Cliënt

Persoonsgerichte zorg
en ondersteuning

Corona raakte de kwaliteit van leven van onze cliënten. Nabijheid, aandacht, eigen regie en autonomie kwamen onder druk. De deuren gingen dicht tijdens de eerste lockdown. Dat maakte pijnlijk duidelijk dat Norschoten niet hetzelfde is als thuis. Ondanks dat we er alles aan doen om cliënten zich zoveel als mogelijk thuis te laten voelen. Presentiegericht aansluiten bij de cliënt, zijn we ook in coronatijd, blijven doen. Hoe wil hij of zij de dag beleven?

Netwerkberaad en individueel persoonsvolgende bekostiging

Om écht persoonsgericht de zorg te kunnen leveren, willen we onze cliënt, zijn geschiedenis en zijn netwerk leren kennen. Dat doen we onder andere via het netwerkberaad en het leefstijldagboek. Dit dagboek heeft Norschoten ontwikkeld om het leven van alledag in de thuissituatie zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Dat helpt om de verhuizing naar Norschoten zo drempelloos mogelijk te maken.

Het leefstijldagboek blijft onderdeel van gesprek in het netwerkberaad. Cliënt, (deel van) zijn netwerk en zorgmedewerkers ontmoeten elkaar met regelmaat in een netwerkberaad. Daar bespreken we de wijzigingen in de leef- en welzijnssituatie van de cliënt en hoe we omgaan met veranderingen hierin. Vanwege de coronamaatregelen werden helaas in 2020 netwerkberaden uitgesteld of vonden digitaal plaats.

Op één locatie draaide in het najaar 2020 de onderzoekspilot individueel persoonsvolgend budget (iPVB). De verwachting is dat met het iPVB de cliënt nog meer eigen regie over de invulling van de zorg die hij/zij nodig heeft en/of wenst. De resultaten van de pilot worden in april 2021 verwacht.

Wonen en welzijn

Psychogeriatrische cliënten voelen zich prettiger als er sfeermakers zijn die zorgen voor gezelligheid, zingeving en toezicht in huiskamers. Dat was zo succesvol dat vanaf 2020 sfeermakers ook werkzaam zijn op de woningen van somatische cliënten. Zij ondersteunen zo de zorg niet alleen in de avonden, maar ook op piekmomenten en in het weekend. En ook door de inzet van huishoudelijke medewerkers hebben verzorgenden hun handen meer vrij voor hun kerntaak.

Omdat er geen groepsactiviteiten buiten de eigen woning meer mochten, kwamen de welzijnsbegeleiders in 2020 vaker naar de woningen. Ze hebben oplossingen bedacht en gevonden om cliënten toch een prettige en zinvolle dag te laten ervaren in coronatijd. Er is veel gebruik gemaakt van beeld- en raambellen en op alle locaties zijn ontmoethofjes gemaakt, zodat er toch contact met dierbaren mogelijk was.

Foto’s: beeldbellen en ontmoethofjes

Ook kerkelijke vieringen konden niet doorgaan. Via Norschoten-TV hebben de geestelijk verzorgers een aangepaste viering gemaakt, die cliënten in de eigen huiskamer konden volgen.

Bewegen is belangrijk, juist ook voor ouderen. Tijdens de coronaperiode vond het bewegen in aangepaste vorm en meer individueel plaats. Het plezier in bewegen staat hierbij voorop.
Om meer buiten te kunnen bewegen is er bij locatie Klaverweide een generatietuin gemaakt. Niet alleen voor onze cliënten, ook omwonenden kunnen hier hun dagelijkse bewegingen maken. Wel zo gezellig om elkaar in de generatietuin te ontmoeten!

Voeding en gastvrije zorg

De weekmenu’s worden samen met cliënten gemaakt en de maaltijden worden op alle locaties zelf bereid. Maar als de zorg in coronatijd onder druk kwam, is er catering ingezet. Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de maaltijden. Maar we streven naar beter met het project ‘gastvrijheid en voeding’. Iedere locatie heeft in 2020 een bezoek gehad van een ‘mystery gast’, die onderzoek doet naar de gastvrijheid.

Mondzorg

Omnios mondzorg voor ouderen heeft begin 2020 de mondzorg overgenomen. Alle cliënten (met een Wlz-indicatie met behandeling) van de woonlocaties Klaverweide, Kweekweg, Drostendijk, Kootwijkerbroek, Garderen en Elim komen in aanmerking voor deze mondzorg. Omnios komt op de locaties. Voor cliënten is het fijn dat zij nu niet meer hoeven te reizen voor een tandartsbezoek.

Cliënttevredenheid

Hoe tevreden zijn cliënten over de dienstverlening van Norschoten in 2020?

In 2020 gaven 60 mensen hun mening over Zorgorganisatie Norschoten op Zorgkaart Nederland. Ze waardeerden Norschoten gemiddeld met een 9. Van de respondenten beveelt 97% Norschoten aan bij anderen.

Zorgkaart Nederland: periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Locatiesgemiddelde waarderingen
Klaverweide9,2
Drostendijk9,8
Kweekweg8,7
Kootwijkerbroek7,4
Putten8,5
Elspeet8,9
Garderen8,8
Barneveld/Elim9,0
Geriatrische revalidatie Barneveld8,9
Hospice Barneveld9,5
Totaal Norschoten9,0

anonieme waardering over locatie Klaverweide (bron: ZorgkaartNederland)

Inspanning en inzet van personeel op de woning en van ondersteunende diensten, leidinggevende en management vond ik al heel goed, maar voor hun inzet tijdens de Corona. Ze verdienen daarvoor van mij een 10 met een griffel. Daarnaast had men al snel een goede / verantwoorde bezoekregeling in orde. Ook nu de besmettingen weer fors toenemen probeert men dit te doen. Voor de zorg geef ik een 9, omdat er altijd wel verbeterpuntjes zijn.

anonieme waardering over locatie Elspeet (bron: ZorgkaartNederland)

Wij zijn bijzonder tevreden over de zorg die aan onze zeer oude tante geleverd wordt! We zien dat zij zelf tevreden is en ze benoemd dat ook (zover mogelijk). Er worden welzijnsmomenten ingezet waardoor ze meer aandacht krijgt en er worden leuke dingen met haar gedaan. Ze houdt van zingen en dat wordt gestimuleerd. We worden als mantelzorger/ contactpersoon cq. gemachtigde uitstekend betrokken bij de verzorging en begeleiding van tante, o.a. door MDO’s en tussentijdse evaluaties. En wanneer iets geregeld moet worden weten we elkaar te vinden

anonieme waardering over locatie Putten (bron: ZorgkaartNederland)

We zitten momenteel nog volop in de Corona-tijd. Het legt duidelijk een druk op medewerkers en de organisatie. De bemensing van zorgpersoneel is lastig. Gelukkig hebben we een goede en stabiele relatie met de EVV-er’s. Andere zorgmedewerkers wisselen elkaar af. Een gevolg hiervan is dat we zelf een aantal van de gemaakte afspraken goed moeten bewaken. Gelukkig zijn de evv’ers, de huisarts, de ergo en diverse andere functies honkvaster. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

De locaties

De corona-uitbraak en alle maatregelen daaromheen hebben een grote impact gehad op alles en iedereen: cliënt, naasten, medewerkers. Corona maakte de betrokkenheid nog groter, maar gaf ook beperking op aansluiten bij persoonlijke wensen en noden van cliënten. Ook waren er schrijnende situaties rond overlijden en de beperkingen door de bezoekregeling. Ondanks dat is de zorg zoveel als mogelijk persoonsgericht gebleven en zijn nieuwe vormen bedacht voor contact met naasten (FaceTime, ontmoethofjes, en dergelijke). Die periode gaf ook andere mogelijkheden waarin compassie toch vorm kon krijgen.

Tijdens de lockdown kregen de bewoners regelmatig hartverwarmende optredens, bloemen en andere cadeaus aangeboden

Een aantal locaties uitgelicht

Ook tijdens de corona-uitbraken is de zorg persoonsgericht gebleven en zijn nieuwe vormen bedacht voor contact met naasten (FaceTime en dergelijke). Die periode gaf ook andere mogelijkheden waarin compassie toch vorm kon krijgen. Maar ook waren er schrijnende situaties rond overlijden en de beperkingen door de bezoekregeling.

Op de locatie Putten zijn nu de toegangsdeuren naar alle woningen van het slot af. Het codeslot is verplaats naar de lift. Dit geeft meer bewegingsruimte voor PG-cliënten. Het streven is om helemaal zonder codeslot te gaan werken.

En in de locatie Garderen is dit jaar veel aandacht besteed om de zorg beter aan te laten sluiten bij de vraag van de cliënt. Ook als dit gevolgen heeft voor de werkstructuur van de medewerkers. Een voorbeeld is dat de warme maaltijd nu ’s avonds wordt gebruikt. Dit blijkt een goede keuze: cliënten eten beter en er is  meer rust in de dagstructuur.

Dagcentrum Norschoten

Tijdens de lockdown in het voorjaar moesten  de locaties van het dagcentrum helaas gesloten blijven. Er werden alternatieve vormen bedacht: Er was contact met cliënten via de telefoon of via beeldbellen en er werd soms een huisbezoek gebracht. In de loop van 2020 zijn de locaties van het dagcentrum weer voorzichtig open gegaan in aangepaste vorm (kleinere groepen, meer dagen open). Halverwege 2020 werd locatie Het Schaffelaar Erf in Barneveld aangetrokken. Cliënten zullen deze dagcentrumlocatie in 2021 in gebruik nemen.

Om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de ouderenzorg is de naam ‘Dagbehandeling Norschoten’ gewijzigd in ‘Dagcentrum Norschoten’.

Geriatrische revalidatie

In de zomer van 2020 is het transferbureau GRZ gerealiseerd. Hiermee zorgen we voor één aanspreekpunt dat het hele proces van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten verzorgt. In 2020 zijn 283 cliënten opgenomen.

Gezondheidshuis Barneveld

Ofwel: transmuralisering van de zorg

Norschoten, ziekenhuis Gelderse Vallei, huisartsen stichting OWZ de Burgt, werken samen aan de transmuralisering van de zorg. In 2020 is de naam, het logo en de website van het transmuraal centrum gelanceerd: Gezondheidshuis Barneveld. In november heeft een digitale inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden. De presentatie van de bijeenkomst is via de website www.gezondheidshuisbarneveld.nl  te bekijken.
Het Gezondheidshuis Barneveld gaat preventie, één toegang en tijdelijke zorg bieden. Uitgangspunt is: de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional

Kennis- en behandelcentrum (KBC)

Behandelaren van het KBC hebben samen met de geriatrieverpleegkundige en de geriatriefysiotherapeut een mobiel geriatrieteam opgezet. Dit team bezoekt cliënten met complexe hulpvragen aan huis. De aanmeldingen komen binnen via de huisarts.
We merken ook dat de geriatrieverpleegkundige veel om advies gevraagd. Cliënten zijn eerder in beeld en paramedici merken dat zij een toegevoegde waarde hebben in het doel de cliënt zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis te laten wonen.

De cliëntenraad over 2020

Het jaar 2020 stond vooral in het teken van het coronavirus, waardoor helaas ook cliënten en medewerkers van Norschoten zijn getroffen. De cliëntenraad was nauw betrokken bij het beleid rondom de maatregelen tegen het coronavirus. De bezoekregelingen zijn in goed overleg met de cliëntenraad afgestemd.

Op elke locatie worden kwartaalgesprekken gehouden met de locatiemanagers om de voortgang van het kwaliteitsplan te bespreken. Door in gesprek te gaan met de leidinggevenden heeft de cliëntenraad haar input gegeven voor de verbeterplannen per locatie. Tevredenheid en de kwaliteit van zorg staan regelmatig op de agenda van de cliëntenraad.