Inleiding

Het jaar 2020 zal voorgoed het ‘coronajaar’ blijven. Het was een jaar waarin veel anders verliep dan we van te voren hadden bedacht. Met passie en bevlogenheid werd in de hele organisatie veel extra werk verzet. De coronacrisis vroeg (en vraagt) veel flexibiliteit van alle betrokkenen. We zijn dankbaar dat we ondanks dit moeilijke coronajaar vast konden houden aan onze strategische koers:

De zorgvraag van de cliënt is leidend. Het vakmanschap van de medewerker staat voorop. Vertrouwen en verbinding kenmerken onze organisatie

In dit kwaliteitsjaarverslag geven we een beeld van wat Zorgorganisatie Norschoten in 2020 heeft gedaan voor de kwaliteit van leven, zorg en behandeling van haar cliënten en hoe gewerkt is aan de strategische koers. Wat wilden we bereiken, wat is gelukt en wat kunnen we verbeteren? Omdat er veel overeenkomsten zijn in onderwerpen is de keuze gemaakt de vertrouwde jaarlijkse organisatiebrede en het kwaliteitsjaarverslag samen te voegen tot een organisatiebreed kwaliteitsjaarverslag. De uitgebreide versie over het jaar 2020 kunt u hier downloaden; op deze website leest u de publieksversie.

In het hart geraakt

De coronacrisis heeft ons allemaal, cliënten, naasten, familie, medewerkers en vrijwilligers diep in het hart geraakt. Vanaf 2 maart 2020 stond er binnen Norschoten een robuuste coronacrisisstructuur. Een crisisteam, een dagelijks bestuur crisisteam, een uitgebreide infectiepreventiecommissie en per locatie zogenaamde uitbraakteams. Alles was gericht op optimale bescherming en veiligheid voor onze cliënten en medewerkers.

Op 18 maart besloot het kabinet om alle verpleeghuizen volledig te sluiten voor het bezoek. De gevolgen waren enorm. Veiligheidsmaatregelen voor de één gingen soms ten koste van de autonomie van de ander en omgekeerd. Beperkingen door coronamaatregelen stelden de zorg voor morele dilemma’s in de afweging van belangen en risico’s. Het multidisciplinair en in de driehoek (specialist ouderengeneeskunde, leidinggevende en praktijkverpleegkundige) samenwerken op de locaties, maakte een meerzijdige blik op cliënten mogelijk. Zo konden alle aspecten van ‘goede zorg op het juiste moment’ worden afgewogen. De coronacrisis heeft het hartveroverend samenwerken in de driehoek dan ook in een positieve flow gebracht.
De bezoekregelingen zijn in overleg met de cliëntenraad tot stand gekomen. Ook hier zagen we dat de crisis leidde tot meer onderlinge verbondenheid. Men wist elkaar sneller te vinden om af te stemmen.

Op alle locaties zijn direct duidelijke en gastvrije borden en bewegwijzeringen geplaatst met daarop de 1,5 meter afstand en hygiënemaatregelen. Voor alle locaties is berekend hoeveel m2 beschikbaar is voor kantoormedewerkers om veilig, gezond en volgens de arbo-eisen te kunnen werken en vergaderen.

Tijdens de eerste coronagolf was er een toename van het aantal sterfgevallen. Hoewel we bekend zijn met afscheid nemen, waren de omstandigheden nu extreem moeilijk en verdrietig. Medewerkers in de zorg zagen de directe gevolgen van corona voor cliënten en naasten. Onzekerheid, angst, verdriet en verlies en niet weten hoe lang het duurt of hoe het afloopt. De psychische druk, met name op locaties waar een corona-uitbraak was, nam toe. Terugkerende discussies over tekorten of onjuiste informatie over persoonlijke beschermende middelen (PBM) brachten onzekerheid en angst. Door steeds tijdig te schakelen met leveranciers heeft Norschoten gelukkig vanaf het begin voldoende PBM gehad.

Door de organisatie is mentale ondersteuning geboden aan medewerkers. Onze eigen (geestelijk) verzorgers, psychologen en leerbegeleiders presentie stonden klaar en er was extern ondersteuning beschikbaar van onze arbodienst.

Uiteindelijk lag het ziekteverzuim voor Norschoten hoger dan we gewend zijn, maar in vergelijking met de landelijke cijfers was onze ziekteverzuim laag.

Ondanks moeite en verdriet ontstonden in deze crisisperiode ook mooie initiatieven. We hebben ontmoethofjes ingericht, zodat bezoek buiten het gebouw plaats kon vinden. Het raambellen is geïntroduceerd, zodat met digitale middelen vanachter vensterglas, toch contact kon zijn met elkaar. Ook is in no time een eigen TV-kanaal opgezet om cliënten te informeren en activiteiten aan te bieden om zo toch een fijne dag te beleven.

Kantoormedewerkers werkten vanaf de ene op de andere dag thuis. Het digitaal thuiswerken werd snel gefaciliteerd door computers, laptops en bureaus beschikbaar te stellen. Het ontbreken van sociale contacten maakte het werken lastig. Het was zoeken hoe we met elkaar in verbinding blijven. 

Het instellen van een liveblog en de wekelijkse uitgave van de medewerkersnieuwsbrief zorgden ervoor dat medewerkers goed geïnformeerd werden en had een verbindend effect over alle locaties heen. Regionaal werd overleg gevoerd over actuele ontwikkelingen en de gevolgen voor de zorgorganisaties. Medewerkers van Norschoten participeerden actief in overlegorganen op diverse niveaus.

Alle ontwikkelingen, projecten en activiteiten die we binnen Norschoten uitvoeren, zijn blijvend gericht op de cliënten, medewerkers, kwaliteit en financiën. Deze vier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn de ankerpunten waaraan we alle onderwerpen, die binnen Norschoten spelen, toetsen. 

Vanuit de strategische notitie 2020-2025 lag de focus in Norschoten het afgelopen jaar 2020 op:

 • De blijvende basis van de christelijke identiteit, met aandacht voor de religieuze beleving van al onze cliënten.
 • De strategisch keuze ons te richten op cliënten met multicomplexe aandoeningen en/of intensieve (geriatrische) verpleegzorg, zowel binnen de keten van de care als de cure.
  Hoe wij dat doen wordt vormgegeven in twee bewegingen:
  • Hartveroverend en presentie
   Hartveroverend versterkt de al eerder ingezette cultuurverandering naar werken vanuit het presentiegedachtegoed en is gericht op het organiseren van ‘goede zorg en mooi werk’. Werken vanuit vakmanschap, in vertrouwen en verbinding met elkaar: van hart tot hart! Vanuit deze drie kernwoorden wordt nagedacht over de rollen, toegevoegde waarde, regels relaties etc. De professionele regie van de medewerkers wordt versterkt, zodat besluiten slagvaardig kunnen worden genomen, daar waar de cliënt is (Rijnlands organiseren).
  • Transmuralisering van de zorg
   Met de beweging transmuralisering willen we bereiken dat de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste professional wordt gegeven. Daarvoor werken we samen met ketenpartners over de domeinen heen.
 • Norschoten is en blijft financieel gezond. Het resultaat over 2019 bedraagt € 400.412. Het jaar 2020 is afgerond met een positief resultaat van € 320.897.