Samenwerkingen – kwaliteitsverslag 2022

Samen komen we verder in gezonde netwerken

In het belang van de cliënt maken we steeds de afweging: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional. Dat betekent dat we niet alles zelf doen, maar samenwerken in netwerken met andere organisaties en professionals. Want alleen samen komen we verder in de kwaliteit van zorg aan onze cliënten.

De medezeggenschapsorganen worden eerder betrokken bij de ontwikkeling van belangrijke plannen binnen Norschoten. In een vroeg stadium, voordat er een afgerond plan is, vindt overleg plaats. Deze werkwijze verhoogt de kwaliteit van besluitvorming en het plezier in samenwerken.

Netwerk governance

Met Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Meander Medisch Centrum hebben we convenanten. Om goede doorstroming van cliënten te bevorderen werken we nauw samen met diverse (thuis)zorgorganisaties.

Op bestuurlijk niveau participeren we in de netwerken:

  • Ketenzorg Dementie Barneveld
  • Palliatieve Zorg Gelderse Vallei
  • Geestelijke Verzorging
  • Palliatieve Zorg Eemland
  • Bestuurlijk overleg VVT Gelderse Vallei
  • Christelijke vereniging van zorgaanbieders Reliëf
  • Bestuurdersoverleg UKON
  • Bestuurlijk overleg Gemeente Barneveld Zorg en Welzijnsinstellingen
  • en we participeren in de veiligheidsregio.

Kennis- en behandelcentrum

Steeds meer cliënten en externe partners weten het kennis- en behandelcentrum (KBC) van Norschoten te vinden als expertisecentrum in de regio. Hulpvragen nemen toe en er is groei in het aantal eerstelijns cliënten. De kennis en kunde van het KBC zetten we in voor cliënten van Norschoten, maar ook elders in de regio doen we dat onder de naam ‘Powered by Norschoten’.  De behandeldienst is onder andere actief in Zorgerf Putten, Maanderzand en Elim en er wordt meegedacht in de ontwikkeling van Zorgerf Kootwijkerbroek. Medewerkers KBC geven scholing bij externe partners onder andere op het gebied van fysieke belasting, covid en valpreventie.

Het ambulant geriatrieteam (AGT) van het KBC biedt op verwijzing van de huisarts diagnostiek, ondersteuning, advisering en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers. Het AGT is regionaal georganiseerd en gesubsidieerd. Het AGT en de eerstelijns-behandelaren werken actief samen met multidisciplinaire gezondheidscentra in de regio en met het Gezondheidshuis Barneveld. 

Het KBC biedt interne opleidingsplaatsen aan GZ-psychologen en specialisten ouderengeneeskunde.

Samen leren en ontwikkelen

In Barneveld vormen we een lerend netwerk met Neboplus, Zorgroep Ena en Zorggroep Sirjon/Elim. In de regio Noordwest Veluwe doen we dat samen met Woonzorg Unie Veluwe. Met het lerend netwerk Barneveld onderzoeken we of een gezamenlijk flexbureau voor de inzet van medewerkers tot de mogelijkheden behoort.

We nemen deel aan het regionaal investeringsfonds MBO (RIF). Dit is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties en ROC Midden Nederland. Doel van het project is om MBO-studenten beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Op alle locaties faciliteren we maatschappelijke stages voor middelbare scholen.

Gezondheidshuis Barneveld

Hoe vind je als zorgvrager de weg in de wirwar van alle voorzieningen en regelgevingen om zo lang mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven wonen? Daar wil het Gezondheidshuis Barneveld een antwoord op geven. Eén loket, waar inwoners van Barneveld terecht kunnen met al hun vragen rondom zorg, welzijn en ondersteuning. Een ontwikkeling die aansluit op het WOZO-programma van het ministerie van VWS.

De samenwerking tussen de verschillende gezondheidspartners van het Gezondheidshuis krijgt steeds meer vorm. Sinds
1 november kunnen patiënten met kanker voor verschillende oncologische behandelingen terecht in de Norschotenlocatie aan de Klaverweide. Ziekenhuis Gelderse Vallei is daar gestart met twee behandelplaatsen. Op deze locatie bevindt zich ook een dialysehub. Patiënten kunnen zo dichter bij hun eigen huis dialyseren. Het Gezondheidshuis ontwikkelen we samen met andere organisaties in Barneveld. Meer informatie vindt u hier.

Klimmendaal

We breiden onze samenwerkingsvormen verder uit om het langer thuis wonen te ondersteunen. Zo hebben de revalidatiespecialisten van Klimmendaal inmiddels ook intrek genomen in het pand aan de Klaverweide. Daarmee versterken we de onderlinge samenwerking.