Jaarverslag 2021 raad van toezicht

Met veel bewondering voor alle medewerkers en vrijwilligers van Norschoten kijkt de raad van toezicht terug op het afgelopen jaar, waarin corona van invloed was op de zorg en ondersteuning van cliënten. Medewerkers en vrijwilligers hebben zich tot het uiterste ingezet om van hart tot hart deze zorg en ondersteuning te geven.

Corona nam ook een groot beslag op de agenda van de raad van toezicht. Desondanks zijn gedurende dit jaar ook veel andere thema’s behandeld, waar de raad van toezicht u in dit verslag graag meeneemt.

De basis van het handelen van de raad van toezicht

De raad van toezicht hanteert de Governancecode Zorg als belangrijkste uitgangspunt voor zijn handelen. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de raad van toezicht staan beschreven in het Reglement voor de raad van bestuur en de raad van toezicht.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de uitvoering van het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Zorgorganisatie Norschoten.

Als sparringpartner en werkgever van de raad van bestuur en vanuit zijn maatschappelijk rol, beoogt de raad van toezicht een bijdrage te leveren aan de visie en ambities van de organisatie.

Naar aanleiding van de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtsorganen zijn de statuten beoordeeld. In maart 2022 vindt besluitvorming over wijziging van de statuten plaats.

Ontwikkelingen binnen de raad van toezicht

In april nam de raad van toezicht afscheid van Eduard Kas. Met het oog op dit afscheid werd in het voorjaar een wervingsprocedure gestart die werd afgerond met de benoeming van Cor Konijnenburg als nieuw lid. Met het vertrek van Eduard Kas werd de rol van vicevoorzitter vacant. In oktober aanvaardde Ria de Korte de benoeming als vicevoorzitter. In juli heeft Jan Telgen besloten zijn lidmaatschap neer te leggen. Met dit vertrek werd de rol van secretaris vacant. In oktober aanvaardde Esther Marskamp de benoeming als secretaris. Met het oog op het vertrek van Truus van Amerongen (juni 2022) en Jan Post (maart 2022) startte in het najaar de voorbereidingen van een selectieprocedure voor twee nieuwe leden (juridisch profiel en vastgoed profiel).

Na genoemde wijzigingen bestaat de raad van toezicht uit:

Naam
Lid commissie(s)
HoofdfunctieNevenfunctiesAftredend in
Mevrouw drs. T.C. van Amerongen-Leertouwer
Voorzitter RvT, commissie kwaliteit en veiligheid, remuneratiecommissie
Directeur medische zaken ArboNed / dean my-academy / bedrijfsarts30 juni 2022
3e termijn
Mevrouw dr. M.C. de Korte – Verhoef
Vicevoorzitter RvT, commissie kwaliteit en veiligheid, renumeratiecommissie
Docent/onderzoeker Hogeschool van Amsterdam afdeling Verpleegkunde– CDA gemeenteraadslid De Ronde Venen
– Bestuurslid CDA vrouwen
– Voorzitter CDA verpleging en verzorging
2024
1e termijn
Mevrouw drs. E.J. Marskamp- Van Twillert
Secretaris RvT,
Commissie kwaliteit en veiligheid en commissie ICT
Strategisch projectleider Bedrijfsopleidingen Gezondheidszorgcol-lege ROC Midden Nederland– Vicevoorzitter bestuur Stichting De Herikon Putten2024
1e termijn
De heer O. Reitsema
Commissie ICT, commissie financiën
Managing director Dycotrade– Schuldhulpmaatje2023
2e termijn
De heer C.G. Konijnenburg AA
Commissie financiën
Eigenaar en accountant Kernhem Accountant en adviseurs BV– Lid toezichthoudend bestuur Stg. Elan Barneveld
– Penningmeester broodfonds Barneveld
2025
1e termijn
De heer mr. dr. J.J.H. Post
Remuneratiecommissie
Advocaat / partner Post & Bouter Advocaten, Barneveld– Scriba wijkgemeente 2, Hervormde Gemeente Barneveld
– Voorzitter raad van toezicht Stichting Muziekschool Barneveld
2023
3e termijn
2019
1e termijn

Leden die zijn afgetreden in 2021:

Naam
Lid commissie(s)
HoofdfunctieNevenfunctiesAfgetreden
De heer prof. dr. J. Telgen,
Secretaris en commissie financiën
Directeur Public Procurement Research Centre–  Lid van de Raad van toezicht van de Stichting voorbereiding Pallas reactor
–  Lid van de Raad van toezicht van NRG, exploitant van de kernreactor in Petten
–  Lid van de Raad van toezicht van Careander
–  Voorzitter Stichting Steun CPS
–  Voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal
– Voorzitter van de Stichting Bosbad Lunteren
Juli 2021
De heer E. Kas MBA MiF ACPF MSc
Vicevoorzitter, remuneratiecommissie en commissie financiën
Vennoot / organisatieadviseur Slot & Partners–  Ouderling-kerkrentmeester / secretaris College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Barneveld
–  Voorzitter communicatiecommissie Hervormde Gemeente Barneveld
– Bestuurslid en penningmeester CDA Barneveld
April 2021

Belangrijke ontwikkelingen in 2021

Na een periode van afwezigheid van bestuurder Karin Breuker in 2020 heeft ze haar werkzaamheden in 2021 weer op kunnen pakken.

In januari startte de COVID-19 vaccinatiecampagne voor ouderen in

Nederland, waarbij verpleeghuisbewoners geprioriteerd werden. Ook binnen Norschoten heeft het vaccineren een positief effect gehad op het aantal besmettingen. Toch had gedurende het jaar corona een enorme weerslag op de organisatie. Een toename van het ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor een hogere werklast en werkdruk onder medewerkers. De raad van toezicht stelde zich tijdens de overlegmomenten op als sparringpartner voor de bestuurder. Ondanks de enorme inzet van medewerkers en vrijwilligers werden er cliënten en medewerkers getroffen door het coronavirus. Enkele cliënten overleden als gevolg van corona. We betuigen onze deelneming met de nabestaanden van de cliënten die vorig jaar zijn overleden, als gevolg van corona of andere oorzaken.

Ook stond de strategische koers 2021-2026 op de agenda, als verfijning van de reeds ingezette koers ‘werken vanuit de bedoeling en de strategienotitie 2020-2025’. Uit de strategische koerst vloeiden het strategische huisvestingsplan, strategisch opleidingsplan en het strategisch communicatieplan voort.

In 2021 werd vervolg gegeven aan de reeds in gang gezette cultuurontwikkeling Hartveroverend. Hartveroverend ondersteunt het presentiegericht werken van ‘hart tot hart’. Ondanks de coronapandemie was Norschoten in staat om in 2021 ruimte te maken voor vernieuwing en innovatie. Zo liet de raad van toezicht zich informeren over het Gezondheidshuis, de stappen die zijn gezet op het gebied van informatieveiligheid (NEN7510) en werd tussen de raad van toezicht en bestuurder regelmatig gespard over het aantrekken van personeel, al dan niet in combinatie met nieuwe vormen van opleiden. 

Zelfevaluatie raad van toezicht

In september vond een zelfevaluatie plaats onder begeleiding van Mat Botman (Botman Advies). Tijdens deze zelfevaluatie is gereflecteerd op het vertrek van leden van de raad van toezicht en vooruit gekeken naar invulling van vacatureruimte en rollen die vrij komen.

Door corona is er afstand tot het primaire proces. Dit maakt het inwerken voor nieuwe leden ook ingewikkelder. Tijdens de zelfevaluatie zijn afspraken gemaakt om hier verbetering in aan te brengen, ook met het vooruitzicht op het werven van nieuwe leden. Ook wordt in 2022 aandacht besteedt aan teambuilding en groepsdynamica. De raad van toezicht kijkt terug op een zinvolle en prettige zelfevaluatie.

Overlegvormen

Om op een passende wijze toezicht te houden is een goede informatievoorziening en binding met de organisatie van groot belang. De raad van toezicht van Norschoten investeert in normale tijden in die binding door werkbezoeken aan locaties, contacten met de Ondernemingsraad (OR) en Cliëntenraad (CR) en het bijwonen van bijeenkomsten met medewerkers en vrijwilligers. Ook contacten met externe stakeholders spelen hierin een rol. Door Covid-19 hebben dergelijke contacten in 2021 maar beperkt kunnen plaatsvinden.

De vergaderingen van de raad van toezicht en de commissies zijn echter ook in 2021 allemaal doorgegaan zoals gepland, maar dan veelal via digitale platforms.  Daarnaast heeft de voorzitter van de raad van toezicht tussen de vergaderingen van de raad van toezicht een afstemmingsoverleg met de raad van bestuur.

In 2021 nam de raad van toezicht van Norschoten onder meer de volgende besluiten:

  • verlenging termijn vervangend bestuurder
  • goedkeuring jaarrekening en accountantsverslag 2020
  • goedkeuring kwaliteitsverslag incl. organisatieverslag 2020
  • goedkeuring begroting 2022
  • goedkeuring kwaliteitsjaarplan 2022
  • goedkeuring van strategische koers 2021-2026
  • goedkeuring van strategisch huisvestingsplan
  • vaststelling WNT-categorie IV

Commissie-indeling

De raad van toezicht kent vier adviescommissies. De commissies hebben ook een belangrijke rol bij de voorbereiding van de besluitvorming in de raad van toezicht. Alle commissies zijn in 2021 regelmatig bij elkaar gekomen, veelal ter voorbereiding van vergaderingen van de raad van toezicht. Op 31 december 2021 was commissiedeelname als volgt:

Op 31 december 2021 was commissiedeelname als volgt:

Aandachtsveld/
commissie
FinanciënKwaliteit en veiligheidICTRenumeratieCR-OR
De commissie richt zich op:Het verlenen van advies en het bieden van ondersteuning aan de raad van bestuur en raad van toezicht met betrekking tot het financiële beheer en beleid van de organisatie.Het handhaven en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. De commissie adviseert de raad van bestuur en de raad van toezicht over het aandachtsgebied zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid.Het adviseren van de raad van bestuur en de raad van toezicht inzake ICT- strategie en ICT- systemen. Deze adviezen betreffen zowel de bedrijfsvoering als de operationele (zorg)processen.Het voeren van het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de raad van bestuur en het adviseren van de raad van toezicht over het vaststellen van de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur. Tevens heeft deze commissie een adviserende rol bij selectie, benoeming, evaluatie en beloning van de raad van toezicht
Truus van Amerongen
voorzitter
X X (OR)
Ria de Korte
vicevoorzitter
X (VZ) X
Esther Marskamp
secretaris
X X
Ouko Reitsema X X (VZ)
Cor Konijnenburg X X (CR)
Jan Post

Scholing

Inventarisatie scholingen raad van toezicht 2021

NaamNascholingDatumCertificaat
Truus van Amerongen
Ria de KorteNVTZ-cursus Toezicht op kwaliteit4 maart
Esther MarskampWebinar coronabanen (Actiz)
Huis van het werk – Skills en Talent
Innovatiedag NVTZ
Webinar Praktijkleren
15 januari

10 juni

16 september
14 december
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
Ouko Reitsema
Cor KonijnenburgParticipated in the masterclass
“when Governance Fails”
maart 2021ja
Jan Post

Het jaar 2021 is achter ons en we kijken hoopvol uit naar wat 2022 Norschoten brengt. Alles wijst erop dat we met minder coronamaatregelen te maken krijgen en mensen minder ziek worden. Maar tegelijkertijd zijn er zorgen om personeelskrapte en de mentale gevolgen van de afgelopen twee jaar voor medewerkers. In tijden van zorgen mogen we Zijn belofte ontdekken in de schepping. De vogels gaan weer fluiten, het blijft langer licht. Als God voor de vogels zorgt en wij belangrijker zijn dan de vogels (Mattheus 6:26), dan mogen wij erop vertrouwen dat God ook in 2022 weer voor ons zorgt.

Raad van toezicht
Zorgorganisatie Norschoten