Cliënt – kwaliteitsverslag 2022

Optimale kwaliteit van leven en dienstverlening

We streven ernaar dat cliënten tevreden zijn en kwaliteit van leven, zorg en behandeling ervaren. Dat doen we door:

  • persoonsgerichte zorg en ondersteuning te bieden
  • wonen en welzijn te integreren
  • veiligheid te waarborgen
  • en het leveren en verbeteren van kwaliteit blijvend na te streven.

Optimalisatie van het cliëntproces

Om beter aan te sluiten bij de complexe hulpvragen van cliënten zijn we gestart met het optimaliseren en verbeteren van het cliëntproces. Zodat cliënten de juiste zorg ontvangen op de juiste plaats door de juiste professional. Knelpunten zijn in kaart gebracht. Met verschillende disciplines (zorg, welzijn, behandeling en ondersteuning) werken we samen aan concrete verbeteracties op drie aandachtsgebieden: 

  • ontwikkelen Norschoten Servicepunt
  • zorgtoewijzing, in-, door- en uitstroom (wachtlijstbeheer, VPT-mogelijkheden, dagcentrum  en behandeling uitbreiden)
  • doelgroepenbeleid (beschermd wonen, tijdelijk te gast, dagcentrum).

In 2022 is een start gemaakt met het inrichten van een servicepunt met één toegang, één informatievoorziening en één afhandeling. Alle informatievragen komen hier samen en worden van hieruit ook weer afgehandeld.  Voor cliënten en hun naasten betekent dit concreet één punt waar zij met al hun vragen terecht kunnen, met als doel dat zij de juiste zorg ontvangen op de juiste plaats en door de juiste professional. Medewerkers van receptie en cliëntservicebureau werken hiervoor nauwer met elkaar samen.

Op het gebied van zorgtoewijzing en huisvesting voor de verschillende cliëntendoelgroepen is gewerkt aan kwaliteit, het vormgeven van samenwerking met andere organisaties en het maken van keuzes om de positie van Norschoten in Barneveld en omgeving voor de komende jaren te waarborgen en verder te verstevigen. Het strategisch huisvestingsplan is uitgewerkt in verschillende scenario’s, met een doorkijk naar het verder verstevigen van de samenwerking met Klimmendaal en De Rozelaar. Voor de VPT (verpleeghuiszorg thuis) zijn we in onderzoek of we dit verder kunnen uitbreiden, zodat mensen langer thuis kunnen wonen.

Terugblik op thema’s kwaliteitsjaarplan 2022

a. Corona

Corona gaat niet meer weg uit de samenleving. Gelukkig is nu veel meer bekend hoe besmetting met het COVID-19-virus te voorkomen en te bestrijden. Zorg en behandeling aan coronapatiënten wordt steeds verleend volgens de laatste inzichten en standaarden. De processen rondom corona worden opgenomen in de reguliere werkprocessen.

b. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Kwaliteit van leven, daar gaat het om bij Norschoten. In 2022 zijn we overgegaan naar twee nieuwe elektronische cliëntendossiers (ECD’s). Namelijk Ysis voor de geriatrische revalidatie en behandeling en ONS voor de woonlocaties, hospice en het dagcentrum. Er is gekozen voor twee systemen zodat we zowel bij de zorg als de behandeling de dossiervoering optimaal kunnen faciliteren.

Met deze implementatie zijn we ook overgegaan naar het werken vanuit de uitgangspunten van positieve gezondheid. Hierbij ligt het accent niet op de ziekte of beperking, maar op de mens en wat het leven voor hem betekenisvol maakt. We sluiten van hart tot hart aan bij het persoonlijk leven van cliënten. Altijd in overleg met alle betrokkenen, cliënten, familie en medewerkers, onder andere via het netwerkberaad. De afspraken die we maken leggen we vast in het dossier in het ECD. Familie en verwanten kunnen via Caren Zorgt meelezen in het dossier. De cliënt houdt zelf de regie over het eigen dossier. De eerste signalering (interne audits najaar 2022), laat zien dat zowel cliënten, als familie en medewerkers positief zijn over deze veranderingen.

c. Mantelzorg

De bevindingen uit de mantelzorgbijeenkomst van eind 2021 zijn meegenomen in de ontwikkeling van het Norschoten Servicepunt (zie paragraaf 1.1.) en bij het Gezondheidshuis Barneveld (paragraaf 6.4.).

d. Wonen en welzijn

Op alle locaties zijn medewerkers en vrijwilligers die de cliënten persoonlijk kennen. Cliënten kunnen op hun locatie aan allerlei activiteiten deelnemen. De activiteiten zijn afgestemd op persoonlijke wensen en op gezamenlijke behoeftes. Immers, zingeving komt niet alleen van ‘iets te doen hebben’ maar ook van het ‘samen met anderen’ een activiteit ondernemen en beleven. Voor de geestelijke zorg is een nieuw team gestart. Er is weer meer mogelijk op het gebied van kerkvieringen, themabijeenkomsten en pastorale ondersteuning van cliënten. Geestelijk verzorgers zijn laagdrempelig aanwezig en gaan in op levensvragen.

e. Voeding en gastvrije zorg

Lekker eten, samen eten en gevarieerd eten zijn voor cliënten belangrijke momenten van de dag. Sfeer, gastvrijheid en benadering spelen een grote rol. Deze aspecten zijn betrokken in het nieuwe voedingsbeleid. Het voedingsconcept, met meer keuzemogelijkheden voor cliënten, is in 2022 naar tevredenheid ingevoerd op de geriatrische revalidatie (tevredenheidscore >8). Het project voeding en gastvrije zorg ligt op schema en zal voor de woonlocaties nog enige tijd doorlopen.

f. Kennis- en behandelcentrum

Steeds meer cliënten en externe partners weten het kennis- en behandelcentrum (KBC) van Norschoten te vinden als expertisecentrum in de regio. Hulpvragen nemen toe en er is groei in het aantal eerstelijns cliënten (zie ook paragraaf 5.2.).

g. Verantwoord antibioticagebruik

Antibiotica moet met voorzichtigheid worden voorgeschreven om resistentie te voorkomen. Met de uitvoering van een actieplan om het antibioticagebruik terug te dringen, met name bij het bestrijden van urineweginfecties, is een verbeterslag gemaakt.

h. Palliatieve zorg

In de laatste levensfase verschuift het accent van de te geven zorg naar het bieden van meer comfort. Het gaat daarbij om het totale welbevinden van de cliënt. Niet alleen fysiek, maar ook psychisch, sociaal en spiritueel. Naasten worden betrokken bij het in kaart brengen van de wensen en behoeftes van de cliënt. Er wordt interdisciplinair samengewerkt. De specialisten verpleegkundigen palliatieve zorg zijn beschikbaar voor de gehele organisatie. Daarnaast trainen zij zorgmedewerkers in het palliatief redeneren.

Tevredenheid van cliënten

De waarderingen op Zorgkaart Nederland, QDNA (een realtime meetinstrument van ZorgDNA) en de informatie uit persoonlijke contacten, gebruiken we om te leren en te verbeteren.

Cliënten waardeerden de zorg van Norschoten op Zorgkaart Nederland met een 8,9 (peildatum 02.01.2023, schaal 0-10).

De interne vragenlijst QDNA is met behulp van de cliëntenraad tot stand gekomen. Het idee om de vragenlijst op alle locaties in te laten vullen met behulp van een iPad kon niet overal worden gerealiseerd, o.a. door de hoge werkdruk van medewerkers. Waar het niet mogelijk was, is de vragenlijst per mail aan de eerste contactpersonen toegezonden. Leidinggevenden hebben met QDNA direct inzicht in de resultaten.

De gegevens van Zorgkaart Nederland en QDNA worden gedeeld met de teams en op familiebijeenkomsten. Op organisatieniveau worden de gegevens gemonitord op het kwaliteitsdashboard. Zo nodig worden verbeteracties afgesproken en uitgevoerd.

De gegevens van Zorgkaart Nederland en QDNA worden gedeeld met de teams en op familiebijeenkomsten. Op organisatieniveau worden de gegevens gemonitord op het kwaliteitsdashboard. Zo nodig worden verbeteracties afgesproken en uitgevoerd.

De cliëntenraad over 2022

Het afgelopen jaar was de cliëntenraad nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen Norschoten en het Gezondheidshuis Barneveld. 

De betrokkenheid, bij het bespreken en monitoren van het kwaliteitsjaarplan per locatie, is een vaste werkwijze in de jaarplanning van de cliëntenraad en de locatiemanagers geworden. Centraal staan de belangen van de cliënt wat betreft tevredenheid en kwaliteit van zorg. Het afgelopen jaar heeft de wisseling van (interim) managers en van enkele cliëntenraadsleden ertoe bijgedragen dat dit proces voor een aantal locaties stroef is verlopen. Het werven van ambassadeurs is daardoor ook vertraagd. De cliëntenraad hoopt dit in 2023 weer een boost te kunnen geven.

De cliëntenraad begrijpt dat de realisatie rondom het Gezondheidshuis Barneveld complex is, maar ervaart de ontwikkelingen als traag. De samenwerking met de raad van bestuur is naar tevredenheid verlopen. De cliëntenraad ziet het komende jaar vol enthousiasme tegemoet.