Medewerker – kwaliteitsjaarverslag 2021

Hartveroverend

Van hart tot hart samenwerken, met vertrouwen in het vakmanschap van onze medewerkers. Dát is wat we willen. Zodat zij vanuit hun eigen deskundigheid met praktische wijsheid het goede kunnen doen voor cliënten en bewoners. Verbinding zoeken met elkaar over de eigen functies en afdelingen heen.

Dit jaar pasten we het organogram aan aan de nieuwe manier van werken. De cliënt centraal, want daar gaat het om. Deze verandering van organisatiecultuur schuurt soms. Onder druk vervallen we gemakkelijk in oude patronen. Maar we blijven elkaar aanspreken op de bedoeling: kwaliteit van leven, zorg en behandeling  voor de cliënten en bewoners. Norschoten wordt organisatiebreed bij dit proces ondersteund door bureau Broosz.

Vinden, binden en boeien

De juiste persoon op de juiste plaats op de juiste tijd. Dat is wat we willen. Maar de praktijk is weerbarstig in tijden van corona en krapte op de arbeidsmarkt. Landelijk is een groot tekort aan verzorgenden niveau 3. Dat zien we helaas ook terug bij Norschoten.

Het strategisch personeelsplan is als groeimodel samen met de leidinggevenden verder uitgewerkt. We denken na hoe we de zorg rondom cliënten en bewoners met elkaar nog beter kunnen organiseren. Om zo persoonlijke aandacht en kwaliteit van zorg te blijven bieden aan onze cliënten.

We kijken onder andere naar het verschuiven van taken naar andere niveaus. Deskundigheid van medewerkers willen we zo inzetten, dat ze het meest effectief zijn. Ook onderzoeken we het werken met serviceteams. Medewerkers zorg, behandeling, welzijn en ondersteunende diensten werken dan geïntegreerd samen, in plaats van naast elkaar in gescheiden afdelingen.

Werving van nieuwe collega’s is gericht op diverse doelgroepen, zoals zorgreservisten en zij-instromers. De inzet van ZZP-ers en uitzendkrachten hebben we daarmee kunnen verminderen. Het on-boardingsprogramma is verder ontwikkeld. De organisatiebuddy zorgt voor een warm welkom bij Norschoten. Nieuwe medewerkers worden wegwijs gemaakt en hebben een vast aanspreekpunt voor hun vragen. De introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers konden weer worden opgepakt. Het ontwikkelen van leerpaden voor nieuwkomers wordt nog verder uitgewerkt.

In-, door- en uitstroom

De uitstroom van medewerkers is toegenomen van 18,9% (2020) naar 20%. Dit was vooral onder medewerkers in zorg en welzijn het geval. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn onbalans in werk/privé en een hoge werkdruk door personeelstekorten.

Verzuim en duurzame inzetbaarheid

Het verzuimpercentage steeg van 5,78% (2020) naar 7,46%. Corona en uitval door de hoge werkdruk waren de belangrijkste oorzaken. Om langdurig verzuim te voorkomen zetten we in op preventie met de cursus ‘behoefte aan balans’. Dit is de voortzetting van het project van werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) ‘succesvol ouder worden in de zorg’.  Voor de preventie bij fysieke belastbaarheid werken we met ergocoaches. Zij geven trainingen on-the-job. Met ingang van het nieuwe jaar stellen we een re-integratieadviseur aan voor de begeleiding van langdurig zieke medewerkers. De samenwerking met de arbodienst is goed en verder geïntensiveerd.

Leren en ontwikkelen

Het strategisch opleidingsplan is geïntroduceerd en het leermanagementsysteem  ‘Noor Leert Door’ is geïmplementeerd. Het leeraanbod bestaat uit verplichte en niet-verplichte scholingen. Verplichte scholingen betreffen onder andere

 • veiligheid en wet- en regelgeving
 • voorbehouden en risicovolle handelingen en
 • basiszorg.

Er zijn e-learningmodules beschikbaar, die medewerkers op hun eigen tijd kunnen volgen. Ook bieden we en blended learning en training on-the-job aan. Met blended learning bieden we lesstof aan in een mix van leervormen. Bijvoorbeeld klassikaal, e-learning en praktische oefeningen.

Zodra het binnen de coronamaatregelen kon, is een inhaalslag gemaakt in bij- en nascholingen. Zo zijn onder andere:

 • 207 medewerkers geschoold in de toepassing van de Wet zorg en dwang
 • 26 medewerkers zijn opgeleid tot helpende plus. Een aantal van hen stroomt door naar opleidingsniveau 3
 • 244 in bedrijfshulpverlening (BHV)
 • 130 in reanimatie
 • 96 in AVG
 • en 87 in datalekken.

Nationale zorgklas

Dertien zij-instromers namen deel aan de nationale zorgklas. Daarvan hebben twaalf hun mbo-certificaat gehaald.

Van deze medewerkers zijn er elf bij Norschoten gebleven. Twee doen nu een vervolgopleidingstraject op maat, waarbij ze binnen negen maanden hun diploma op niveau 3 kunnen behalen. Twee doen de verkorte mbo-3 opleiding en de overigen deelnemers zijn ingestroomd in de reguliere niveau 3-opleiding. Zij hebben een vrijstelling voor de deelcertificaten die ze via de Nationale Zorgklas hebben behaald. Dat betekent dat we via deze route negen nieuwe niveau 3-medewerkers aan ons konden binden.

Medewerkerstevredenheid

In het najaar heeft 57,3% van de medewerkers meegedaan aan het belevingsonderzoek. Dat is 5% meer dan in 2019.  We zijn trots op twee belangrijke conclusies:

 • Er is veel passie voor het werk; veel inzet voor cliënten. We werken van hart tot hart!
 • In de teams staat men voor elkaar klaar. Medewerkers waarderen de sfeer en het onderlinge vertrouwen.

Verbeterpunten en uitdagingen zijn:

 • Werkgeverschap, medewerkers voelen zich minder verbonden met Norschoten als organisatie. Ze voelen zich minder gezien en gewaardeerd.
 • Het geven en ontvangen van feedback.
 • Interne communicatie

Begin 2022 worden de resultaten op teamniveau besproken in de teams.

Wat deden we nog meer voor onze medewerkers?

 • ‘Noortje’ is gekomen. Het nieuwe intranet dat de communicatie mét en tussen medewerkers onderling ondersteunt, passend bij de beweging hartveroverend.
 • Het personeelssysteem Beaufort-online is geïmplementeerd.
 • Met een aparte pagina op ‘Noortje’ is alle informatie over werken bij Norschoten makkelijk vindbaar voor medewerkers.
 • Voor het digitaal vergaderen en overleggen is het gebruik van MS-teams voortgezet.
 • De ondernemingsovereenkomst is samen met de ondernemingsraad geactualiseerd. Hierin zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden vastgelegd. De overeenkomst is onderdeel van de arbeidsovereenkomsten.

Vrijwilligers

Wat hebben we de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers gemist door alle coronamaatregelen. Gelukkig konden steeds meer vrijwilligers dit jaar hun werkzaamheden weer oppakken.  

Het totaal aantal vrijwilligers is afgenomen van 857 (2020) naar 545. De meest genoemde redenen voor uitstroom zijn:

 • te druk met andere (vrijwilligers)activiteiten die wel door kon gaan tijdens corona
 • gezondheidsredenen
 • geen motivatie meer door de lange coronaperiode.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad over 2021

De weg die we eerder insloegen, hebben we in 2021 vervolgd. We banen zo steeds duidelijker onze weg in de vernieuwende medezeggenschap. Soms alleen als ondernemingsraad en soms samen met andere partijen, zoeken we daarin de juiste richting. De beperkingen door de coronamaatregelen vormen voor ons, als belangenbehartigers van de medewerkers, hobbels op deze weg. Toch hebben we onze rol kunnen nemen en medewerkers kunnen ondersteunen, ook waar het hun directe belangen op de werkvloer aanging. We zetten ons in om steeds beter de verbinding aan te gaan met de medewerkers, met de bestuurder en met de andere raden.

De vrijwilligersraad over 2021

Vanwege de coronamaatregelen vergaderde de vrijwilligersraad minder dan in normale omstandigheden. Bij bijzondere zaken hadden de voorzitter en één of meerdere leden telefonisch contact met elkaar.

Vanwege corona werden vrijwilligers niet of veel minder ingezet op de locaties. Dit had tot gevolg dat de leden van de vrijwilligersraad minimaal contact hadden met collega-vrijwilligers.

De vrijwilligersraad heeft dit jaar advies gegeven over:

 • interne of externe vertrouwenspersoon
 • vaccinatie (corona) voor de vrijwillige chauffeurs van de dagcentra
 • inzet vrijwilligers op de Kweekweg (zorgcrisis in verband met corona).

De adviesaanvragen kwamen in twee situaties te laat bij de vrijwilligersraad. Dit is besproken met de coördinator welbevinden en de directeur zorg en behandeling.

Medewerkers en locaties

Voor de informatie over medewerkers per locatie/afdeling, klik hier