Medewerker – organisatiejaarplan 2024

Medewerkers ervaren mooi, betekenisvol werk en een goede samenwerking

We streven naar tevreden medewerkers, die mooi werk ervaren en hun toegevoegde waarde voor cliënten en hun netwerk inzetten vanuit onze christelijke waarden.

Organiseren van het werk

Demografische ontwikkelingen, zoals de stijging van het aantal ouderen en het toenemende tekort aan personeel, maken het noodzakelijk ons voor te bereiden het werk rondom de cliënt anders te organiseren.

Van hart tot hart samenwerken. Dát is wat we willen. Verbinding aangaan met elkaar over de eigen functies en afdelingen heen. Met verschillende disciplines (zorg, welzijn, behandeling en ondersteuning) samenwerken vanuit vertrouwen in de vakbekwaamheid van medewerkers én samen met vrijwilligers en het sociale netwerk van de cliënt.

We zijn dankbaar voor de geweldige inzet van de ca. 500 vrijwilligers bij Norschoten. Ze ondersteunen bij allerlei hand- en spandiensten en zijn van enorme waarde voor de kwaliteit van leven van de cliënten. Ook naasten en verwanten uit het netwerk van de cliënt zijn steeds meer betrokken.

In 2024 ontwikkelen we dit verder naar samenwerken met en in het cliëntnetwerk. Met cliëntnetwerk bedoelen we het samenspel van professionals, vrijwilligers én het sociale netwerk van de cliënt, zoals beschreven in het generiek kompas.

Om goed aan te sluiten bij de complexe hulpvragen van cliënten is onderlinge afstemming van belang tussen alle betrokkenen, professionals, vrijwilligers en het sociaal netwerk van cliënten. Afspraken leggen we vast in het zorgdossier, zodat verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Alles met het doel dat de cliënt de juiste zorg ontvangt op de juiste plaats, door de juiste persoon en met de juiste deskundigheid.

De focus van leidinggevenden ligt op samenwerken in integrale teams ten behoeve van de cliënt. Medewerkers worden gestimuleerd in zelfstandigheid en eigenaarschap. Ze geven ruimte aan nieuwe ideeën in een sfeer waarin van fouten geleerd kan worden. Het ontwikkelen van vaardigheden en kennis en het toepassen daarvan in de dagelijkse praktijk wordt gestimuleerd.

Sociale veiligheid is een voorwaarde voor goede samenwerking. Leidinggevenden zijn getraind hoe ze een veilige werkcultuur kunnen creëren. Een werkgroep doet aanbevelingen voor verbeteringen van de sociale veiligheid. Deze notitie is begin 2024 gereed voor bespreking met leidinggevenden.

Leidinggevenden sturen op resultaat en op de kritische processen. Teams worden door een teamcoach ondersteund bij de ontwikkeling naar integraal samenwerken.

Optimalisatie van het medewerkersproces

We gaan door met de ingezette verandering van hiërarchisch naar meer horizontaal samenwerken dichtbij en rondom de cliënt. Medewerkers worden gepositioneerd in hun taak en rol om datgene te kunnen doen wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten. Zorgfuncties zijn opnieuw beschreven en vastgesteld in functieprofielen, zodat zij aansluiten bij de nieuwe manier van werken.

In werktafels is samengewerkt aan verbeteracties in het medewerkersproces op drie gebieden: personeelsprocessen (instroom en deskundigheid), kwaliteit binnen de teams (vakbekwaamheid en samenwerken) en planning (capaciteitsplanning en roostering).

Personele processen

Nu en in de toekomst willen we een aantrekkelijke werkgever zijn. Dat vraagt om een moderne visie op het werven en behouden van gekwalificeerd personeel.  In de Gelderse Vallei hebben we de handen ineengeslagen met meerdere zorgorganisaties en onderwijspartners om samen invulling te geven aan regionaal werkgeverschap. Door samen te werken bieden we meer loopbaankansen en ontwikkelmogelijkheden die passen bij de interesses, talenten en behoeftes van medewerkers. Gezamenlijk organiseren we onder andere meeloopdagen, netwerkbijeenkomsten en wordt een gezamenlijke website beheerd met informatie en vacatures van alle deelnemende organisaties: Zo Zorgt Gelderse Vallei.

We werven intensief op sociale media. Onze nieuwe huisstijl helpt in het aantrekken van een jongere doelgroep. Het onboardingsproces ontwikkelen we verder. Op de beleidsdag in november 2023 zijn gezamenlijk voorstellen gedaan voor verbetering van het proces. Deze worden begin 2024 verder uitgewerkt in een plan van aanpak en aansluitend uitgevoerd.

Het medewerkersportaal voor het digitale personeelsdossier is gebruiksvriendelijker geworden. In 2024 wordt dit uitgebreid met een applicatie op de telefoon, zodat het nog toegankelijker wordt.

Voor de duurzame inzetbaarheid werken we samen met de arbodienst en branchevereniging Actiz.

De vakgroep geestelijk verzorgers is beschikbaar voor het mentaal welbevinden van medewerkers. Voor het bevorderen van de re-integratie is een casemanager verzuim aangesteld, die zal meer re-integratiemogelijkheden zal inbrengen. Daarnaast zetten we in 2024 nog meer in op wat nodig is voor de duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld voor medewerkers met bijkomende mantelzorgtaken en medewerkers in de verschillende levensfases.

Kwaliteit binnen de teams

De benodigde deskundigheidsmix in de teams, passend bij de (zorg)behoefte van de cliënt, is uitgewerkt.

Een volgende stap in 2024 is het integreren van de huishoudelijk medewerkers in de zorgteams op de woonlocaties. Doel is de zorgmedewerkers te ontlasten van een aantal werkzaamheden die niet tot de directe zorgtaken behoren, zoals het opmaken van de bedden en het doen van bestellingen.

Vanaf januari 2024 werken we in Norschoten met één verpleegkundig team.  De invoering van dit team draagt bij aan planbare verpleegkundige zorg, triage, acute medische opdrachten, de opvolging van complexe medische zorg en ondersteuning van de zorgteams op de woningen. Zeker in combinatie met het gezond roosteren en anders samenwerken met informele zorg.

Met het verpleegkundig team maken we meerdere kwaliteitsslagen: de kwaliteit van zorg beter borgen, efficiënter omgaan met locatie-overstijgende zorgvoorwaarden, een kwalitatief goede inzet van verpleegkundigen en het creëren van aantrekkelijke functies.

Optimalisatie van het planproces

Eén van de voorwaarden voor het bieden van kwaliteit aan cliënten is stabiliteit van teams met de juiste samenstelling en deskundigheid. Binnen het budget blijven is belangrijk voor de financiële positie. Beide zijn nodig voor de continuïteit van zorg en dienstverlening aan cliënten.

Het capaciteitsplan is de basis voor het dienstenpatroon en een gezond rooster. In 2023 is een planscan gemaakt. De adviezen uit deze planscan zijn verwerkt om het planningsproces te verbeteren. De invloed van medewerkers op hun eigen rooster en op het teamrooster worden daarbij vergroot. Het roosterproces wordt ondersteund door daartoe geschoolde medewerkers van het planbureau.

Op de laatste beleidsdag in 2023 zijn de uitgangspunten voor het inrichten van een goed functionerende flexibele schil met elkaar besproken. In het eerste kwartaal van 2024 werken we dit verder uit, waarna we het vervolgens in het tweede kwartaal gaan uitvoeren.

Het doel van alle verbeteringen is streven naar meer duidelijkheid en tevredenheid onder onze medewerkers én beter grip krijgen op de kosten die gepaard gaan met het planningsproces.  

Leren en ontwikkelen

We gaan door met het bieden van ‘blended learning’. Dat is een mix van leervormen, bijvoorbeeld een combinatie van klassikaal, e-learning en praktische oefeningen. Toetsen doen we in de praktijk, waardoor vakbekwaamheid voortdurend wordt bevorderd. Praktijkverpleegkundigen en ergocoaches geven ’training-on-the-job’. Leerlingen en stagiairs worden continu begeleid in hun leerproces.

In 2024 ontwikkelen we een doorlopende leerlijn: van ongeschoold medewerker tot medewerker niveau 3. Dit doen we voor zij-instromers en voor medewerkers die zich verder willen ontwikkelen.

Regionaal nemen we deel aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties en het ROC Midden Nederland. Doel is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in de zorg.

Voor middelbare scholen in de regio faciliteren we maatschappelijke stages. Met De Meerwaarde in Barneveld werken we intensief samen voor leerlingen van het praktijkonderwijs. Iedere week komen leerlingen naar Norschoten, waar ze les krijgen van hun eigen docent. Aansluitend op de les gaan ze direct in de praktijk aan de slag.

Samen met partners uit het lerend netwerk organiseren we events, onder andere om werkbegeleiders handvatten te geven in het op maat begeleiden van leerlingen in alle leeftijdscategorieën.