Kwaliteit – organisatiejaarplan 2024

Kwaliteit, veiligheid en financiën geborgd in waarden, principes en normen

We brengen kwaliteit en veiligheid naar een hoger plan. Het op één lijn brengen van alle onderdelen van de organisatie (alignment) en een effectieve en efficiënte inrichting van onze samenwerking- en overlegstructuur gaan winst opleveren.

Kwaliteit

We gaan voor kwaliteit van leven, zorg en behandeling op basis van waarden en principes, zoals beschreven in de strategische koers 2021-2026. We voldoen aan de normen die aan kwaliteit van zorg en behandeling worden gesteld. Daar kunnen cliënten op vertrouwen. Naast deze normen worden we gemotiveerd door intrinsieke waarden en principes, met als doel tevreden cliënten én tevreden medewerkers.

Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) bestaat onder andere uit een beleidscyclus, een organisatiedashboard met verbeterregister en locatiedashboarden. In de ontwikkelagenda leggen we vast wat we te ontwikkelen hebben en bewaken we de voortgang.  Twee keer per jaar monitoren we of we op koers liggen met onze meerjarenstrategie. Jaarlijks vindt een directiebeoordeling plaats.

In afdelings- en locatiejaarplannen leggen we vast wat we gaan uitvoeren. In managementgesprekken en op de dashboarden wordt de voortgang op de vier resultaatgebieden (cliënt, medewerker, kwaliteit en financiën) zowel op locatie- als op organisatieniveau bewaakt. Vier keer per jaar houden we een beleidsdag.  Bestuur, directie en (midden)management bespreken dan samen de verbindende en overkoepelende thema’s. Evalueren, reflecteren, leren en verbeteren is daarin een continu proces.

In 2024 optimaliseren we de PDCA-cyclus.  Het KMS gaan we zo inrichten en digitaliseren dat het helpend is voor het primaire proces, het zorgmanagement ondersteunt en de administratieve last vermindert. De bouwstenen van het generiek kompas nemen we hierin mee.

Certificering

Norschoten is HKZ gecertificeerd. De scope van het certificaat is eind 2023 uitgebreid met het ambulant geriatrieteam (zie ook par. 2.1.c.) De hospice is naast de HKZ ook PREZO-gecertificeerd. Voor de informatieveiligheid is begin 2023 de NEN 7510 certificering behaald.

Medici en paramedici van het kennis- en behandelcentrum (KBC) zijn allemaal geaccrediteerd voor de functie die ze uitoefenen. Verpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd. Hiermee laten we zien dat we werk maken van kwaliteit en dat we voldoen aan de normen die daaraan gesteld worden door zorgvragers, professionals en stakeholders. 

Cliënttevredenheid

Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van cliënten maken we gebruik van Zorgkaart Nederland en QDNA. De gemiddelde waardering op Zorgkaart Nederland is 8.8 (peildatum 1.12.2023). De waardering van Zorgkaart Nederland wordt dagelijks op de website van Norschoten weergegeven. Dit geldt zowel de totaalscore van Norschoten als de score per locatie. Zorgvragers beschikken zo altijd over de actuele informatie. 

De cliënttevredenheid uit Zorgkaart Nederland en QDNA wordt op de dashboarden gemonitord, zodat complimenten gedeeld kunnen worden en waar nodig verbeteracties worden uitgevoerd.

In 2024 onderzoeken we hoe we de ervaren kwaliteit van leven beter inzichtelijk kunnen maken, zowel op cliëntniveau als op organisatieniveau.

Veiligheid

Veiligheid ligt aan de basis van goede zorg. We hebben aandacht voor alle veiligheidsrisico’s. Risico’s worden organisatiebreed gemonitord op organisatie- en locatiedashboarden. Bijvoorbeeld melding incident cliënt (MIC) en melding incident medewerkers (MIM), infectiepreventie, medicatie en onvrijwillige zorg.  

Het interne auditteam had in 2023 te kampen met onderbezetting. Voor 2024 ontwikkelen we een nieuw auditplan dat beter aansluit bij de huidige situatie van medewerkers en locaties. Externe audits op de kritische processen zijn en worden allemaal volgens planning gehouden. Samen met het lerend netwerk houden we over en weer collegiale audits. 

Norschoten doet veel aan valpreventie, zowel voor cliënten die in Norschoten verblijven als voor thuiswonende ouderen. We werken aan bewustwording van valrisico’s, een goed evenwicht en voldoende spierkracht.

Het calamiteitenplan voor de zorgcontinuïteit en de bedrijfshulpverlening (BHV) is op orde. Voldoende BHV’ers kunnen roosteren is een uitdaging bij ziekteverzuim en personeelskrapte. In 2024 staat deelname aan BHV-trainingen daarom open voor alle medewerkers van Norschoten. We stimuleren medewerkers om deze training te volgen, zodat we met elkaar dit probleem op kunnen lossen.

Norschoten participeert in de veiligheidsregio Gelderland Midden.

Vrijheid en veiligheid

Geen onvrijwillige zorg, tenzij het echt niet anders kan. We trainen medewerkers in de basiskennis van de Wet zorg en dwang (Wzd), in het zoeken van alternatieven en het werken met het stappenplan. Teamcoaches stimuleren de bewustwording binnen de teams. De maatregelen worden regelmatig door betrokkenen samen besproken en geëvalueerd. Wzd-functionarissen toetsen de stappenplannen en maatregelen.

Voor crisisopnames werken we samen met zorgorganisaties en ketenpartners in de regio.

Voor de uitvoering van het opendeurenbeleid zijn de mogelijkheden van ‘leefcirkels’ onderzocht. Dit is een zorgtechnologie waarbij een cliënt een tag bij zich draagt die zijn bewegingsruimte ‘op maat’ inregelt. Sommige deuren gaan open voor de cliënt, andere blijven gesloten. Het uitgangspunt is om de leefruimte, waarin de bewoner zich vrij kan bewegen, zo groot mogelijk te laten zijn. De grootte van deze leefruimte, of leefcirkel, is persoonsafhankelijk en kan individueel worden aangepast. In 2024 maken we een start met de implementatie van leefcirkels.

Arboveiligheid

De risico-inventarisatie (RI&E) is getoetst door een veiligheidsdeskundige van KMO Solutions. De bevindingen waren positief. De RI&E van Norschoten is volledig en correct. Voor 2024 staan onder andere arbeidsmiddelen, fysische factoren en voorzorgsmaatregelen op de planning voor de RI&E.

Duurzaamheid

We werken hard om de duurzaamheidsdoelen te behalen: 100% uitstootvrij in 2050. Structurele verbruiksreductie van energie heeft de volle focus. De komende jaren ontwikkelen we verder aan het zelf opwekken van energie, zoals het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. En we gaan aan de slag met laadpalen voor auto’s en fietsen.

Samen met collega’s, leveranciers en overige stakeholders werken we aan het hergebruik van materialen, milieuvriendelijke producten, het verminderen van afval door minder (om)verpakkingen en het scheiden van afval. Bij nieuwe af te sluiten overeenkomsten met leveranciers wordt standaard een paragraaf ‘duurzaamheid en milieu’ opgenomen.

ICT en technologische innovaties

De ICT-strategie is een doorgaande ontwikkeling die jaarlijks wordt geëvalueerd. Vooraf testen we of ICT-oplossingen en innovaties haalbaar zijn en gaan werken zoals we verwachten. In 2024 ontwikkelen we het hybride werken door. We faciliteren de samenwerking door de implementatie van Microsoft Office 365.

Eind 2023 is de commissie zorgtechnologie van start gegaan. Het doel van deze commissie is om veelbelovende toepassingen voor Norschoten te (laten) onderzoeken en eventueel te implementeren.

We zijn gestart met de voorbereidingen naar een meer datagedreven vorm van informatievoorziening. Het informatiemanagement wordt ingericht op sturingsinformatie (toekomstgericht) én op verantwoordingsinformatie (achteraf).  Doel is het verbeteren van de informatievoorziening, zodat de organisatie optimaal en toekomstgericht kan (bij)sturen en verantwoorden op de vier pijlers (cliënt, medewerker, kwaliteit en financiën).

Medezeggenschap en advies

Medezeggenschap

Een veranderende organisatiecultuur leidt tot anders samenwerken met medezeggenschapraden: de cliëntenraad (CR), ondernemingsraad (OR) en vrijwilligersraad (VR). De raad van bestuur overlegt regelmatig met de raden, om bij onderwerpen al in een vroeg stadium een afvaardiging te betrekken bij de aanpak. Daarnaast is er twee keer per jaar een ‘benen-op-tafel-overleg’ met een afvaardiging van deze raden en de raad van bestuur; wat zien zij, horen zij, en wat willen zij.

De onafhankelijkheid en formele besluitvorming van de raden blijft bestaan.

Professionele adviesraad

Na een periode van ontwikkeling en het zoeken van de positie in de organisatie, komt de professionele adviesraad (PAR) nu echt op gang. De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur en directie, over onderwerpen die de kwaliteit van zorg aangaan. Jaarlijks brengt de PAR over minimaal twee onderwerpen advies uit.   

Wetenschapscommissie Met wetenschappelijk onderzoek dragen we actief bij aan de ontwikkeling en verbetering van diagnostiek en behandeling van de geriatrische zorg. We doen dit door samen te werken met universitaire kennisinstituten, zoals de UKON en het Radboudumc. We werken mee aan landelijke onderzoeksprojecten, voeren zelf wetenschappelijke onderzoeks- en innovatieprojecten uit en implementeren de opgedane kennis in de praktijk in Norschoten.

Netwerk governance

Regionaal zoeken we steeds meer de samenwerking op om de veranderingen in de samenleving en de ouderenzorg goed op te vangen. In het belang van de cliënt maken we steeds de afweging: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional. Dat betekent dat we niet alles zelf doen, maar samenwerken in netwerken met andere organisaties en professionals. Want alleen samen komen we verder in de kwaliteit van zorg en behandeling aan onze cliënten. 

Norschoten zet de specialistische kennis van de behandeldienst ook in ten behoeve van de regio. Het KBC is actief in Zorgerf Putten, Het Maanderzand, het Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) en het Gezondheidshuis Barneveld.

Het ambulant geriatrieteam biedt op verwijzing van de huisarts diagnostiek, ondersteuning, advisering en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers, die problemen ervaren bij lichamelijke of psychische achteruitgang. Het AGT willen we het komende jaar uitbreiden en verstevigen en waar mogelijk ook intramuraal inzetten.

In Barneveld vormen we een lerend netwerk met Neboplus, Zorgroep Ena en Zorggroep Sirjon/Elim. In de regio Noordwest Veluwe doen we dat samen met Woonzorg Unie Veluwe.

Op bestuurlijk niveau participeren we in de netwerken:

  • Ketenzorg Dementie Barneveld
  • Palliatieve Zorg Gelderse Vallei
  • Geestelijke Verzorging
  • Palliatieve Zorg Eemland
  • Bestuurlijk overleg VVT Gelderse Vallei
  • Christelijke vereniging van zorgaanbieders Reliëf
  • Bestuurdersoverleg UKON
  • Bestuurlijk overleg Gemeente Barneveld Zorg en Welzijnsinstellingen.