Inleiding organisatiejaarplan 2024

Over tegenwind en vertrouwen 

Als zorgorganisatie in de ouderenzorg staan wij voor grote uitdagingen. Opbrengsten dalen, kosten stijgen, financiële kortingen dreigen, en er is krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de verwachting dat steeds meer kwetsbare ouderen én medische professionals een beroep zullen doen op de deskundigheid van Norschoten. Als vitale zorgorganisatie gaan we deze uitdaging aan. Want we zijn toegewijd aan kwalitatief verantwoorde ouderenzorg met gezonde roosters en een aantrekkelijke werkcultuur.

We zetten vol in op kwaliteit van leven voor de cliënten met aandacht en nabijheid van deskundigen. Het tij lijkt niet gunstig en toch zien wij kansen en mogelijkheden. Zorg, behandeling en ondersteunende diensten dragen daaraan allemaal bij. We werken vanuit het presentiegedachten-goed en de visie op positieve gezondheid. Van hart tot hart, vol vertrouwen en samen.

Trends, ontwikkelingen en prognoses

Kwetsbare ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek blijven langer thuis wonen. Norschoten ziet het als een kans om de toenemende werkbelasting van huisartsen hierin te verlichten. Huisartsen kunnen een beroep doen op de expertise van Norschoten. Behandelaren van Norschoten zijn in de eerstelijnsbehandeling betrokken. Dit zorgt voor een doorlopende behandellijn van thuis naar verpleeghuis.

Onze geriatrische revalidatiezorg blijft naar verwachting zeer in trek. Cliënten komen graag bij ons revalideren en ziekenhuizen verwijzen patiënten naar Norschoten. In 2024 zetten we in op continuïteit van de geriatrische revalidatiezorg en onderzoeken we hoe we deze zorgketen kunnen versterken.

Ca. 70% van onze kosten bestaan uit personeelskosten. Bezuinigen op het personeel lijkt het meest logisch, maar dat is uitdrukkelijk geen optie voor Norschoten. Voor onze cliënten gaan we voor kwaliteit van leven met aandacht en nabijheid van deskundigen. Het behouden en aantrekken van bekwame medewerkers is daarom essentieel voor onze organisatie. Norschoten heeft zeer bewust gekozen voor heroverweging van teaminzet en -samenstelling met een deskundigheidsmix passend bij de (zorg)behoefte van cliënten. We willen toekomstbestendige ouderenzorg realiseren en onze medewerkers behouden. Dat doen we met gezonde roosters, een verantwoord dienstenpatroon en door te investeren in de samenwerking met informele zorg, naasten en mantelzorgers.

Samen staan wij op de bres voor duurzame ouderenzorg. Vol in de wind. Met goede moed, gesterkt en gesteund door Gods alomtegenwoordigheid. 

Koers en keuzes

Going concern blijven we trouw aan onze missie om positief verschil te maken in de kwaliteit van leven voor bewoners en cliënten. Growing concern bouwen we aan toekomstbestendige ouderenzorg, samen met ketenpartners in de regio. Van hart tot hart, en vanuit onze christelijke identiteit.

Conform de bedoelingen van het generiek kompas kijken we in dit organisatiejaarplan zowel terug als vooruit: wat gaat goed, wat kan beter en wat gaan we concreet doen in 2024.

De krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte financiële ruimte dwingen ons tot het maken van scherpe keuzes. Vanuit de strategische koers 2021-2026 en het generiek kompas zijn uitgangs- en aandachtspunten geformuleerd voor het organisatiejaarplan en de begroting op basis van de vier pijlers: cliënt, medewerker, kwaliteit en financiën. Op ons intranet (Noortje) is een enquête gehouden om medewerkers te vragen wat zij belangrijk vinden. Samen met de medezeggenschaps-, adviesraden en het middenkader zijn vervolgens op een beleidsdag prioriteiten aangebracht.

Het resultaat hiervan vindt u in dit organisatiejaarplan 2024. Voor interne monitoring zijn de acties ook opgenomen in een (SMART)-schema, inclusief de prioritering. Zo werken we met elkaar aan de organisatiedoelen: kwaliteit van leven voor onze cliënten en mooi werk voor onze medewerkers.