Cliënt – kwaliteitsjaarverslag 2021

Corona

Corona heeft opnieuw grote invloed gehad op de zorgverlening en het wonen. Zorg en behandeling aan cliënten die door het virus getroffen zijn, is steeds volgens de laatste inzichten en standaarden verleend.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Natuurlijk stelden de coronaregels ons soms voor uitdagingen. Maar, we zijn blijven werken vanuit de ‘ja, en ….’-cultuur. Altijd in overleg met alle betrokkenen, cliënten, familie en medewerkers. We zijn presentiegericht blijven aansluiten bij de persoonlijke levenssfeer en geschiedenis van de cliënt. De afspraken de we samen maakten, legden we vast in het persoonlijke zorgleefplan.

Familieparticipatie en netwerkberaad

Het netwerkberaad versterkt de onderlinge betrokkenheid en familieparticipatie. Aan de hand van het leefstijldagboek gaan we met het netwerk van de cliënt in gesprek. Dit leefstijldagboek is speciaal door Norschoten ontwikkeld. Het geeft een beeld van het dagelijks leven thuis. We leren de cliënt daardoor kennen in zijn uniek-zijn, zijn persoonlijke leefstijl, context etc. Op deze manier kunnen medewerkers beter aansluiten bij de persoonlijke behoeftes en wensen van cliënten.

Door corona is het netwerkberaad helaas nog niet op alle locaties ingezet. Onze ambitie is dat het netwerkberaad, in de hele organisatie, de basis is van alle communicatie tussen cliënt, familie en medewerkers. Die ambitie hebben we nog niet waargemaakt. In het najaar is een doorstart gemaakt met het netwerkberaad. De kennis en ervaring die inmiddels al is opgedaan nemen we daarin mee.

Mantelzorg

In oktober 2021 vond een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de cliëntenraad en medewerkers die direct te maken hebben met de (soms overbelaste) mantelzorgers. De centrale vraag was: ‘Wat kan Norschoten beter doen in de ondersteuning aan mantelzorgers?’  De uitkomsten van deze bijeenkomst worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het mantelzorgbeleid.

Individueel persoonsvolgende bekostiging (iPVB)

De impactanalyse iPVB is in juni afgerond.  De conclusie is dat de meerwaarde vooral zit in de beleving van zorg. Daarbij was er sprake van verhoging van administratie lastendruk. We besloten om de iPVB nu niet te implementeren. We wachten op verdere landelijke ontwikkelingen hierover.

Wonen en welzijn

Een veilige plek om te wonen is een basisbehoefte van ieder mens. Dat geldt helemaal voor onze kwetsbare cliënten. Comfort, veiligheid, huiselijkheid en privacy zijn belangrijk. Alle locaties voldoen aan de gestelde eisen. Maar om helemaal klaar te zijn voor de toekomst is dit jaar het strategisch huisvestingplan vastgesteld. Het plan zal de komende jaren gefaseerd worden uitgevoerd.

De generatietuin bij locatie Klaverweide in Barneveld werd officieel geopend.
Dagcentrum Norschoten Schaffelaar op het Schaffelaars Erf in Barneveld is in gebruik genomen

Sfeer in de huiskamers

Minder bezoekers en aanloop door coronamaatregels leidde tot meer rust in de huiskamers. Voor de meeste cliënten was dit best wel fijn. Minder prikkels en minder onrust. Anderen misten de reuring en onverwachtse ontmoetingen. Hoe we met elkaar verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de rust en sfeer in de gezamenlijke huiskamers blijft onderwerp van gesprek met cliënten en families.

Vitaliteit

Veel aandacht wordt besteed aan vitaliteit. Beweegagogen hebben hun vaste waarde gekregen in de zorgverlening in Norschoten. Naast het voldoen aan de beweegnorm voor verpleeghuiszorg staat het beleven van plezier in bewegen voorop.  

Zingeving

Groepsactiviteiten zijn, waar mogelijk binnen de maatregelen, weer opgepakt. Medewerkers hebben hun creativiteit laten zien om cliënten en bewoners een prettige en zinvolle dag te geven. 

Kerkelijke vieringen konden nog niet doorgaan. Via Norschoten-TV zijn aangepaste vieringen uitgezonden. Bewoners konden de diensten in de beschutting van de eigen woning meebeleven. Daarnaast organiseerden de geestelijk verzorgers kleinschalige bijeenkomsten in de huiskamers.  

Voeding en gastvrije zorg

Norschoten wil met het project ‘voeding en gastvrije zorg’ structureel verschil maken op de gezondheid en kwaliteit van leven van de cliënten. De projectleider heeft op alle locaties meegelopen en meegegeten om te zien en ervaren hoe we het nu doen en wat we kunnen verbeteren. Samen met alle betrokkenen is een voedingsvisie ontwikkeld voor kleinschalig wonen, de revalidatie en het dagcentrum.

Bijna alle locaties bestellen het eten nu via een gebruiksvriendelijke applicatie van de leverancier. Ook gaan ze gebruikmaken van de app ‘Eten & Zo’. Deze app beschikt onder andere over een menucyclus en de mogelijkheid om te bestellen, afhankelijk van de wens om de maaltijd geheel of gedeeltelijk zelf klaar te maken op de woning.

Innovaties

In Norschoten gebruiken we diverse technologische innovaties voor het welzijn van bewoners en cliënten, zoals braintrainers, tovertafels, Qwiek-Ups, muziekkussens, Crdl, beleveniskoffers, etcetera.

In locatie Klaverweide is de welzijnswinkel gevestigd, waar aangepast spelmateriaal DVD’s, CD’s en boeken geleend kunnen worden door bewoners, cliënten en medewerkers van de gehele organisatie. Naast de welzijnswinkel is het ‘huis van weleer’.  Deze ruimte is ingericht in de stijl van de jaren 50. Dit roept veel herinneringen oproept bij bewoners en is een mooie aanknopingspunt voor gesprekken en activiteiten.

Tevredenheid cliënten

De mening van cliënten en familie is belangrijk om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. We maken daarvoor gebruik van de waarderingen op ZorgkaartNederland, QDNA en de informatie uit persoonlijke contacten zoals familiegesprekken, multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en het netwerkberaad. De uitkomsten worden gedeeld in de teams. Op organisatieniveau worden de gegevens verwerkt in het kwaliteitsdashboard. Dit jaar is gestart met de applicatie QDNA om cliëntervaringen gebruiksvriendelijk te meten. QDNA is dit jaar ingevoerd bij de eerstelijnsbehandelaren, de geriatrische revalidatie en het dagcentrum. In 2022 wordt het op de woonlocaties geïntroduceerd.

Ze staan altijd voor je klaar. Zijn altijd belangstellend… En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan

Ik vind dat de communicatie rond de zorg van mijn vader beter kan. Soms ben ik niet op de hoogte van veranderingen op de woning.

Gastvrijheid, lekker eten en spelletjes. Ik word betrokken bij de groep

Omdat deze lokatie kleinschalig wonen is krijgt de bewoner veel aandacht . Niet alleen dat men luistert naar de verhalen maar ook in activiteiten die gedaan worden. Omdat de bewoner gewend is alleen dingen te doen wordt daar rekening mee gehouden. Ondanks de corona is de communicatie met de mantelzorgers prima

Ik vind het fijn dat ik hier word beziggehouden. De contacten in de groep ervaar ik als fijn

Onze moeder woont sinds juni 2020 in Norschoten. Ze krijgt er alle aandacht en zorg. We zijn altijd welkom, door de coronamaatregelen aangepast. Daardoor vallen veel activiteiten uit wat erg jammer is maar de zorg doet er alles aan om de nodige gezelligheid te creëren. Ook de eigen kamer mochten we inrichten met eigen meubels zodat moeder in een vertrouwde omgeving is. En onze vragen worden altijd beantwoord. Er wordt rekening gehouden met de identiteit van de bewoners wat we waarderen. We raken vertrouwd met alle zorgdames wat zorgt dat we er graag komen.

Kennis- en behandelcentrum

Het kennis- en behandelcentrum (KBC) ontwikkelde zich steeds verder tot expertisecentrum in de regio. Om behandeling dichtbij en rondom de cliënt te organiseren, zochten we verdere samenwerking met multidisciplinaire gezondheidscentra in de regio. Intern verstevigden we de deskundigheid door medewerkers op te leiden. Voor specifieke vragen werkten we samen met deskundigen uit het netwerk, zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Op verwijzing van de huisarts biedt het ambulant geriatrieteam

  • diagnostiek
  • ondersteuning
  • advisering en
  • begeleiding

aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers. De verdere ontwikkelingen van dit team gaan hand in hand met de ontwikkeling van het Gezondheidshuis Barneveld.

De cliëntenraad (CR) over 2021

Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken van het coronavirus. De cliëntenraad was nauw betrokken bij het beleid van Norschoten. De bezoekregelingen werden in goed overleg afgestemd.

De cliëntenraad is begonnen met het werven van ambassadeurs op de locaties. Deze ambassadeurs zijn het aanspreekpunt voor cliënten en hun vertegenwoordigers en informeren de cliëntenraad over ontwikkelingen daar. Op deze manier is de cliëntenraad nog meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de locaties.

Op elke locatie zijn kwartaalgesprekken gehouden met de locatiemanagers om de voortgang van het kwaliteitsplan te bespreken. Door in gesprek te gaan heeft de cliëntenraad input gegeven voor de verbeterplannen die per locatie zijn opgesteld. Kwaliteit van zorg en tevredenheid staan regelmatig op de agenda van de cliëntenraad.

De cliëntenraad volgt de ontwikkeling in Norschoten,  zoals het Gezondheidshuis Barneveld. De cliëntenraad houdt hierbij de belangen van de cliënten in het oog. De samenwerking met de raad van bestuur is prettig en professioneel verlopen. De cliëntenraad ziet het komende jaar vol enthousiasme tegemoet en wil onder andere het ambassadeurschap meer vorm geven en nieuwe leden werven.

Cliënten en locaties

Voor de cliëntinformatie per locatie, klik hier