gebleken. Medewerkers zien en ervaren informatie over de context van de cliënt en diens netwerk. Deze informatie komt niet altijd in een gesprek naar voren, maar is wel van belang voor de kwaliteit van leven. Voor 2024 spreken we af dat nieuwe bewoners voor de verhuizing naar Norschoten zoveel als mogelijk thuis zijn bezocht. Zo sluiten we van hart tot hart aan bij wie de cliënt is.

Cliënten kunnen aan allerlei activiteiten deelnemen. De activiteiten worden afgestemd op de persoonlijke wensen en op gezamenlijke behoeftes (van wie?). Immers, zingeving komt niet alleen van ‘iets te doen hebben’ maar ook van het ‘samen met anderen’ een activiteit ondernemen en beleven. Naast zorgmedewerkers en behandelaren zijn op alle locaties welzijnsbegeleiders, sfeermakers, vrijwilligers en naasten uit het cliëntnetwerk aanwezig die de cliënten persoonlijk kennen. Geestelijk verzorgers zijn gemakkelijk toegankelijk aanwezig. Ze gaan in op levensvragen. Soms in individuele gesprekken, maar ook in kleine groepsbijeenkomsten. Daarnaast verzorgen zij de kerkelijke vieringen.

Samen met Reliëf, de christelijke vereniging van zorgaanbieders, en de vakgroep geestelijk verzorgers van Norschoten, gaan we het medisch-ethisch beleid in 2024 opnieuw formuleren.

Kwaliteit van wonen

Prettig en veilig wonen is een voorwaarde voor kwaliteit van leven. Het strategisch huisvestingsplan is uitgewerkt in verschillende scenario’s.  Voor het verder verstevigen op het gebied van vastgoed houden we ook rekening met mogelijke uitbreiding van de  samenwerking met Klimmendaal (revalidatiespecialisten) en De Rozelaar (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking). Het huisvestingsplan voeren we de komende jaren gefaseerd uit.

Doelgroepen

Om kwaliteit van leven, zorg en behandeling te kunnen blijven garanderen is de keuze gemaakt ons te concentreren op de doelgroep ouderen met somatische of psychogeriatrische beperkingen. We bieden ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling in de volgende zorgketens:

  • geriatrische revalidatie en herstel (met name cliënten na een CVA of orthopedische ingreep)
  • palliatieve zorg
  • dementie
  • Parkinson.

In 2024 geven we dit vorm in samenhang met het strategisch vastgoedplan en de herpositionering van de doelgroepen. Doel is een betere match tussen zorgbehoefte van cliënten en de inzet van de juiste vakbekwaamheid op de juiste plaats en dit beter te borgen door een goede capaciteitsplanning.

Optimalisatie van het cliëntproces

Het informatiepunt voor cliënten met één toegang, één informatievoorziening en één afhandeling is gerealiseerd. Alle informatievragen komen hier samen en worden van hieruit ook afgehandeld.  Voor cliënten en hun verwanten betekent dit dat er nu concreet één punt is waar zij met al hun vragen terecht kunnen. In 2024 optimaliseren we dit verder voor cliënten die eerstelijnsbehandeling ontvangen bij Norschoten.

Het herschrijven en optimaliseren van de administratieve cliëntprocessen is afgerond.

Tijdelijk te gast en langer thuis

Om het langer thuis wonen te ondersteunen en mantelzorgers te ontlasten bij complexe zorgbehoeftes, zijn de mogelijkheden onderzocht tot uitbreiding van eerstelijnsverblijf en logeren. De uitgangspunten zijn geformuleerd en worden in Q1 van 2024 uitgewerkt in verschillende scenario’s en met de medezeggenschapsraden besproken. Aansluitend volgt dan de uitvoering.

Met hetzelfde doel is het Dagcentrum Schaffelaar voor Parkinson Totaal uitgebreid naar vijf dagen per week. Onderzoek naar verdere uitbreiding voor de dagcentrumlocaties loopt door in 2024. 

Het kennis- en behandelcentrum (KBC) ontwikkelt zich als expertisecentrum in de regio, met specialisaties zoals de behandeling van de ziekte van Parkinson. Deze kennis en kunde zetten we in voor cliënten die in Norschoten of elders verblijven en ambulant in de eerste lijn ter ondersteuning van de huisartsen.

Het ambulant geriatrieteam (AGT) biedt, op verwijzing van de huisarts, diagnostiek, ondersteuning, advisering en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers. Het AGT is van betekenis geworden in de samenwerking met de eerstelijnszorg. Eind 2023 is het AGT door de externe leadauditor HKZ beoordeeld als zeer waardevol voor de toekomst van de ouderenzorg. We zetten de ingezette koers door. In 2024 zal het AGT ook intramuraal worden ingezet.

Voor de geriatrische revalidatie verkennen we de komende jaren de mogelijkheden tot uitbreiding naar ambulante revalidatie.