Kwaliteitsjaarverslagen 2021 woonlocaties en zorg- en behandelafdelingen

Norschoten locatie Klaverweide

Cliënt

Voornemens 2021Resultaat 2021
Presentie: weten wat er op het spel staat voor de bewoner.Teams worden steeds krachtiger hierin.
Familie meenemen in het proces van achteruitgang en het afscheid.Palliatieve zorg met ondersteuning van KWASA is positief. Voorbereiding implementatie Q1 2022.
Inzet flexibele team zorg om beter aan te kunnen sluiten bij de zorgbehoefte van cliënten.We kijken meer naar wat kan in plaats van wat moet. Dit is nog te individueel- en teamafhankelijk.
Gastvrijheid en goede zorg: o.a. eten in het restaurant door cliënten woning 5 en 6.Niet gerealiseerd i.v.m. coronamaatregelen

Medewerker

Voornemens 2021Resultaat 2021
Welzijnsbegeleiders meer integreren in het wonen en het zorgteam. Team is daar waar de cliënt is.Integratie welzijn – zorg krijgt meer handen en voeten. Struggle zit in proces en structuur. Werkoverleggen door teams zelf is goed hulpmiddel gebleken. Teamcoach ondersteunt het proces. De start is goed!
Niet in hokjes en functies, maar present aanwezig zijn. Meer interdisciplinair samenwerken (minder protocollen en zonder nieuwe organogrammen)Taakvolwassenheid is groeiend. Veel eigen kracht in team woning 5-6!
Overgang multidisciplinair naar interdisciplinair gestart. Nog te afhankelijk van individuen. Verdere inzetten op teamontwikkeling.
Mogelijkheid kinderopvang onderzoeken samen met PO&O.Geen voortgang

Kwaliteit

Voornemens 2021Resultaat 2021
Domotica (Wzd) monitoren. Doel cliënt en medewerker ervaren veiligheid. Medewerker kan domotica adequaat inzetten. Uitluistersysteem updaten, vernieuwen.Woning 1-4 geen wijzigingen in (verouderde) domotica. Dit wordt meegenomen in Norschoten-brede domoticaplan 2022
Interne audit infectiepreventieIs uitgevoerd
Scholing cruciale processen: systeem dat medewerkers actief faciliteert om deel te nemen.‘Noor leert door’ is ingevoerd. Verdere ontwikkeling volgt.

Norschoten locatie Drostendijk

Cliënt

Voornemens 2021Resultaat 2021
ICT: Beeldbellen blijven inzettenGecontinueerd
Netwerkberaad en MDO weer oppakken in vervolg op uitrol iPVB (familie/mantelzorgers zien, horen en serieus nemen).Het netwerkberaad heeft door coronameetregelen grotendeels stil gelegen. MDO’s zijn met behulp van digitale middelen gedaan.
De uitrol iPVB is gestopt

Medewerker

Voornemens 2021Resultaat 2021
Uitbreiding verpleegkundigen niveau 4 voor coaching on the jobIn februari gestart. Verpleegkundige 7 dagen per week van 7-23 uur beschikbaar voor triage. Overdag werken ze van 10-15.00 uur boventallig, zodat ze zorgmedewerkers kunnen coachen on the job. Positionering verder doorontwikkelen
Het werken in de driehoek (SO, hoofd en verpleegkundige) verder uitwerken en vormgeven. De psycholoog of behandelaar daarbij betrekken.Structureel uitgevoerd. Lastig aantoonbaar of daardoor meer tot stand is gekomen. Er zijn wel veel goede voorbeelden.
Meer multidisciplinair samenwerkenSamenwerking van behandelaren krijgt meer vorm. Is essentieel gebleken bij complexe casuïstiek.
Cursus gespreksvaardigheid (Cerein) voor medewerkers woning 1.Niet gerealiseerd i.v.m. corona.
ABC-methodiekIn najaar zijn team 3 en 4 geschoold
Medewerkers kunnen meekijken op  andere woningen, kennisdeling.Niet mogelijk i.v.m. corona
Verpleegkundige start 2021 hbo-opleiding gerontologie en geriatrieVerpleegkundige heeft elders functie aanvaard

Kwaliteit

Voornemens 2021Resultaat 2021
Aandachtsvelders decubitus, wondzorg, en medicatie positioneren bij verpleegkundigenNog niet gerealiseerd
Inzet nachtdiensten voor hele locatieGerealiseerd
Tuin veilig toegankelijk maken voor bewoners psychogeriatrie (Wzd).De implementatie Wzd startte primair in scholing en instructie aan evv’ers en de teams. Toegankelijker maken binnentuin is i.v.m. andere prioriteiten niet gerealiseerd.

Norschoten locatie Kweekweg

Woning 1 t/m 8

Voornemens 2021Resultaat 2021
Meer integratie van de welzijnsbegeleiders in de zorgteams.Welzijnsbegeleiders nemen deel aan teamoverleggen.  Sfeermakers hebben hun ervaringen en mogelijkheden gedeeld om hun specifieke inzet te verbeteren.
Meer functies kan meer versnippering van taken geven. Aantasting van de sfeer die bij kleinschaligheid hoort? Spanningsveld?De kleinschaligheid draagt bij aan de sfeer en onderlinge samenwerking. Verschillende functies benaderen vanuit eigen expertise behoeftes van bewoners. De huiskamerassistent bedenkt bijvoorbeeld dat de geur van sudderend vlees bijdraagt aan huiselijkheid, terwijl de verzorgende weet dat hierdoor een bewoner continu denkt dat het etenstijd is. In samenspraak komt men tot een oplossing die ten goede komt aan de bewoners.
Mogelijkheid om met meer ondersteunende diensten te werken, zodat werkdruk beter wordt verdeeld en het financieel gezond  blijft.Betrekken ondersteunende diensten heeft ad hoc plaatsgevonden. Verkenning vervolgen in 2022.

Woning 9 t/m 12

Voornemens 2021Resultaat 2021
Doelgroepenplan (2020) concreet uitwerken voor het optimaliseren van de kwaliteit van zorg.
Dit betreft:

– kennis (scholing, casuïstiek, intervisie,  zelfreflectie, consultatie)
– interdisciplinair samenwerken
– passende dagbesteding (in-/extern)
– behandeling
a.  Kwaliteit van zorg heeft bijzondere aandacht gekregen. Scholing door een externe deskundige. In meerdere sessies werd ingegaan op vraagstukken die speelden bewoners met NAH.
Inzet CCE voor expertise team woning 10 in omgang van gedrag bewoner en het belang van onderlinge samenwerking.

b. Interdisciplinaire samenwerking kreeg vorm in drie bijeenkomsten met (para)medici. Concreet verbeterpunt is de bijdrage van praktijkverpleegkundigen, fysio- en ergotherapeut bij het inwerken van nieuwe medewerkers.

c. Passende dagbesteding beperkt door corona. Mogelijkheden zijn afgewogen in de driehoek.

d. De kernkwaliteit van Norschoten –  deskundig in de ouderenzorg –  leidde tot besluit geen jongeren meer te laten instromen in het wonen. De impact van deze beleidsontwikkeling is gedeeld met (eerste contactpersonen van) bewoners in individuele gesprekken. Met betreffende team is een plan van aanpak (op de vier pijlers) opgesteld en uitgevoerd. Deze plannen zijn, na overleg met de cliëntenraad, uitgevoerd en afgerond.
Hartveroverend organiseren vormgeven. Vakmanschap en eigenaarschap versterken.Dit kreeg vorm tijdens bijeenkomsten met Broosz en de teamcoaches. Vervolgen in 2022. 
Presentiegericht werkenDit wordt zichtbaar in de relatie met bewoners. Het was dit voorjaar gesprekspunt in de teamoverleggen. Nieuwe medewerkers zijn uitgenodigd de scholing bij te wonen.

Hospice

Voornemens 2021Resultaat 2021
Zorgkaart Nederland onderbouwt de excellente kwaliteit van aandacht, zorg en behandeling op Hospice Barneveld.  De inzet van vrijwilligers en verpleegkundigen komt tot uitdrukking in de tevredenheid van de gasten (gemiddelde waardering over 2021: 9,8).
Het team bereidde zich voor op de PREZO-audit die begin 2022 plaatsvindt.
De stuurgroep palliatieve zorg had aandacht voor de ‘Dag van de palliatieve zorg’. Extern is deelgenomen aan (netwerk)bijeenkomsten Eemland, Gelderse Vallei en de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN)

Norschoten locatie Kootwijkerbroek

Cliënt

Voornemen 2021Resultaat 2021
Presentiegericht aansluiten bij bewonersDit blijft voortdurend aandachtspunt, vooral bij veel personeelswisselingen.
Aandacht voor het welzijn van bewoners
Welzijnsbegeleiders doen dit goed. Het welzijn in het wonen is nog wisselend. Heeft onder druk gestaan door corona en personeelswisselingen.
Rust in de huiskamers behouden en familieparticipatieNa corona per woning afstemmen met betrokkenen. Geen eenduidig antwoord. Goed contact blijven houden met familie.

Medewerker

Voornemen 2021Resultaat 2021
Inzet extra ontbijtdienstenGerealiseerd
Inzet verpleegkundigen 7 – 23.00 uurHeeft eerste halfjaar goed gewerkt. Kwam daarna onder druk door uitval in team (zieke)
Aanpassen dienstpatroon lagere niveaus om tekorten niveau 3 aan te vullenGerealiseerd; wel belangrijk om kwaliteit van zorg voortdurend te blijven bewaken.
Verder positioneren driehoekKnelpunten worden direct en adequaat opgepakt.
Capaciteitsplanning en roosteringEigen regie over roostering kan nog beter. Arbo-medewerker is betrokken.
Inzet ergocoaches bij inwerken nieuwe medewerkersNiet gerealiseerd i.v.m. personeelstekorten en corona. Vervolgen in 2022.

Kwaliteit

Voornemen 2021Resultaat 2021
Plan medicatie-aandachtsvelders om aantal medicatiefouten terug te dringen presenteren en uitvoeren.Blijft staan voor volgend jaar.
Wzd: openzetten deuren voor meer bewegingsvrijheid; dwaalbandjes.Risico’s worden afgewogen en ook genomen om bewoners meer bewegingsvrijheid te geven. Er wordt meer gekeken naar mogelijkheden (bijvoorbeeld bewoners zelfstandig laten wandelen).  Dwaalbandjes niet gerealiseerd
Inzet (praktijk)verpleegkundigen voor kwaliteitsverbetering en positioneren overige medewerkers.Door corona en personeelstekorten vertraagd. Is in het najaar weer opgepakt

Norschoten locatie Putten

Cliënt

Voornemen 2021Resultaat 2021
Rust in de huiskamer behouden. Bezoekers gaan naar appartement van de bewonerDit is door de coronamaatregelen wel gelukt. Bezoekers brengen wat, maar belemmeren soms ook. Als de deuren meer opengaan, blijven we het goede gesprek voeren met alle betrokkenen om te doen wat goed is voor de bewoners.
Groepsactiviteiten waar mogelijk binnen de maatregelenDit kon steeds meer gerealiseerd worden
Therapiehond en huisdieren weer inzettenGerealiseerd
Implementatie Wet zorg en dwangEr is een inhaalslag gemaakt op de Wet zorg endwang, maar het is nog niet overal volledig geïmplementeerd in de werkprocessen.

Medewerker

Voornemen 2021Resultaat 2021
Presentie opfrissen en nieuwe medewerkers trainenDe behoeften en wensen van de cliënt zijn weer beter in beeld gekomen. De bevlogenheid gericht op cliënten is toegenomen. Dit proces is goed ondersteund door een evv’er uit Elspeet.
Nieuwe medewerkers zijn geschoold.
Hartveroverend verder ontwikkelen met het team.De teams bovenste etage hebben een groei doorgemaakt in de samenwerking. Ze zijn er voor elkaar.
ABC-training (agressie en gedrag) wordt verplicht voor alle medewerkers.Gerealiseerd
Verbinding en het werken in de driehoek goed opzetten.De driehoek is groter dan op andere locaties, omdat er meerdere artsen en praktijkverpleegkundigen zijn. Stroeve start, maar nu loopt het goed.

Kwaliteit

Voornemen 2021Resultaat 2021
Medicatieveiligheid, nieuwe medicijnkarren.Gerealiseerd
Domotica; uitluistersysteem vervangenHet uitluistersysteem wordt uitgezet, tenzij voor cliënten noodzakelijk. Een aantal cliënten heeft een bewegingssensor bij de deur van appartement. Dit geeft meer bewegingsvrijheid. In 2022 verder uitwerken of we helemaal van het  uitluistersysteem afkunnen.
Hulpmiddelen (tilliften, laptops, grote TV waar YouTube op kan)Tilliften niet gerealiseerd, i.v.m. VPT-bekostiging.
Op iedere medicijnkar staat een laptop. Geen grote, maar kleinere Apple-TV met een internetverbinding gerealiseerd.

Norschoten locatie Elspeet

Cliënt

Voornemen 2021Resultaat 2021
Werken met het iPVBDe impactanalyse van de pilot is afgerond. Besluit iPVB niet verder te implementeren
Familieparticipatie een nieuwe impuls geven door familieavonden.Familie is actief betrokken. Dossiers worden actief meegelezen. Er zijn hele korte lijnen en het contact met de evv’ers is goed. Familie had geen behoefte aan familieavonden.
Implementatie Wet zorg en dwangGoed doorgepakt om een inhaalslag implementatie Wzd te maken. Loopt nu voor ca.90% goed. Het werkproces verdient nog aandacht.
Presentie, cliëntgericht werkenDit zijn we blijven doen; soms werden we ingehaald door de hectiek van meerdere corona-uitbraken achter elkaar.

Medewerker

Voornemen 2021Resultaat 2021
Leren is een cyclisch proces, dat start bij veiligheid in het werk en in het team.  Dat is in snel wisselende teamsamenstellingen niet vanzelfsprekend.Praktijkverpleegkundigen hebben een plan gemaakt met ontwikkelpunten voor de kwaliteit van zorg. Dit is een continu leer- en verbeterproces.
Positioneren driehoekNa enkele wisselingen in de driehoek zijn ze nu stevig gepositioneerd. Het loopt effectief en goed.
Medewerkers leren om hun punten van zorg en aandacht met de evv’er, welzijn en/of verpleegkundige te delen (afhankelijk van het onderwerp) en om dit in te brengen in het kwaliteitsoverlegHet team is in ontwikkeling. Er wordt nog teveel in hokjes gedacht in plaats van gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen.
Hartveroverend, de drie V’s, (vakmanschap,  vertrouwen en verbinding ), zijn elementen die zichtbaar en voelbaar zijn in ons handelen.Hartveroverend organiseren (Broosz) is nog niet opgestart. Vervolgen in 2022.

Kwaliteit

Voornemen 2021Resultaat 2021
Medicatieveiligheid: aanschaffen medicijnkarren.Nog niet gerealiseerd. Ze zijn naar locatie Putten gegaan
KwaliteitsontwikkelingRecent twee verpleegkundigen toegevoegd aan het team. Dit geeft boost aan de kwaliteit in de teams. Onderling vertrouwen en samenwerking is groeiend.
De praktijkverpleegkundige neemt haar rol in het verhogen van de kwaliteit van zorg. Er is nu nog een apart kwaliteitsoverleg naast de teamoverleggen. In 2002 onderzoeken of dit meer geïntegreerd kan worden
Inzet hulpmiddelen en domoticaHulpmiddelen worden laagdrempelig ingezet. Er wordt kritisch gekeken of het uitluistersysteem wel noodzakelijk is en passend bij de bewoner

Norschoten locatie Garderen

Cliënt

Voornemen 2021Resultaat 2021
Werken met het iPVBNorschoten heeft besloten het iPVB niet verder te implementeren
Implementatie Wet zorg en dwangDe Wzd wordt toegepast volgens beleid en het stappenplan. De Wzd-functionaris is betrokken.
Presentie, cliëntgericht werkenOok in de tijden van lage personeelsbezetting en toen het moeilijk was, zijn medewerkers altijd blijven aansluiten bij de cliënt en uitgegaan van de vraag: wat heeft deze cliënt nu nodig?
Hulpmiddelen worden laagdrempelig ingezet. Er wordt kritisch gekeken of het uitluistersysteem nodig is.

Medewerker

Voornemen 2021Resultaat 2021
Leren is een cyclisch proces, dat start bij veiligheid in het werk en in het team.  Dat is in snel wisselende teamsamenstellingen niet vanzelfsprekend.Grote wisseling in personeel maakten inzet van ZPP’ers en uitzendkrachten noodzakelijk. Dit gaf zorgen voor de kwaliteit van zorg en daar is actie op ondernomen. Er wordt nu weer gewerkt aan een stabiel team, waarin met vertrouwen en vakmanschap samengewerkt wordt.
Positioneren driehoekDe driehoek heeft een duidelijke positie gekregen. De driehoek is ook ingezet om continuïteit van zorg te borgen. Daarvoor is de driehoek tijdelijk uitgebreid met collega’s van verschillende disciplines. Dit heeft heel goed gewerkt. Op dit moment is de driehoek weer op normale sterkte, maar er is nog wel een hogere overlegfrequentie. 
Medewerkers leren om hun punten van zorg en aandacht met de evv’er, welzijn en/of verpleegkundige te delen (afhankelijk van het onderwerp) en om dit in te brengen in het kwaliteitsoverleg.Het nieuwe zorgteam is nog vers. Nu is het vooral van belang dat ze durven te vragen en te observeren.
Hartveroverend, de drie V’s, (vakmanschap,  vertrouwen en verbinding ), zijn elementen die zichtbaar en voelbaar zijn in ons handelen.Hartveroverend werken stond onder druk door krapte in de bezetting en instabiliteit van het team. Nu wordt weer volop gebouwd aan vertrouwen en kwaliteit. Hartveroverend organiseren en samenwerken is daarin de basis.

Kwaliteit

Voornemen 2021Resultaat 2021
Medicatieveiligheid: aanschaffen medicijnkarren.Medicijnkarren zijn gerealiseerd, inclusief COWS (computer on wheels), zodat direct gerapporteerd kan worden.
Kwaliteitsplan verpleegkundigeHeeft stilgelegen door corona en de lage personeelsbezetting. Vervolgen in 2022.
De familie heeft zorgen geuit over de kwaliteit van zorg door de lage personele bezetting. Daar is Norschoten serieus op ingaan door actie te ondernemen. Nu wordt weer gebouwd aan een stabiel team dat kwaliteit van zorg biedt.

Dagcentrum Norschoten

Cliënt

Voornemen 2021Resultaat 2021
Uitbreiden met reeds aangetrokken locatie SchaffelaarLocatie Schaffelaar is in april in gebruik genomen. Gestart met 2 dagen per week. Vanaf oktober 3 dagen per week open
Uitbreiden dagcentrum Parkinson en Parkinson Totaal conform meerjarenplanDe doelgroep is cliënten met Parkinson.
Starten met QDNA, cliënttevredenheidsmeting.Eerste meting in Q4. Respons ca. 50%, gemiddelde waardering 8,7. Complimenten en verbeterpunten zijn in het teamoverleg besproken.
Het cliëntenraadslid gaat alle locaties bezoeken en samenwerken met nog aan te trekken mantelzorgambassadeurs per dagcentrumlocatie.Cliëntenraadslid heeft alle dagcentra bezocht. Bij Dagcentrum Garderen is een mantelzorgambassadeur van start gegaan.

Medewerker

Voornemen 2021Resultaat 2021
DeskundigheidsbevorderingBHV-scholingen zijn gevolgd. Medewerkers moeten nog de weg vinden in ‘Noor leert door’.
MedewerkerstevredenheidIn Q1 2022 worden de uitkomsten in het team besproken. Scores gemiddeld hoger dan in de organisatie

Kwaliteit

Voornemen 2021Resultaat 2021
Ontwikkelen concept dagcentrum en samenwerken over de domeinen heen.Het netwerken is door corona bemoeilijkt
Samenwerken externenContacten gelegd in de keten dementie.
Intensivering samenwerking bewoners De Samaritaan (Putten)
CertificeringenLocatie Schaffelaar heeft de HKZ-certificering behaald.
De rapportage kwaliteitstoets Wmo Dagcentrum Klaverweide heeft plaatsgevonden.
Invoeren nieuwe werkwijze voor de MICGerealiseerd

Norschoten Geriatrische Revalidatiezorg

Cliënt

Voornemen 2021Resultaat 2021
Cliëntenplanning: therapieën worden per week gepland. Cliënten ontvangen een duidelijk overzicht van de planningDe cliëntenplanning is gerealiseerd en werkt naar tevredenheid. Ook de uitdraaien voor cliënten zien er goed uit.
Medicatie is in eigen beheer van de cliëntenDe screeningslijst voor medicatie in eigen beheer wordt gebruikt en werkt naar tevredenheid.
Regie cliënt bij inbreng MDODe zorgbehandelplannen worden in de ‘u’- vorm geformuleerd. Na het 1e MDO wordt een gesprek gepland voor het doorspreken van het zorgbehandelplan. In het eerste MDO worden direct doelen van de cliënt meegenomen als einddoel.
MantelzorgparticipatiePer cliënt wordt gekeken wat nodig is voor de thuissituatie en wordt mantelzorg betrokken door meeloopdagen en oefenverloven te plannen.

Medewerker

Voornemen 2021Resultaat 2021
Interdisciplinaire samenwerkingEr heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin duidelijk werd dat het gemakkelijker is om per etage samen te werken. Ook wat betreft besluitvorming. Voor de 1e etage is een bijeenkomst geweest voor het maken van een beleidsplan voor de komende twee jaar. Helaas moest het overleg voor de begane grond gecanceld worden in verband met de coronaregels
Samenwerking arts/verpleegkundig specialist/ leidinggevendeOm de zes weken is er overleg met de artsen en verpleegkundig specialist over afdelingsontwikkelingen.
Duidelijkheid krijgen over de rol en meerwaarde van inzet evv’er naast de ontwikkeling van het vak van verpleegkundige Nog geen actie op ondernomen.
Verpleegkundige opleidingAfdeling leren en ontwikkelen onderzocht of een externe stage mogelijk. Dit lijkt niet zo te zijn. Per half jaar worden de leerlingen nu gerouleerd. Verdere evaluatie in 2022.
Verdere ontwikkeling van hartveroverend ten aanzien van zelforganiserenDe disciplines zijn steeds meer geïntegreerd in het team door gezamenlijke overleggen en scholingen te doen,  en ook door het delen van de nieuwsbrieven.
Interne scholingen ten aanzien de specifieke doelgroepen op de afdelingVerpleegkundigen hebben een scholingsapp ontwikkeld, waarop maandelijks een scholing wordt geplaatst over een herkenbaar onderwerp. Deze app wordt afdelingsbreed gedeeld en ook met de therapeuten.

Kwaliteit

Voornemen 2021Resultaat 2021
Neuro-unit specifiek voor cliënten met een beroerteDe neuro-unit voor cliënten met een beroerte is gerealiseerd. Eind 2021 zijn verzorgenden en verpleegkundigen van de neuro-unit geschoold. Deze scholing werd gegeven door de fysio- en ergotherapeut. De werkdruk op de neuro-unit is wisselend
Voeding en gastvrijheidEerste voorbereidingen om te werken met het nieuwe voedingsconcept zijn getroffen. Er is wat vertraging in het plaatsen van de hete luchtovens. De diepvriezer is besteld. Ook is een programma ontwikkeld voor het digitaal invoeren van menu’s. De collega’s van communicatie werken aan een placemat waarop de keuzemenu’s staan.
Nazorg verbeteren en anders organiserenHet transferbureau regelt veelal de nazorg door thuiszorg en ook de uitplaatsing van cliënten. Dit geeft voor de verzorgende en de verpleegkundigen heel veel tijdswinst.
Evaluatie triagepostDe triagepost is een mooie aanwinst. Ook voor kwaliteitsverbetering voor de afdeling. De triagedienst is nu een vaste dienst voor vijf dagen per week. Alle woonlocaties hebben nu zelf een praktijkverpleegkundige. De waarneming wordt onderling geregeld, zonder de triagedienst hierbij te betrekken.
Triagedienst stuurt zodanig dat alle locaties zelfstandiger kunnen werken met ondersteuning van de praktijkverpleegkundigen. De triagedienst doet veel aan kwaliteitsontwikkelingen, zoals wondzorg etcetera.
Invoeren van voornemens van leerlingen/stagiairs en ander geschoolde collega’sEr zijn verbeterplannen ontwikkeld en doorgevoerd, zoals hygiëne en hulpmiddelen voor cliënten met cognitieve problemen.

Norschoten Welbevinden

Cliënt

Voornemen 2021Resultaat 2021
NetwerkberaadHet netwerkberaad is vertraagd door corona. Wel zijn stappen gezet in gesprekken tussen welzijnsbegeleiders en zorgconsulenten. Vervolgen in 2022.
FamilieparticipatieFamilie is betrokken bij activiteiten en uitstapjes. Enkele teams organiseerden familiebijeenkomsten om familie meer te betrekken bij de ontwikkelingen van de woning.

Medewerker

Voornemen 2021Resultaat 2021
Samenwerking met en rond de cliënt (medewerker, familie/netwerk, vrijwilliger) uitgaande van gelijkwaardigheid en hartveroverend.In 2021 konden weer meer vrijwilligers hun vrijwilligerswerk oppakken.
Coachende rol welzijnsbegeleiders in bejegening, welbevinden en zinvolle dagbesteding.Welzijnsbegeleiders namen deel aan bewonersoverleg en MDO’s. Ze delen hun visie op bejegening, welbevinden en een zinvolle dag. Dit is nog niet standaard bij alle zorgteams.

Kwaliteit

Voornemen 2021Resultaat 2021
Doorontwikkelen team beweegagogen en het beweegklimaat.Beweegagogen waren bij alle woningen betrokken. Voor alle locaties organiseerden ze beweegchallenges. Collega’s van andere disciplines werden actief betrokken bij het aanbieden van beweegactiviteiten.
Voor locatie Kweekweg werd de ‘Ronde van Norschoten’ georganiseerd. Een feestelijke activiteit die iedereen in beweging bracht. Cliënten konden deelnemen naar eigen kunnen.

Norschoten Kennis- en behandelingcentrum

Voornemen 2021Resultaat 2021
Medische vakgroep
Er is een goede verhouding specialisten ouderengeneeskunde (SO) en basisartsen. 
Er is een opleidingsplaats voor SO. In 2021 zal nog een SO opgeleid worden tot opleider, zodat we een opleidingsgroep voor SO kunnen worden. Dit komt ten goede aan de continuïteit en kwaliteit van de medische zorg.
In 2020 is een samenwerking gestart met ANW-diensten Nederland voor de continuïteit en kwaliteit en gezien de schaarste van SO’s op de arbeidsmarkt.
De vakgroep heeft te maken gehad met langdurig zieke medewerkers. Mede door extra werkzaamheden rondom corona gaf dit een hoge werkdruk.
De vakgroep werkte mee aan een het medicatieveiligheidsproject. De kosten voor medicatie zijn afgenomen.
De vakgroep heeft bijgedragen aan de implementatie van Wzd.
De samenwerking met de ANW diensten is gecontinueerd.
Vakgroep Psychologie
Psychologen zijn opgeleid tot ABC-trainers. Zij implementeren de ABC-methodiek voor omgaan met onbegrepen gedrag in de teams. Alle zorgteams zullen in 2021 worden getraind.
 
Norschoten zal in 2021 toetreden tot Gerion ten behoeve van een opleidingsplaats voor GZ-psycholoog. In september 2021 zal de eerste, buiten Norschoten opgeleide, GZ-psycholoog terugkeren naar Norschoten, zodat het team twee GZ-psychologen heeft.
Nog niet alle zorgteams zijn geschoold. De implementatie ABC-methodiek is nog gaande. Er zijn weinig aanmeldingen vanuit zorgteams. Medewerkers worden gestimuleerd om zich  aan te melden.
 
Norschoten is toegetreden tot Gerion en heeft na visitatie de status officieel opleider voor GZ psychologen ontvangen!
 
Paramedische vakgroep
De paramedici hebben een multi- en interdisciplinair opleidingsplan 2020-2025 geschreven. Vakgroepen samen kiezen welke opleidingen noodzakelijk zijn, zodat Norschoten zich kan ontwikkelen als expertisecentrum. Deze opleidingen zijn gekoppeld aan de speerpunten uit het A3 jaarplan. Het KBC zich op de volgende expertises: CVA, Parkinson, geriatrische revalidatiezorg, dementie en niet-aangeboren hersenletsel.
 
Samenwerking medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) verder ontwikkelen en uitbreiden. Onderzoeken hoe klinisch MSR gerealiseerd kan worden op de locatie Klaverweide.
De paramedische vakgroepen hebben ondanks corona aan scholingen deelgenomen. Kennis in onze expertises is daardoor toegenomen. De samenwerking met verschillende eerstelijnspraktijken is versterkt door gezamenlijke projecten en behandelprogramma’s te ontwikkelen (o.a. valpreventie en revalidatie na corona).
Aanvragen voor het Ambulant Geriatrieteam en het Parkinsonteam nemen toe.
 
De samenwerking MSR-GRZ is in ontwikkeling. Klimmendaal heeft de wens geuit om vijf dagen per week poliklinische revalidatiebehandeling te bieden vanuit locatie Klaverweide.
Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor klinische bedden MSR. Dit is in afwachting van verdere besluiten over het strategisch vastgoedplan.
Verpleegkundige vakgroep
De vakgroep is gepositioneerd bij het KBC, zodat medische en verpleegkundige zorg gewaarborgd is. We leiden verpleegkundig specialisten en praktijkverpleegkundigen op. Eén praktijkverpleegkundige wordt opgeleid tot verpleegkundig specialist palliatieve zorg. Eén praktijkverpleegkundige is gestart met de opleiding tot geriatrieverpleegkundige. Vier verpleegkundigen worden tot praktijkverpleegkundigen opgeleid.
De verpleegkundige vakgroep is uitgebreid.
De verpleegkundig specialist in opleiding heeft studie behaald. Een volgende praktijkverpleegkundige die start met de opleiding tot verpleegkundig specialist is aangenomen.
Drie verpleegkundigen hebben opleiding tot praktijkverpleegkundige afgerond.
Eén praktijkverpleegkundige heeft de opleiding tot geriatrieverpleegkundige afgerond. Een derde geriatrieverpleegkundige is aangenomen.
Geestelijke verzorging en pastorale vakgroep
Vernieuwen van de vakgroep waar nodig.
In samenwerking met directie en bestuur in een brede werkgroep onderzoek doen naar het behoud van de christelijke identiteit van Norschoten. Met aandachtspunt blijven boeien en binden van medewerkers en cliënten
 
Door vernieuwing ontstaan nieuwe uitdagingen en rollen. Rollen die niet altijd in beeld zijn binnen zorgorganisaties, maar wel passen bij geestelijk verzorgers. Bijvoorbeeld als coach, beleidsadviseur, ondernemer.
Samen met de bestuurder en externe partij Reliëf zijn stappen gezet om de veelkleurige christelijke identiteit van Norschoten vorm te geven. Ideeën zijn uitgewisseld en er is een gezamenlijke visie ontwikkeld. Deze visie wordt intern besproken en zal in 2022 meer vorm krijgen.
De vakgroep is uitgebreid met een hbo-geestelijk verzorger. Deze is gestart met de vervolgopleiding tot wo-geestelijk verzorger.