Financiën – organisatiejaarplan 2024

Financiën, duurzaam financieel gezond

Norschoten voldoet aan de financiële kaders van het waarborgfonds voor de zorgsector, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, banken, subsidiënten en overige financiers. De verslaglegging is op orde. Actuele jaarverslagen kunt u inzien op de website van Norschoten. Hier vindt u ook het ‘Reglement kostenvergoedingen en aannemen geschenken’ voor de raad van bestuur. Jaarlijks wordt een risicoanalyse gemaakt en een financiële rapportage gemaakt.

Risicomanagement in de vorm van planning- en controlcyclus van de organisatie vindt plaats op alle niveaus. Ook op financieel gebied vindt een planning en control plaats. De controller levert maandoverzichten aan ten behoeve van de bestuurder, directie en managers.

In 2024 zal het informatiemanagement op de pijler financiën, in-, uit- en doorstroom processen, productie, capaciteitsmanagement en kwaliteit worden geoptimaliseerd en indien mogelijk worden gedigitaliseerd met (realtime) dashboards. Norschoten zit in de onderzoeksfase voor wat betreft de keuze voor een BI-tool, waarbij ook een keuze nog gemaakt moet worden voor standaard dashboard of maatwerk.

In de zomer van 2023 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2024 geformuleerd met aandachtspunten op de vier pijlers voor de clusters zorg en welzijn, kennis en behandelcentrum en de ondersteunende diensten.

Actuele trends, die een rol spelen in de financiële onzekerheid in de ouderenzorg, zijn

  • de inflatie en de daardoor gestegen kosten van voeding, energie en onderhoud
  • nog niet vergoede verhoging van de CAO
  • dalende NHC-tarieven (NHC staat voor normatieve huisvestingscomponent en is onderdeel van het integrale tarief)
  • en mogelijke tariefskortingen van de zorgproducten.

Om meer grip te krijgen op de uitgaven zijn of worden deelbegrotingen opgesteld voor ICT- en vastgoedplannen en het meerjarenonderhoudsplan voor al het onderhoud en monitoring van het energieverbruik. Verliesgevende onderdelen van de organisatie houden wij in 2024 tegen het licht.

In 2023 was de ratio personele kosten 75,5% (inclusief meerzorg, peildatum 1.12.2023). Voor 2024 is de prognose 73,3% (exclusief meerzorg en opbrengsten).

De begroting is kaderstellend. Managers zijn verantwoordelijk voor hun deelbegroting. Bestuur en directie zijn integraal verantwoordelijk.