Medewerker

Naar een andere cultuur

Meer regie op de werkvloer, dáár waar de cliënt is. Dat is de beweging die Norschoten met de cultuurverandering ‘hartveroverend’ heeft ingezet én doorgezet. Professionals krijgen ruimte om vanuit hun deskundigheid met praktische wijsheid het goede te doen voor de cliënt in de betreffende situatie. Samenwerken vanuit vertrouwen in het vakmanschap van medewerkers. In die verandering schuurt het soms; de praktijk is weerbarstiger dan de intenties. Onder druk vervallen we gemakkelijk in oude patronen. We blijven elkaar aanspreken op de bedoeling: kwaliteit van leven, zorg en behandeling  voor de cliënt.

Leiderschap: samenwerken in de driehoek

Op elke locatie is een ‘driehoek’ van specialist ouderengeneeskunde, (praktijk-)verpleegkundige en leidinggevende gevormd. De verantwoordelijkheid is hiermee laag in de organisatie gelegd om zo het vertrouwen in het vakmanschap van de medewerkers vorm te geven. De coronacrisis heeft het werken in de driehoek een boost gegeven. Men wist elkaar snel te vinden. Daardoor kon in de coronaperiode slagvaardig geacteerd worden op (individuele) behoeftes van cliënten.

Vinden, boeien en binden

Via zorgcampagnes op social mediakanalen en door proactieve werving hebben we nieuwe medewerkers kunnen aannemen. De aanpak is gericht op werving onder diverse doelgroepen zoals zij-instromers. We hebben een organisatiebuddy aangenomen die zich vooral richt op het boeien en binden van medewerkers. Zij zorgt dat het inwerken en wegwijs maken van nieuwe medewerkers in de organisatie, soepel verloopt.

Duurzame inzetbaarheid en kwaliteit

Sinds 1 januari 2020 werkt Norschoten samen met arbodienst Zorg van de Zaak voor de verzuimbegeleiding. De ervaringen om beter te kunnen sturen op verzuim zijn positief. Tijdens de coronaperiode is extra begeleiding aangeboden aan medewerkers en teams.

Strategisch personeelsplan

Leidinggevenden hebben binnen de financiële kaders de mogelijkheid om zelf een goede samenstelling van medewerkers te formeren die afgestemd is op de cliënt en voldoet aan de eisen die het kwaliteitskader stelt.  Ze hebben workshops gevolgd voor de strategische personeelsplanning op hun locatie. Het strategisch personeelsplan wordt als groeimodel samen met de leidinggevenden verder uitgewerkt in 2021.

Leren en ontwikkelen

Binnen Norschoten werken we presentiegericht ‘van hart tot hart’. De ingeslagen weg met de cultuurverandering ondersteunt dit presentieprincipe. We gaan uit van vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Werken vanuit de relatie in plaats vanuit de regels. Medewerkers worden uitgenodigd  tot eigenaarschap. Dit is een nieuwe manier van werken: experimenteel vaststellen wat werkt. Dat betekent ook fouten durven en mogen maken. Daarvoor is een strategisch opleidingsplan opgesteld (SOP) met aandacht voor:

  • reflecteren, leren en ontwikkelen
  • aantoonbaar versterken van vakmanschap
  • continu samen leren
  • aandacht voor omgaan met zorgdilemma’s (moreel beraad)

Scholingen

Veel scholingen konden dit jaar helaas fysiek niet doorgaan. Maar, als de kwaliteit of veiligheid van zorg in het gedrang kwam, kon een leidinggevende besluiten om toch op individueel of op teamniveau de scholing door te laten gaan.

In verband met de veiligheid zijn de BHV-trainingen wél doorgegaan: 142 medewerkers volgenden een van de BHV-trainingen. 217 medewerkers hebben de scholing medicatieveiligheid via e-learning gevolgd.

Dit jaar is gestart met het trainen in de ABC-methodiek inclusief de extra module agressie en weerbaarheid. Medewerkers krijgen in deze training handvatten geleverd hoe om te gaan met onbegrepen gedrag. De interne leerbegeleiders ABC-methodiek hebben hun accreditatie behaald en hebben de training gedigitaliseerd. Zo kon ook deze scholing doorgaan.

Norschoten heeft met trots eind 2020 de accreditatie voor een opleidingsplaats voor gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) ontvangen.

Thuiswerken

Vanaf de eerste lockdown werken kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Hadden zij iets nodig, de facilitaire dienst leverde. Er zijn heel wat kantoormeubilair, laptops, beeldschermen en smartphones uitgereikt. Vergaderingen werden digitaal via Microsoft Teams gehouden.

Verbinding

Om verbinding te houden en intern snel te kunnen communiceren over alles wat met corona te maken heeft, ging een liveblog van start. In 2020 zijn 140 berichten op het liveblog geplaatst. De medewerkersnieuwsbrief kreeg een facelift en verschijnt iedere week om medewerkers te informeren over ontwikkelingen en gebeurtenissen in de organisatie.

Arbopreventie, risico-inventarisatie en -evaluatie

Op 31 december 2020 was 50% van de gesignaleerde knelpunten uit de RI&E 2018 opgelost. Voor de beheersing van het RI&E proces wordt gebruik gemaakt van het RI&E-instrument van ZorgRie, waarmee de PDCA-cyclus geborgd is. Voor Dagcentrum Scherpenzeel is dit jaar voor het eerst een RI&E opgesteld. Deze is getoetst en goed bevonden.  
Met betrekking tot corona is in Norschoten een aparte RI&E opgesteld, die begin 2021 wordt getoetst.

Vertrouwenspersonen

In 2020 zijn elf meldingen door de interne- en vijf meldingen door externe vertrouwenspersoon (VP) in behandeling genomen. De interne- en externe VP houden onderling contact over hun activiteiten. De vertrouwenspersonen hebben jaarlijks contact met de bestuurder, ondernemingsraad en PO&O.

Vrijwilligers

In het voorjaar van 2020 konden vrijwilligers vanwege de coronapandemie gedurende drie maanden niet ingezet worden.  Alleen vrijwilligers bij Hospice Barneveld en enkele chauffeurs konden hun taak blijven doen. Daarna werd de inzet waar mogelijk weer langzaam opgebouwd. De inzet en betrokkenheid van vrijwilligers werd door cliënten en medewerkers zeer gemist. De coronapandemie was voor een aantal vrijwilligers aanleiding om te stoppen met het vrijwilligerswerk in Norschoten. Als motieven werden genoemd:

  • Gezondheid
    Vrijwilligers die gezondheidsproblemen hebben durfden minder goed naar Norschoten te komen en namen het besluit te stoppen.
  • Te druk en/of ander vrijwilligerswerk
    De vrijwilliger kon maandenlang niet naar Norschoten en heeft zijn of haar tijd inmiddels opgevuld met ander vrijwilligerswerk of activiteiten.

Cijfers en getallen

Medewerkers per 31-12-2020

Aantal/percentage

In dienst

857

Fte

421

Instroom

171

% doorstroom

35

Gemiddeld % ziekteverzuim (excl. zwangerschappen)

5.78

% Aantal leerlingen in verhouding tot medewerkers

10.78

Periode voordat vacature vanaf niveau 3 is vervuld in maanden

Vrijwilligers per 31-12-2020

Aantal

Actief

551

– waarvan mannen

178

– waarvan vrouwen

373

Instroom

38

Uitstroom

118

Gemiddelde leeftijd

60.9

Gemiddeld aantal uren inzet per week (voor corona)

2.5

Aantal leerlingen zorg en welzijn in 2020

Gediplomeerd rond juli 2020Aantal
Verpleegkunde7
Verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG)8
Helpende2
Helpende+5
Per september 2020Aantal
Gestart met helpende+ (eenjarige opleiding)25
Gestart met VIG (driejarige opleiding)3
Gestart met verpleegkunde7
Gestart met VIG eenjarige opleiding (per november)2
Al aanwezige leerlingen per september 2020Aantal
Vierde jaar verpleegkunde5
Derde jaar VIG12
Tweede jaar VIG7
Verkorte opleiding helpende2
Derde jaar begeleiding specifieke doelgroepen1
Stagiairs totaal 202081
Eerstverantwoordelijk verzorgendenAantal
Gediplomeerd3
Opleiding gestart6
Opleiding gestopt1
Module helpende+Aantal
Volledige module gestart15
Via extra verkorte route gestart en geslaagd2

Werken op de woonlocaties

De inzet van twee praktijkverpleegkundigen op de locatie Klaverweide heeft een positieve ontwikkeling gegeven in kwaliteit en ondersteuning van zorgmedewerkers. Tijdens corona-uitbraken zocht het team vooral steun bij elkaar en bij de leidinggevende. Het team is sterker geworden in deze periode.

Locatie Drostendijk was negen weken dicht gedurende de coronatijd. Dit had een grote impact. Leerbegeleiders presentie hebben evaluatiegesprekken gevoerd met het zorgteam. Er was aandacht voor het persoonlijke verhaal van medewerkers. Veel aandacht is gegeven aan situationeel leiderschap, van hart tot hart.

Het werken in de driehoek en de inzet van de praktijkverpleegkundige zorgen voor kwaliteitsverbetering op de locatie Kweekweg. Extra aandacht ging naar de samenwerking in de teams. In het derde kwartaal zijn stappen gemaakt in kennisvermeerdering met betrekking tot de doelgroep cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.

De teams van locatie Putten zijn gegroeid in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ze handelen zelfstandiger en vakbekwamer. De teams zijn daarin ondersteund door de psycholoog.  De ABC-training is verplicht gesteld voor alle medewerkers. Circa de helft heeft de scholing gedaan, de andere helft volgt in 2021. Verpleegkundigen nemen het voortouw in bepaalde technische handelingen en zijn zichtbaar aanwezig en benaderbaar voor verzorgenden. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede.

Het werken in de driehoek is bij de start wat stroef verlopen door wisselingen bij de praktijkverpleegkundige en discontinuïteit van de arts. Naast de driehoek is er ook een maandelijks terugkerend kwaliteitsoverleg met welzijn, evv’er, verpleegkundige, praktijkverpleegkundige, leidinggevende en op afroep gasten. Doel van dit overleg is het stroomlijnen van organisatorische en zorginhoudelijke verbeterstappen. Presentie, cliëntgericht werken, hartveroverend, de drie V’s, (vakmanschap, vertrouwen en verbinding), zijn elementen die zichtbaar en voelbaar zijn in ons handelen. Maar het echte delen van dit gedachtengoed en daarover in gesprek gaan met medewerkers, heeft het afgelopen jaar door corona te weinig aandacht gekregen. Naast de teamoverleggen en een maandelijks kwaliteitsoverleg is ook de driehoek in locatie Putten goed gepositioneerd waarin we tot afspraken komen. De mate waarin de afspraken worden geborgd, is vaak nog het lastigste stukje van de PDCA-cyclus. Maar hierin zijn de medewerkers onderweg.

Het Dagcentrum Norschoten heeft extra aandacht gegeven aan het samenwerken over de domeinen heen. Tijdens de coronaperiode brachten medewerkers huisbezoeken en werd er veel telefonisch of via beeldbellen contact gehouden met cliënten.

De samenwerking tussen arts, verpleegkundig specialist en leidinggevende heeft verder vorm gekregen op de afdeling geriatrische revalidatie. In het najaar is een start gemaakt met het proces hartveroverend om nog meer interdisciplinair samen te werken.

Binnen het kennis- en behandelcentrum (KBC) is een praktijkverpleegkundige gestart met de opleiding verpleegkundig specialist op het gebied van palliatieve zorg. De wetenschapscommissie is geïnstalleerd en de opleidingsplaats voor GZ-psycholoog is gerealiseerd.
Tijdens de coronacrisis hebben behandelaren digitale behandelmodules ontwikkeld voor Norschoten-TV en externe cliënten. (foto Norschoten TV).

De medezeggenschapsraden over 2020

De ondernemingsraad (OR)

Kenmerkend in 2020 was dat we – ondanks alle coronamaatregelen en -effecten –  in Norschoten werken aan vernieuwende medezeggenschap. Dat is een ontdekkingsreis met raad van bestuur en andere gremia. De ondernemingsraad kijkt daarbij altijd vanuit de invalshoek van medewerkers, met oog voor een gezonde organisatie. Dat betekent dat we bij diverse ontwikkelingen, waar uiteindelijk de OR een advies of instemming op gaat geven, al vroeg in het proces worden betrokken. Op die manier kan de ondernemingsraad al vroeg haar invloed uitoefenen c.q. opkomen voor de belangen van medewerkers.

De vrijwilligersraad (VR)

In het overleg met de coördinator welbevinden en met de bestuurder was goed te merken dat het welzijn van de vrijwilligers en de voorwaarden waaronder zij werken, een groot goed zijn binnen Norschoten. De leden van de VR onderhouden contact met hun achterban op de locaties die zij vertegenwoordigen. Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen bijeenkomsten met de vrijwilligers gehouden op de locaties. De vrijwilligersraad werd goed geïnformeerd over alles wat te maken had met corona. Zij werd betrokken bij de te nemen maatregelen in het algemeen en met betrekking tot de vrijwilligers in het bijzonder.