Financiën – kwaliteitsjaarverslag 2021

Zorgorganisatie Norschoten voldoet aan de financiële kaders van het waarborgfonds voor de zorgsector, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, banken, subsidiënten en overige financiers. De verslaglegging is goed op orde.

Norschoten is financieel gezond.
Het positief resultaat over 2021 bedraagt € 1.708.487,–.

De ratio personele kosten versus opbrengsten is 71%. Het aantal handen aan het bed (zorgmedewerkers en behandelaren niveau 1-6) is in 2021 met 10,08 fte gestegen door de extra kwaliteitsgelden. De totale stijging ten opzichte van 2018 bedraagt 48,53 fte.

Onderstaand overzicht is een totaalbeeld van de financiële positie van Norschoten. De risicosignalering is weergegeven in respectievelijk groen, oranje en rood. Voor de verdere cijfers en een analyse van het genormaliseerde resultaat verwijzen we naar de volledige jaarrekening 2021 op de website van Norschoten,

De invloed van de coronacrisis op het financiële resultaat vindt u in de bijlage ‘coronacompensatie’.  Verder is in de jaarrekening ook de bestuursreflectie opgenomen. Het ‘reglement kostenvergoedingen en aannemen geschenken’ voor de raad van bestuur vindt u hier.

Kengetallen

Overzicht kengetallen2021202020192018
Omzet **37.672.77734.730.72132.652.59329.27.646
Solvabiliteit25,08%20,24%20,03%19,03%
Ratio EV/Omzet22,77%20,77%21,11%22,16%
Aantal locaties ***11101010
Aantal cliënten per 31-12 *382389392388
Aantal cliënten gedurende het boekjaar *1.0801.030874872
Aantal fte’s456447416387
* Aantal cliënten met een zorgverleningsovereenkomst Norschoten
** Zonder zorgbonus en coronacompensatie
*** In 2021 uitbreiding locatie dagcentrum Schaffelaar

Financiën en locaties/afdelingen

Voor de financiële info per locatie/afdeling, klik hier