Kwaliteit

Leren en werken aan kwaliteit

Samen met Zorggroep Ena en Neboplus vormt Norschoten een lerend netwerk in Barneveld. Met Woonzorg Unie Veluwe is een lerend netwerk gestart in de regio West Veluwe. Over en weer zijn de kwaliteitsplannen en -verslagen gedeeld en is feedback gegeven en ontvangen. De feedback wordt meegenomen in verdere plannen en verslagen. Op bestuurlijk niveau participeren we in de netwerken Ketenzorg Dementie, Palliatieve Zorg, Geestelijke Verzorging, Palliatieve Zorg Eemland, Stuurgroep Vallei Vitaal, Christelijke Vereniging van Zorgaanbieders Reliëf en in het bestuurlijk overleg Gemeente Barneveld zorg- en welzijnsinstellingen.
Verder zijn er lerende netwerkencontacten op verschillende niveaus met organisaties in de regio (bijvoorbeeld Ruimzicht, Opella, Charim, De Rozelaar, ’s Heeren Loo, Advisium en Actiz).

Door de ingezette cultuurverandering hartveroverend zijn de teams rondom de cliënt met elkaar aan het leren en ontwikkelen.

Kwaliteitsmanagement en certificering

Norschoten heeft een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem met een kwaliteitsdashboard waarin de gegevens van de cruciale processen worden bijgehouden. De gegevens worden op managementniveau gemonitord. 

Norschoten is HKZ gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Door de coronamaatregelen kon de externe audit HKZ slechts gedeeltelijk en alleen digitaal plaatsvinden. Eén minor werd geconstateerd die goed wordt opgevolgd. In april 2021 vindt het vervolg van de audits plaats op de locaties. Naast externe audits worden in Norschoten interne (waarderende) audits uitgevoerd, waardoor op operationeel niveau veel wordt geleerd en verbeterd.

Om te voldoen aan de vraag van de zorgverzekering heeft Hospice Barnveld zich aangesloten bij de Hospice Associatie. Hiervoor moet de hospice voldoen aan het Prezo-certificaat. In 2019 zijn de procedures hiervoor opgestart. Door de coronacrisis heeft dit helaas vertraging opgelopen. Afronding wordt in de eerste helft van 2021 verwacht. 

In oktober heeft een toezichtbezoek Wmo plaatsgevonden bij Dagcentrum Scherpenzeel.  In november heeft een kwaliteitsonderzoek Wmo plaatsgevonden bij Dagcentrum Klaverweide. De rapportage wordt begin 2021 verwacht.  Het project NEN7510 is in 2020 verder uitgerold onder de slogan ‘veilig aan het bed, veilig op het internet’. Het project betreft alles wat te maken heeft met het veilig beheren van informatie in de meest brede zin van het woord.

Kwaliteitsindicatoren

Niet het meten op zichzelf vinden we belangrijk, maar dat de resultaten van de metingen aanleiding zijn tot leermomenten, zodat we de kwaliteit van zorg verder kunnen verbeteren. Er is volop aandacht voor de kwaliteitsindicatoren, zoals decubitus, incontinentie, advance care planning, gastvrijheid en voeding. Deze onderwerpen worden, wanneer daar aanleiding toe is, besproken met de cliënt, hun naaste en binnen de teams. Voor de meetgegevens van de indicatoren wijzen we naar de Openbare Database van het Zorginstituut.

Veiligheid

In juni 2020 is het beleidsplan Wet zorg en dwang (Wzd) vastgesteld. Uitgangspunt hier is dat cliënten vrij kunnen leven en hun eigenwaarde behouden als zij in Norschoten wonen of elders zorg ontvangen van Norschoten. Dit houdt in dat zorgverleners op een zorgvuldige manier omgaan met de vrijheid van de cliënt. Ondanks problemen van onrust en verward gedrag. We proberen het woon- en leefklimaat zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de voormalige thuissituatie van haar cliënten. Het ritme van de dag, slapen, eten e.d., wordt zoveel mogelijk afgestemd op de gewoonten en behoeften van de cliënt. Daardoor voelen cliënten zich vertrouwd in Norschoten, waardoor veiligheid en rust ontstaat.

Implementatie Wet zorg en dwang

Er wordt interdisciplinair meer nauwgezet omgegaan met vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) dan voorheen. Casuïstiek wordt in zorgteams en in de driehoek besproken en vastgelegd in het elektronisch cliëntendossier. De Wzd-functionaris is betrokken om de stappenplannen goed te doorlopen en uit te voeren. In Kootwijkerbroek zijn de deuren tussen woningen opgezet, zodat cliënten een grotere bewegingsruimte hebben. Uiteraard binnen kaders zoals traphekjes met codes en eventueel dwaalbandjes voor de voordeur. Dit geeft voor veel rust voor cliënten met bewegingsdrang.

In Putten is de toegangscode voor de woningen verplaatst, waardoor de bewegingsruimte voor cliënten is verdubbeld. In Elspeet en Garderen heeft de implementatie Wzd vertraging opgelopen door de coronamaatregelen. Maar in de laatste maanden van 2020 is alsnog een inhaalslag gemaakt.

Melding incidenten cliënten (MIC)

Wie werkt, maakt fouten, maar daar willen we in Norschoten van leren om te kunnen verbeteren. Daarom besteden we veel aandacht aan de melding incidenten cliënten (MIC). Het afgelopen jaar werden de eerstverantwoordelijk verzorgenden de eerste beoordelaars van de MIC. Hierdoor wordt de MIC ingezet waar deze voor bedoeld is: leren op de werkvloer.
Op teambesprekingen zijn de MIC’s een vast agendapunt. De inzet van de aandachtsvelders medicatie, hygiëne en decubitus leveren een belangrijke bijdrage aan de (medische) veiligheid van de cliënt.

Melding incident medewerkers (MIM)

In 2020 zijn 114 MIM-meldingen ontvangen, waarvan 92% agressie betrof. Hier is aandacht aan gegeven in een extra module bij de training ABC-methodiek (onbegrepen gedrag). Van de overige meldingen zijn er twee opgenomen in het ongevallenregister.

Klachten

In 2020 zijn tien klachten binnengekomen bij de klachtenfunctionaris. Vier klachten betroffen de bezoekregeling ten gevolge van de coronamaatregelen.  Eén klacht betrof een factuur, één verkeerde medicatie, één het logeerverblijf, één klacht betrof de wens om naast de contactpersoon ook andere naasten inzage te verlenen in het ECD. Eén klacht betrof niet Norschoten zelf, maar een derde dienstverlenende partij. De klachtenfunctionaris trad hier op als toehoorder om deze casus in het belang van de cliënt en van Norschoten te volgen.

Eén klacht betrof een opeenstapeling van factoren, waaronder de Wzd en bejegening. De klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ) heeft deze klacht gegrond verklaard. Om van deze casus te leren heeft Norschoten een uitgebreide prisma-analyse laten uitvoeren door een extern bureau. Dit rapport is eind december ontvangen.

Wat doen we nog meer om de kwaliteit te verbeteren?

Direct na de eerste coronagolf heeft een evaluatie plaatsgevonden op alle niveaus van de organisatie, inclusief alle medezeggenschapsraden. De conclusie van de evaluaties was positief, maar de reflectie gaf een aantal verbeterpunten, die als volgt zijn opgepakt:

• Het coronaprotocol is aangepast met kleurcodes, zodat snel de juiste informatie gevonden wordt.
• Er is een routekaart ontwikkeld met een Norschotenbreed kader voor de verschillende fases. De routekaart biedt ruimte voor regie op de locaties om individueel maatwerk te kunnen bieden.
• Er zijn stroomschema’s en instructievideo’s gemaakt voor gebruik van PBM.
• Het Norschoten-liveblog is geïntroduceerd.

Wetenschapscommissie

Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit van leven, zorg en behandeling hebben invloed op elkaar. Wetenschappelijk onderzoek is nodig voor verdere ontwikkeling van geriatrische diagnostiek, zorg en behandeling. Norschoten wil daarin investeren en heeft daarvoor dit jaar een wetenschapscommissie geïnstalleerd.

Professionele adviesraad

In december 2020 is de professionele adviesraad (PAR) als onafhankelijk adviesorgaan geïnstalleerd. De PAR zet zich in voor verdere professionalisering van de beroepsgroepen verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding, zodat optimale kwaliteit van leven, zorg en behandeling kan worden geboden aan cliënten van Norschoten. De leden van de PAR benutten hun eigen deskundigheid en expertise om de koppeling te kunnen maken tussen beleid en praktijk

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat in Norschoten hoog op de agenda. Niet alleen qua techniek en duurzame installaties,  maar ook in de dagelijkse processen.  In 2020 is aandacht besteed aan het verder analyseren hoe duurzaamheid slim in te zetten om maximaal rendement te behalen en continuïteit te kunnen waarborgen. Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht die in 2021-2022 zullen worden uitgevoerd, zoals het opwekken van energie door het toepassen van zonnepanelen in combinatie met warmtepompen, ledverlichting toepassen bij vervanging, het verder scheiden van afval, stimuleren van hergebruik, slim inzetten van middelen (zoals regenwater) en het samenwerken met groene leveranciers en ketenpartners.

Innovaties en ICT

Om de digitale communicatie tussen zorgvragers, verwijzers en Norschoten te optimaliseren is eind november ZorgDomein geïmplementeerd. Deze digitale manier van communiceren is veiliger dan werken met papieren brieven. Dat sluit aan bij ons beleid ‘veilig aan het bed, veilig op het internet’ en het duurzaam omgaan met middelen.
De implementatie Mobile Device Management (MDM) is uitgevoerd. Dit betreft de beheersing van software op mobiele apparatuur, zoals iPads, laptops, smartphones en dergelijke. De interne digitale infrastructuur en netwerkomgeving zijn verder geoptimaliseerd. Dit is een voortdurende PDCA-cyclus.