Kwaliteit – kwaliteitsjaarverslag 2021

Kwaliteit op basis van waarden en principes, zo beschrijven we dat in de strategische koers. Dat is wat we willen en waar we voor staan.  Kwaliteit die merkbaar is voor bewoners, cliënten en hun naasten. Om kwaliteit zichtbaar te maken, maken we ook gebruik van metingen. Alles met het doel: tevreden zorgvragers én tevreden medewerkers.

Kwaliteitsmanagement

Norschoten heeft een kwaliteitssysteem met een dashboard waarin we gegevens van cruciale processen monitoren. Ook gebruiken we de A3 jaarsystematiek gebaseerd op het INK-model. De PDCR/A-cirkel én het reflecterend leren zijn hierin geborgd. Wij hebben de R toegevoegd aan de PDCA-cirkel, omdat we niet alleen willen checken,  maar vooral reflecterend willen leren en verbeteren.

Certificering

Met dit keurmerk laten we zien dat we onze cliënten centraal stellen. Dat we de zaken intern goed op orde hebben en dat we voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg en dienstverlening.

Prezo

Hospice Barneveld is aangesloten bij de Hospice Associatie. Daarvoor moet de hospice voldoen aan het Prezo-certificaat. De procedures voor certificering zijn gestart. Afronding vindt in februari 2022 plaats. 

Veiligheid

Veiligheid is de basis van goede zorg. Zorgmedewerkers zijn geschoold in basisveiligheid, zoals

 • medicatiefouten
 • valrisico’s
 • agressie
 • verslikken
 • bedrijfshulpverlening (BHV).

In alle zorgteams zijn aandachtsvelders voor onder andere medicatie, hygiëne en decubitus. Ze leveren een essentiële bijdrage aan de (medische) veiligheid.

Melding incidenten cliënten (MIC)

Wie werkt, maakt ook wel eens fouten. Incidenten worden gemeld en in de teams besproken. Zo blijven we de kwaliteit van zorg verbeteren. Geaccepteerde risico’s voor individuele cliënten (bijvoorbeeld bij een valrisico) leggen we vast in het zorgleefplan.

Op organisatieniveau monitoren we de MIC’s op het kwaliteitsdashboard.

Er zijn wel enkele vooronderzoeken gedaan voor een prisma-analyse, maar er zijn geen calamiteiten geweest.

Medicatieveiligheid

Het medicatieproces ‘voorschrijven-apotheek-toedienen’ is onderzocht op kwaliteit en doelmatigheid. In de basis was het proces goed op orde. Enkele verbeteringen zijn doorgevoerd. Zorgmedewerkers hoeven nu minder handelingen te verrichten. Een aanpassing in het aftekenen van medicatie is een kwaliteitsimpuls. Dit kan op termijn zorgen voor het verminderen van het aantal MIC’s (‘medicatie vergeten te geven’). De communicatie met de apotheek verloopt met behulp van Medimo nu meer gestructureerd.

Melding incidenten medewerkers (MIM)

De meldcultuur is verbeterd. Het aantal meldingen is iets gestegen naar 150 (144 in 2020). Met name medewerkers van de locaties Klaverweide, Drostendijk, Kootwijkerbroek en Garderen zijn zich goed bewust van het belang om incidenten te melden. De meeste meldingen betroffen agressie (89%). In een speciale trainingsmodule ‘agressie’ geven we medewerkers handvatten om hier goed mee om te gaan. Er zijn geen calamiteiten geweest.

In 2022 worden de processen MIC en MIM herzien. Doel is de resultaten uit analyses sneller terug te brengen bij de teams. 

Indicatoren basisveiligheid

Voor de kwaliteitsindicatoren, zoals decubitus, incontinentie, advance care planning, gastvrijheid en voeding is volop aandacht. Deze onderwerpen worden besproken met de cliënt, hun naasten en in de teams. Norschoten levert de indicatoren aan bij het Zorginstituut Nederland. Voor de meetgegevens verwijzen we naar de Openbare Database van het zorginstituut.

Vrijheid en veiligheid

De kern van de Wet zorg en dwang (Wzd) is ‘nee, tenzij ….’ Er wordt geen onvrijwillige zorg toegepast, tenzij het echt niet anders kan. Dit sluit aan bij het presentiegericht werken in Norschoten. We hebben de ambitie om binnen aanzienlijke tijd naar open locaties te groeien en veiligheid op maat te bieden.

Dit jaar lag het accent op het trainen van medewerkers en het starten van de dialoog over vrijheid en veiligheid. De bewustwording is toegenomen. Waar nodig worden stappenplannen gestart. Medewerkers denken steeds meer in mogelijkheden om onvrijwillige zorg af te bouwen. Regelmatig komen afwegingsvragen terecht bij de commissie vrijheid en veiligheid. Ook zijn de eerste ervaringen met niet-gesloten afdelingen opgedaan.

Aantal bewoners met een vrijheidsbeperkende maatregelEerste helft 2021Tweede helft 2021
Beperkte bewegingsvrijheid met verzet91
Beperkte bewegingsvrijheid zonder verzet1212
Beperkte bewegingsvrijheid inrichten eigen leven11
Insluiten met verzet11
Medicatie148
Medicatie buiten de richtlijn64
Uitoefenen toezicht1

De meeste beperkingen zijn op het gebied van medicatie. Het grote verschil in de beperking van de bewegingsvrijheid met verzet is ontstaan door een aanpassing in het ECD. Daardoor kon pas later worden aangegeven dat er geen verzet was.

Met het huidige ECD is het nog niet mogelijk om goede rapportages en analyses te maken. We zijn ons bewust van de hiaten en welke data we missen. In de zomer van 2022 stappen we over naar een ander ECD. Dan kunnen we betere kwantitatieve analyses maken.

Infectiepreventie

De infectiepreventiecommissie (IPC) had opnieuw een belangrijke rol bij het monitoren van alle coronamaatregelen. De veiligheid van de ene cliënt betekent soms onvrijheid voor de andere. De IPC-corona is daarom uitgebreid met leden uit andere disciplines, zoals een welzijnsbegeleider. Zo houden we oog voor de balans tussen medische veiligheid en kwaliteit van leven van alle bewoners. 

Het antibioticagebruik in Norschoten is onderzocht. Daarop is een verbeterplan opgesteld. Artsen en praktijkverpleegkundigen hebben inmiddels een e-learning gevolgd. In 2022 voeren we het verbeterplan verder uit.

De protocollen en werkinstructies infectiepreventie en hygiëne worden volgens planning actueel gehouden. Voor de HACCP is organisatiebreed een interne audit gehouden. Veel gaat goed, zoals het ontvangen, opbergen en beheren van levensmiddelen.  Er zijn ook aandachtspunten, zowel op locatie- als organisatieniveau.  Het is niet altijd duidelijk wat te doen bij afwijkingen, bijvoorbeeld als de temperatuur van de vriezer te hoog is. Door de facilitaire dienst is een overzicht gemaakt welke verbeteracties centraal en welke decentraal op de locaties worden opgepakt.

Klachten

Klachten cliënten

De klachtenfunctionaris heeft acht klachten ontvangen. Bij de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) en de geschillencommissie zijn geen klachten gemeld. Ook heeft zich geen calamiteit voorgedaan.  Alle klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld.

Eén klacht was corona-gerelateerd. Eén klacht, over het meelezen in het ECD door slechts één familielid, wordt met de komst van het nieuwe ECD in 2022 opgelost. De overige klachten hebben geen samenhang en laten geen trend zien. Wel merken we op dat we klachten nog verder kunnen voorkomen door goede communicatie. Zoals naar elkaar luisteren, perspectiefwisseling, aansluiten en het denken in mogelijkheden.

Eind 2020 is de prisma-analyse ontvangen op een klacht die dat jaar door KCOZ gegrond was verklaard. Alle verbeterpunten uit deze analyse zijn in 2021 opgepakt en uitgevoerd. 

Vertrouwenspersoon medewerkers

De vertrouwenspersoon heeft drie meldingen in behandeling genomen. Door het geringe aantal kunnen we  geen toelichting geven. Het gevaar bestaat dat de vertrouwelijkheid op de tocht komt te staan. Dat willen we voorkomen. De vertrouwenspersoon rapporteert haar bevindingen rechtstreeks aan de bestuurder. Eenmaal per jaar is er afstemming met de ondernemingsraad.

Kwaliteitsbevordering

Wetenschapscommissie

Norschoten neemt deel aan het universitair kennisnetwerk ouderenzorg Nijmegen (UKON).  Een samenwerking tussen Radboudumc en meerdere zorgorganisaties. Deelname past bij onze strategische koers om verder te ontwikkelen naar een kennis- en expertisecentrum.  De commissie buigt zich over aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek in Norschoten. Er is een procedure opgesteld waaraan we onderzoeksvoorstellen toetsen. Zo sluit de onderzoeksagenda aan bij het meerjarenbeleid en voorkomen we overbelasting in de organisatie.

Dit jaar maakten we een start om de tools, die door het UKON zijn ontwikkeld, te toetsen op bruikbaarheid in Norschoten.

Professionele adviesraad

De professionele adviesraad (PAR) is na enkele wisselingen van haar leden weer op volle sterkte. De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en de directie over de kwaliteit van zorg.  Dit jaar is een inventarisatie van gemaakt van relevante onderwerpen. Begin 2022 gaat de eerste adviesnotitie naar de directie. De PAR brengt jaarlijks over minimaal twee onderwerpen advies uit.   

Randvoorwaarden goede zorg

Projectmanagement

In de zomer is het projectbureau gerealiseerd. Dit bureau ondersteunt de organisatie in projecten met advies, documenten en administratie. Het projectbureau bewaakt dat we alleen projecten starten die passen bij de strategische koers van Norschoten. Voor het overzicht van alle projecten werken we met een projectkalender, waarin de prioritering en voortgang worden bewaakt.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. In 2050 willen we geen CO2 uitstoot meer in Norschoten. We werken hard om deze ambitie te halen. In 2021 is een EED (Energy Efficiency Audit) gedaan. Daaruit blijkt dat we aan alle eisen voldoen. Gezien de positieve resultaten onderzoeken we of we in aanmerking kunnen komen voor een zogeheten Keurmerk Milieuthermometer Zorg.

Informatisering, automatisering en innovaties

We werken voortdurend aan het optimaliseren van de digitale infrastructuur en de netwerkomgeving.

 • Het project ‘veilig aan het bed, veilig op het internet’ omvat alles wat te maken heeft met het veilig beheren van informatie van cliënten, medewerkers, leveranciers et cetera. In 2022 gaan we op voor certificering NEN7510-2107.
 • Medewerkers krijgen nu op basis van hun functie en rol rechten toegekend voor systemen. Dit doen we aan de hand van autorisatieprofielen.
 • Met de introductie van het nieuwe intranet Noortje, hoeven medewerkers nog maar één keer in te loggen om toegang te krijgen tot de meest gebruikte applicaties. Maar dat doen we dan wel met een dubbele check van een wachtwoord én een identificatiecode.
 • Eind 2021 is de keuze gemaakt voor het nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD). We gaan over op twee systemen: ONS als zorgdossier en Ysis als behandel-  en revalidatiedossier. Met deze systemen worden de werkzaamheden en werkprocessen optimaal ondersteund. Bovendien zijn ze gebruiksvriendelijk. Dat is niet alleen fijn voor medewerkers, maar ook prettig voor cliënten en hun naasten.
 • De technische realisatie voor het van het Landelijk Schakelpunt Medicatie in Medimo voor meer medicatieveiligheid is geïmplementeerd. Ook zijn de trombosediensten gekoppeld met Medimo.

Samen kom je verder

In het belang van de cliënt maken we steeds de afweging: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional. Dat betekent dat we niet alles zelf doen, maar samenwerken in netwerken met andere organisaties en professionals. Want alleen samen komen we verder in de kwaliteit van zorg aan onze cliënten.

Met Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Meander Medisch Centrum hebben we convenanten. Om goede doorstroming te bevorderen werken we nauw samen met diverse (thuis)zorgorganisaties.

In Barneveld vormen we een lerend netwerk met Neboplus, Zorgroep Ena en Zorggroep Sirjon/Elim. In de regio Noordwest Veluwe doen we dat samen met Woonzorg Unie Veluwe.

Op bestuurlijk niveau participeren we in de netwerken:

 • Ketenzorg Dementie Barneveld
 • Palliatieve Zorg Gelderse Vallei
 • Geestelijke Verzorging
 • Palliatieve Zorg Eemland
 • Bestuurlijk overleg VVT Gelderse Vallei
 • Christelijke vereniging van zorgaanbieders Reliëf
 • Bestuurdersoverleg UKON
 • en in het bestuurlijk overleg Gemeente Barneveld Zorg en Welzijnsinstellingen.

Gezondheidshuis Barneveld

Een verdergaande samenwerking krijgt vorm in het Gezondheidshuis Barneveld.  Eén loket, waar inwoners van Barneveld terecht kunnen met al hun vragen rondom zorg, welzijn en ondersteuning.

In oktober zijn de gemeente Barneveld en Welzijn Barneveld aangesloten bij de stuurgroep. Een waardevolle aanvulling om de organisatie van zorg, welzijn en ondersteuning steeds meer domeinoverstijgend vorm te geven.

Dit jaar is een dialysehub gerealiseerd op de locatie Klaverweide. Patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei kunnen nu in een meer huiselijke sfeer en dichter bij huis dialyseren. De hub is een samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei, Norschoten en Dianet.

Kwaliteit en locaties

Voor de info over kwaliteit per locatie/afdeling, klik hier