Kwaliteitsverslagen 2022 woonlocaties en zorg- en behandelafdelingen

Norschoten locatie Kweekweg

Algemeen

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Locatiemanagement– Stabiliteit versterken en zichtbaarheid en nabijheid terugbrengen.
–   Dit jaar waren er meerdere interimmanagers op de locatie. Hierdoor konden doelen en acties niet worden gerealiseerd zoals bedacht.
– In Q4 zijn een vaste locatiemanager en een trainee aangesteld. Hierdoor kon weer gebouwd worden aan stabiliteit, veiligheid en kwaliteit. Hiermee is ook de zichtbaarheid en nabijheid van leidinggevenden voor cliënten en medewerkers vergroot.

Cliënt

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Familieparticipatie en netwerkberaad– Cliëntenraad betrekt ambassadeurs op woningen. Deels bewoners, deels netwerkrelaties van bewoners, waarbij beleving van doelstellingen gericht op de bewoner aan bod komen.
– Inrichten MDO volgens netwerkberaad.
– 2 tot 3x per jaar gesprek met cliëntenraad, ambassadeurs en locatiemanager gericht op beleving van doelstellingen betrokkenheid netwerk.
– Bijeenkomst(en) per etage met eerste contactpersonen aan de hand van thema’s, in samenspraak met cliëntenraad.
– De gesprekken en bijeenkomsten samen met de cliëntenraad hebben onder druk gestaan door de wisselingen bij het locatie-management. Het werven van ambassadeurs door de CR is vertraagd.
– Het inrichten van de MDO’s volgens netwerkberaad is vertraagd en wordt weer opgepakt.
– ONS is geïmplementeerd. Alle cliënten hebben een actief en up-to-date dossier. Familie heeft inzage in het dossier via Caren Zorgt. Begin 2023 wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin meer uitleg wordt gegeven over Caren Zorgt.
Zinvolle dag en gastvrijheid– Activering van bewoners wordt uitgewerkt in een programma (per bewoner en per locatie).
– Activiteiten in ontmoetingsruimte 1x per maand open voor bewoner en netwerk.
– Verkennen van alternatieve ruimtes voor ontmoeting tussen bewoners en hun netwerk.
– Welzijn is verder ontwikkeld op basis van de vraag en behoefte van de cliënt. Dit wordt in 2023 vervolgd.
– Onderbezetting bij de welzijnsbegeleiders is creatief opgelost door sfeermakers in te lenen en te begeleiden.
– Startgesprek gevoerd voor het onderzoeken groepsactiviteiten in de recreatiezaal. Inventarisatie en plan zijn gemaakt. Uitvoering volgt.

Medewerker

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Impact doelgroepenbeleidKennis op pijl houden door coaching ‘on-the-job’ door gedragskundige/ expert niet-aangeboren hersenletsel.De verpleegkunde wordt ingezet voor coaching ‘on-the-job’ op inhoud en kwaliteit van zorg.
Samenwerking hartveroverend– Introductie van nieuwe medewerkers op locatie.
– Presentiegericht werken voor nieuwe medewerkers op locatie.
– Verbinding met ondersteunende diensten gericht op integrale samenwerking. 3x per jaar overleg Financiën, PO&O, Roostergroep.
– Nader verkennen van inzet ondersteunende diensten op woningen in relatie met bewoner.
– Introductie is door personeelstekort nog onvoldoende geborgd.
– Presentiegericht werken wordt weer opgepakt in 2023.
– Teamcoach heeft integraal samenwerken begeleid middels casuïstiek bespreking op woningen 1-4, 7-8 en 11-12.
– De verbinding met de ondersteunende diensten is in Q4 weer opgepakt.
Werkplezier en professionaliteit– Kwaliteit van werken is cyclisch onderwerp van teambesprekingen (MIM, kwaliteit, werkbeleving). Van controleren naar het ondersteunen van medewerkers in eigen vakbekwaamheid.
Verkennen, en zo mogelijk uitrol, inzet verpleegkundigen.
– Er is een gestart gemaakt met het opzetten van een verpleegkundigen team locatiebreed. Zij ondersteunen de teams o.a. bij opnames en inzet van (hulp)middelen, het geven van klinische lessen en coaching ‘on-the-job’ bij verpleegtechnische handelingen.
– Er is een nulmeting teamontwikkeling gemaakt. Afspraken met teamcoach zijn vastgelegd: coachen op vergaderstructuur volgens PDCA en vaste agenda, samenwerking en inrichten werkprocessen.

Kwaliteit

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Kwaliteit wonen verkennen– Sleutelbeheer afgestemd op functie medewerker.
– Telefonische bereikbaarheid.
– Domotica/hulpmiddelen verkennen met cliëntenraad en ambassadeurs.
Door bovengenoemde oorzaken vertraagd
Gebruik van informatie– Informatie uit kwaliteitssystemen overzichtelijk in beeld, met inzet van ondersteunende diensten, delen in gesprek met locatiemanager en ambassadeurs.
– A3 jaarsystematiek als basis.
– Jaaragenda organisatie uitgewerkt in kalender als input onderwerpen voor teamoverleggen en driehoek.
– In maart gesprek met financiën en beleid om jaarplancyclus voor te bereiden.
Informatie uit systemen is niet altijd eenduidig beschikbaar. Dit is een Norschotenbreed ontwikkelpunt in 2023.
Veilige zorg– Medicatieveiligheid en infectiepreventie agenderen driehoek.
Plannen van interne audits met auditteam.
– Minimaal 4x per jaar kwaliteits-gesprek met beleidsmedewerker, waarin kritische processen en indicatoren worden besproken.
– Er zijn twee interne audits uitgevoerd (WZD en IGJ-toetsingskader). Verbeteracties worden locatiebreed en per twee woningen opgepakt.
– De kwaliteitsgesprekken zijn door genoemde oorzaak en onderbezetting bij afdeling beleid niet uitgevoerd.

Financieel

De locatie is financieel gezond– Het financiële locatieplan wordt uitgevoerd
– Inkomsten ZZP’s en meerzorg zijn actueel in beeld en uitgewerkt naar fte, samenstelling teams en dienstenpatroon.
– Voor alle woningen is een capaciteitsplanning gemaakt en besproken. Er is een start gemaakt met een flexibele schil.
– Door inzet ZZP/uitzendbureaus financiën eind Q4 in de min. Er zijn nu afspraken gemaakt met planner en roosteraar over inzet ZZP/
uitzendbureau.
– In Q4 per team inzet rooster en flexibiliteit besproken op basis begroting 2023.

Norschoten locaties Klaverweide en Drostendijk

Cliënt

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Persoonsgerichte zorgDe bewoner wordt gekend in zijn eigenheid ten aanzien van zingeving en dagbestedingUit audits blijkt dat medewerkers de bewoners leren kennen vanaf de start van het komen wonen, dagelijkse persoonlijke omgang en de contacten met familie en het netwerk. Behoeftes, wensen etc. zijn vastgelegd in cliëntdossiers.
Thuisgevoel– Bewoner heeft een leefstijldagboek.
– Bewoner ontvangt geestelijke verzorging en wordt erkend in zijn/ haar beleving.
Alle dossiers zijn overgezet naar ONS met de nieuwe werkwijze vanuit positieve gezondheid. Deze werkwijze moet nog verder tot uiting komen in het dagelijks handelen.
Familieparticipatie– Zorgteam/evv’er betrekt familie in het samen vormgeven aan wonen en welzijn.
– Netwerkberaad.
Familie kan direct meelezen in het dossier via Caren Zorgt.

Medewerker

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Werkplezier en professionaliteit– De medewerker maakt gebruik van overlegsituaties: actief en op basis van eigenaarschap.
– De medewerker heeft vlot en laagdrempelig contact met locatiemanager.
– In alle teams is het MBO besproken; actiepunten zijn afgesproken (werkdruk, leiderschap en communicatie).
– Werkoverleggen worden in subgroepjes inhoudelijk voorbereid door het team. Dit verhoogt de betrokkenheid. Waar nodig haken andere disciplines aan.
– Teamcoaches ondersteunen het proces van eigenaarschap.
– Uit audits blijkt dat locatiemanager niet altijd fysiek aanwezig kan zijn, maar wel altijd laagdrempelig en bereikbaar en beschikbaar is, indien nodig.
Leren en ontwikkelen– De medewerker ontwikkelt zich, heeft steun van collega’s en ervaart binding met het team, locatie en Norschoten.
– De medewerker maakt gebruik van scholing, LMS Noor leert door.
– De medewerker heeft scholing ABC gevolgd en past dit toe.
– De medewerker heeft scholing presentie gevolgd en past dit toe.
– Locatie Klaverweide heeft stabiele teams die eigenaarschap tonen. Locatie Drostendijk heeft door wisselingen in het team en management daarin nog wat te ontwikkelen.
– Scholingen zijn voortdurende leer- en ontwikkelpunten die in 2023 blijven doorlopen, met name voor nieuwe collega’s.
– Geestelijk verzorgers ondersteunden medewerkers met moreel beraad.
Samenwerking– Verbinding zorgteam met arts, psycholoog en praktijkverpleeg-kundige is er, maar wordt verder verstevigd.
– Bijeenkomsten hartveroverend.
– Formele bijeenkomsten hartveroverend zijn afgerond. De integrale samenwerking moet zich verder ontwikkelen de komende jaren.
– Er is veel inzet van de collega’s welzijn.
– Behandelaren zijn laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar voor het team.

Kwaliteit

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Veiligheid– Per zorgteam zijn er aandachtsvelders voor medicatie, hygiëne en incontinentie. Accent van de taak verleggen van controlefunctie naar lerend/coachend.
– Meer vaardigheid ontwikkelen in werken met stappenplan Wzd.
– Er is ook een aandachtsvelder voor decubitus.
– Vaardigheden WZD zijn ontwikkeld. Door er mee te werken in de praktijk moet dit verder inslijten. Vervolgstap wordt het bieden van veiligheid/ geslotenheid op maat.
Verpleegkundige triage– De verpleegkundige, werkzaam op een woning, is 24/7 bereikbaar voor triage, en inzet teamontwikkeling en verbetering kwaliteit van zorg.
– Najaar 2021: start projectplan. Streven is voor 1 juli 2022 verpleegkundige zorg voor locatie Klaverweide en Drostendijk (als 1 locatie) bereikt te hebben.
De verpleegkundige is 7 dagen per week overdag en ’s avonds beschikbaar voor de locaties. Bereikbaarheid in de nacht is geborgd door de verpleegkundige van de revalidatie. Hiermee is het projectplan vervallen.

Financiën

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
De locaties zijn financieel gezond– Plannen taakstelling worden uitgevoerd.
– Personele inzet is passend binnen de begroting
– Inkomsten en uitgaven zijn in balans. Per saldo een positief financieel resultaat.
– Hogere uitgaven o.a. bij cliëntgerelateerde kosten en personeelskosten (inleen ZZP-ers/ uitzendbureaus).
Extra inkomsten, o.a. loonkosten covid-19 en meerzorg.

Norschoten locaties Kootwijkerbroek en Garderen

Algemeen

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Locatiemanagement– Vertrek locatiemanager opvangen.
– Stabiliteit versterken en zichtbaarheid en nabijheid terugbrengen.
– Knelpunten locaties inzichtelijk maken op de vier resultaatgebieden met actieplan ter verbetering.
– Het locatiemanagement is waargenomen door meerdere interimmanagers. Het accent lag op het versterken van de stabiliteit van de teams. Voor de knelpunten zijn actieplannen opgesteld. Er is een start gemaakt met de uitvoering.
– De punten, zoals opgenomen in het kwaliteitsjaarplan 2022 zijn daarom niet allemaal uitgevoerd zoals gepland.
– De zichtbaarheid en nabijheid in Kootwijkerbroek is toegenomen door het aanstellen van een vaste locatiemanager per 5-12-2022.
– In Garderen start een vaste locatiemanager per maart 2023.

Cliënt

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Wonen als thuis– We zetten ontbijtdiensten in, zodat er ook op die momenten toezicht is op de huiskamer en het ontbijt in een gezellige sfeer kan plaatsvinden.
– We willen nog meer inzet van welzijn en vrijwilligers bewerkstelligen in overleg met coördinator welbevinden. Met name in hun betrokkenheid bij cliënten en het zorgteam.
– Inzet sfeermakers gerealiseerd in Garderen.
– Uit audits blijkt dat medewerkers de cliënten kennen en, waar mogelijk, tegemoet komen aan de persoonlijke wensen en behoeftes. Door werkdruk en de personele bezetting kon zorg op maat op de ene woning beter gerealiseerd worden dan op andere.
– Er zijn drie welzijnsmedewerkers aangenomen voor locatie Kootwijkerbroek.
Eigen regie– De verpleegkundigen en evv’er spreken op regelmatige basis de familie en mantelzorger van de bewoners en stemmen de zorgbehoefte met hen af. Dit wordt opgenomen in het zorgleefplan.
– In het netwerkberaad bespreken en afstemmen hoe het netwerk betrokken blijft bij zorg en welzijn van de bewoner. Aan familie wordt uitgelegd dat we samen willen werken in de zorg voor de bewoner en dat hun blijvende betrokkenheid belangrijk is voor het welzijn van de bewoners.
– Dossiervoering in ONS is geïmplementeerd in Q4. Hiermee zijn we ook over gegaan naar werken volgens positieve gezondheid. Dit moet nog verder vorm krijgen in het dagelijks handelen.
– Familie heeft inzage in het dossier via Caren Zorgt. Het netwerkberaad moet verder worden geïmplementeerd. Er zijn samenwerkingsverbanden om dit beter vorm te geven.
– Op een familiebijeenkomst in Garderen is het resultaat van de cliënttevredenheidsmeting besproken. Familie was tevreden over de communicatie en inzet van zorg en welzijn.
– In Kootwijkerbroek is het resultaat ook besproken. Familie was tevreden over het onderwerp en de opzet van de avond.

Medewerker

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Verhogen werkplezier en verlagen werkdruk– Onderzoeken hoe we met elkaar in de krapte van de arbeidsmarkt ons werkplezier kunnen behouden. Druk op de roosters verlagen door bijvoorbeeld anders om te gaan met de groepsapp.
– De preventiemedewerker komt op regelmatige basis naar de locaties. Het werkproces van de MIM wordt anders ingericht.
– Het team gaat, binnen de kaders, voorstellen doen om anders te roosteren.
– Onderzoeken andere inzet medewerkers facilitaire dienst in overleg met hoofd facilitaire dienst.
– Voor de capaciteitsplanning is in Kootwijkerbroek een cyclisch basisrooster ontwikkeld. De regelmaat verhoogt de rust en balans werk/privé.
– De groepsapp wordt op beide locaties alleen bij uitzondering nog gebruikt voor roostervragen.
– In Q4 was het team Garderen weer compleet en stabiel. De onderlinge sfeer is daardoor verbeterd, wat ook positief uitwerkt voor de cliënten.
– In Kootwijkerbroek was het team in Q4 nog niet compleet en stabiel. Er was langdurige ziekte, wat effect had op de roosters en medewerkers.
– Proces MIM is anders ingericht; de praktijkverpleegkundige monitort nu de meldingen.
– Integraal samenwerken is in ontwikkeling en loopt voor beide locaties door in 2023. 
Opleiden– Evv’ers opleiden. Met PO&O onderzoeken of dit met modules kan, waarbij gekeken wordt waar voor de medewerkers ontwikkelpunten liggen.
– Sfeermakers volgen zo snel mogelijk na indiensttreding de scholingen omtrent eten en verslikken.
– Alle medewerkers zijn bevoegd en bekwaam. Voor het komende jaar ligt het accent op taakvolwassenheid. Teamcoaches ondersteunen dit proces.
– Planning scholing sfeermakers is opgenomen met afdeling leren & ontwikkelen. In februari 2023 start een pilot.

Kwaliteit

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Trainen in de praktijkOm de vakbekwaamheid en kwaliteit van het zorgteam te verhogen, gaan we de verpleegkundige overdag zoveel mogelijk boventallig roosteren, zodat zij dagelijks kunnen inzetten op kwaliteitsverbetering op de woningen.– Op beide locaties hebben interne audits plaatsgevonden op kwaliteit. De verbeteracties zijn opgenomen in actieplannen. 
– Roostering verpleegkundige is onderdeel van capaciteitsplanning. De rol van de verpleegkundigen mag nog duidelijker worden, inclusief rol van verpleegkundig specialist en praktijkverpleegkundige.
– Het functieprofiel zorg is uitgerold naar medewerkers, met bijhorende taken en bevoegdheden
Verlagen administratieve last– Werkprocessen herzien samen met ondersteunende diensten, met het uitgangspunt dat het primaire proces leidend is en systemen/ondersteunende diensten volgen.
– Locatiesecretaresse op de locatie voor administratieve afhandeling in systemen, zoals bijvoorbeeld YouForce.
– Alle werkprocessen worden Norschotenbreed herzien. Dit is een langer lopend project.
– In de praktijk is veel op de locatiemanagers en het team terecht gekomen. Ondersteuning voor administratieve afhandeling en taken wordt Norschotenbreed opgepakt.

Financiën

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
De locatie is financieel gezond– Plan taakstelling 2022 wordt uitgevoerd.
– Uitgaven overschrijden inkomsten niet.
Op beide locaties waren de uitgaven hoger dan de inkomsten. Oorzaken: hoge kosten door inzet externe medewerkers, met name eerste halfjaar. In Kootwijkerbroek ook minder inkomsten dan begroot.

Norschoten locaties Putten en Elspeet

Algemeen

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Locatiemanagement– Vertrek locatiemanager (tijdelijke) opvangen en overbruggen.
– Knelpunten locatie Putten inzichtelijk maken op de vier resultaatgebieden met actieplan ter verbetering.
– Door vertrek van de locatiemanager konden acties uit niet worden uitgevoerd zoals gepland.
– De locatie Putten is dit jaar door meerdere interimmanagers waargenomen. De locatie Elspeet is (tijdelijk) toegevoegd aan één van de vaste locatiemanagers.
– Actieplan locatie Putten is opgesteld.
– Begin 2023 zijn vaste locatie-managers/trainees aangesteld, waardoor (met name in Putten) weer gebouwd kan worden aan stabiliteit, kwaliteit en veiligheid.

Cliënt

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
Gastvrijheid en voeding– Putten: deelname project gastvrijheid en voeding; positioneren van aandachtsvelders.
Doel: organisatie en kwaliteit van voeding verbeteren. Cliënten zijn tevreden over de voeding.
Elspeet loopt goed, aandachts-velders zijn gepositioneerd  (voorbeeld voor hoe het kan; eigen verantwoordelijkheid).
Elspeet: loopt zoals gepland. Tevredenheid over de maaltijden >8.
Putten:  positionering aandachtsvelders moet nog meer aandacht krijgen. Tevreden over de maaltijden >7,5.
Familieparticipatie: samen beslissen bij dilemma’s– Dilemma’s worden besproken in familie/cliënt gesprekken. Beslissingen worden in gezamenlijkheid genomen.
Doel: cliënt en familie voelen zich gehoord, gezien en erkend. 
– Ethische kwesties/dilemma’s vanuit verschillende perspectieven belicht. Driehoek is leidend en daarna in zorgteams (= voortzetting van 2021).
– Elspeet: blijven onderzoeken wat een passende vorm is om familieparticipatie vorm te geven op deze locatie. Nieuwsbrief voor familie/contactpersonen continueren.
– Putten:  aansluiten bij de behoefte van de familie/cliënten.
Elspeet: in oktober is op een familiebijeenkomsten de uitslag van de cliënttevredenheidsmeting besproken. Actiepunten zijn gezamenlijk vastgesteld.
Beslissingen bij dilemma’s worden altijd in gezamenlijkheid genomen. Tijdens de bijeenkomst bleek de betrokkenheid van de familie en dat zij zich gekend en gehoord voelen. 
Putten: Het bepreken van de resultaten uit het  tevredenheidsonderzoek volgt in 2023.
‘Ja en…’-cultuur: tegemoet komen aan individuele wensen– Aansluiten bij wat nodig is voor de cliënt.
– Doen wat nodig is en verantwoorden achteraf, maar wel binnen de (financiële) kaders.
– VPT is onvoldoende uitgewerkt en duidelijk in het geclusterd wonen. Dit wordt voor beide locaties speerpunt in 2023.
Elspeet: Uit audit blijkt dat team de cliënt kent en binnen de kaders doet wat nodig is (bijvoorbeeld bewoner die elders naar de dagopvang gaat).
Putten: Het kader voor de doelgroep GP/Somatiek+ is nog niet vastgesteld. Welzijnsbegeleiders werkten aan de welzijnsdoelen van individuele cliënten. In het 2de halfjaar is weer meer ingezet op gezamenlijke activiteiten.

Medewerker

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
SamenwerkenVoor beide locaties worden twee teammiddagen gepland in Q1, 2022 (interdisciplinair).
Doel: verbinding zorg, behandelaren en ondersteunende diensten versterken, kortere lijnen in de samenwerking en wederzijds begrip, waarbij ieder verantwoordelijkheid neemt vanuit de eigen vakbekwaamheid.
Elspeet: stevig team op alle fronten: capabel en tonen van eigenaarschap. Ze zijn loyaal aan de eigen locatie en ervaren minder binding met de organisatie.
Uit audits blijkt dat locatiemanager niet altijd fysiek aanwezig kan zijn, maar wel laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar is, indien nodig.
Putten: Samenwerking woning 1-2 wordt bemoeilijkt door de twee verschillende doelgroepen. Teams zijn in ontwikkeling. Samenwerking woning 3-4 heeft groei doorgemaakt en kreeg, ondanks onderbezetting, meer vorm. Behandelaren zijn laagdrempelig beschikbaar. De verbinding facilitair/welzijn/wonen wordt meegenomen in de ontwikkeling integrale teams.
Formatie– Naamsbekendheid en arbeidsmarktcommunicatie in de regio omhoog brengen samen met recruiter, opleidingen, zorgconsulten en communicatie. Actie: onder andere actorenanalyse.
– Elspeet: in co-creatie met locatie Putten en beide driehoeken stappen nemen in uitbreiden verpleegkundigen formatie.
Elspeet: De formatie is op orde.
Putten: 2022 was overgangsjaar om de formatie op orde te krijgen. Dat is nog niet voor alle woningen gelukt. Ondanks dat is er veel veerkracht in het team. Nieuw basisdienstpatroon is ontwikkeld en start in 2023.
Formatie BHV was voor beide locaties op orde.
Leren en ontwikkelen– Als basis: presentie en hartveroverend (= attitude).
Palliatieve zorg en ABC training
Elspeet: Uit audits blijkt dat (bij)scholingen worden gedaan. Niet duidelijkeis wie het overzicht van gehele team bewaakt.
Putten: (nieuwe)medewerkers weten de weg in het LMS niet altijd te vinden. Inwerken hierop nog verbeteren.

Kwaliteit

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
GovernanceDe driehoek begeleidt de medewerkers naar taakvolwassenheid in de uitvoering van de zorg, vanuit de verschillende rollen (medisch, zorg/welzijn en organisatie). Doel: verhogen kwaliteit van zorg en werkplezier medewerkers. Teamcoach wordt ingezet voor coachen naar het durven nemen van verantwoordelijkheid. Elspeet: Team is zelfstandig en neemt eigen verantwoordelijkheid en regie samen met de driehoek.
Putten: Door wisselingen bij management en behandelaren niet stabiel. Aandachtspunt voor 2023.
Hartveroverend organiseren– Blijven reflecteren en elkaar aanspreken
– Om de omslag te kunnen maken is het van noodzakelijk belang dat de zorgwereld en de zorg-ondersteunende-wereld elkaar beter leren verstaan en dat  geïnvesteerd wordt in de wederzijdse afhankelijkheid.
Elspeet: Goede aanspreek- en feedbackcultuur in het evv-team. In groter zorgteam kan dit nog verbeteren.
Putten:  Integraal samenwerken is opgenomen in actieplan 2023.
Kwaliteitsbewaking– Uit de rapportage op de prisma-analyse wordt een breed gedragen kwaliteitsplan gemaakt vanuit de teams.
Eén van de teamleden is eigenaar van het plan. Zij doet een terugkoppeling naar de driehoek en/of psycholoog.
– Minimaal 4x per jaar kwaliteitsgesprek met beleidsmedewerker waarin alle kritische processen en indicatoren worden besproken.
Elspeet: Eén van de teamleden is aandachtsvelder kwaliteitsbewaking. Er is regelmatig een kwaliteitsoverleg op de locatie.
Putten: Uit audits blijkt dat kwaliteit in dossiervorming en verslaglegging verbeterd kan worden. Met aandacht voor eenduidig werken volgens afspraken. De basiszorg in de ADL is goed. De cliënttevredenheid is goed, hoewel er wel zorgen zijn geuit; de werkdruk en inzet extra personeel zijn specifiek genoemd. 

Financiën

OnderwerpDoel/actieResultaat 2022
De locaties zijn financieel gezond– De plannen voor de taakstelling 2022 worden uitgevoerd.
– De personele inzet is passend binnen de financiële kaders.
Elspeet:  Klein negatief resultaat, met name door teveel inzet uren dienstenpatroon.  
Putten: Negatief resultaat, met name door leegstand in combinatie met teveel inzet uren en inleen extern personeel.

Geriatrische revalidatie

Cliënt

Doel/actieResultaat 2022
– Voeding en gastvrijheid (nieuw voedingsconcept uitwerken en implementeren).
– Digitalisering van cliëntenplanning.
– Eigen regie cliënt bevorderen.
– Het voedingsconcept is geïmplementeerd. Cliënten zijn tevreden, score >8.
– Digitalisering loopt nog verder door in 2023.
– Cliënt geeft zelf aan wat belangrijk is voor het behalen van de doelen bij ontslag. Dit wordt vastgelegd in ECD.
Er is een weekplanning voor dagbestedingsactiviteiten waar cliënten aan kunnen deelnemen.

Medewerker

Doel/actieResultaat 2022
– Scholingen- deskundigheidsbevordering.
– Ontwikkeling van inhoud jaargesprekken – intervisie.
– Multidisciplinaire samenwerking.
– Leren en ontwikkelingsgericht.
– Scholing met betrekking tot verbeteren kwaliteit revalidatie zijn gegeven en gevolgd.
– Inventarisatie aan behoefte jaargesprekken is afgerond. Initiatief ligt nu bij de medewerker. Inhoud gesprekken aan de hand van positieve gezondheid.
– Multidisciplinaire samenwerking is doorlopend proces en wordt twee keer per jaar geëvalueerd.
Leerlingen/stagiaires lopen mee met therapeuten.

Kwaliteit

Doel/actieResultaat 2022
– CVA-revalidatiemap herzien.
– Samenwerking mantelzorgers.
– Gezamenlijke leerlingbegeleiding.
– Twee medewerkers volgen scholing CVA aan de HAN.
– Samenwerking mantelzorgers moet nog verder worden uitgewerkt.
– Er is een duidelijke richtlijn voor leerlingenbegeleiding ten aanzien van aftekenen van doelen en de wijze van examinering.

Financiën

Doel/actieResultaat 2022
– Op- en afschalen van diensten in relatie tot bedbezetting.
– Inzicht in de DBC-bekostiging met daarbij inzet therapieën.
– Voortzetten van aanbod ambulante therapie, afstemming met de cliënt.
– Medewerkers worden zich meer bewust van beperkte bedbezetting en nemen dan zelf uren op.
– Nieuwe ECD Ysis geeft hier goed inzicht in. Tijdens MDO worden ingezette uren besproken.
– Folder met aanbod is gereed en wordt uitgereikt tijdens MDO, als cliënt ambulant doorgaat met behandeling.

Dagcentrum Norschoten

Cliënt

Doel/actieResultaat 2022
– Parkinson Totaal concept verder uitwerken en bestendigen.
– Verkennen van plek in keten dementiezorg in Barneveld.
– Onderzoeken van mogelijkheden voor begeleiding van cliënten met gerontopsychiatrische achtergrond.
– Onderzoeken mogelijkheden voor bieden intensieve dagverzorging/ begeleiding.
– Onderzoeken mogelijkheden dagcentrum in combinatie met logeren binnen Norschoten.
– Vindbaar zijn voor individuele cliënt, netwerk en keten.
– Individueel maatwerk kunnen bieden.
– De bezetting op aantal locaties bleef achter bij de prognose.
– Onderzoek dagcentrum in combinatie met logeren/intensieve zorg is gestart. Vervolg in 2023.
– Individueel maatwerk is geboden; afspraken zijn vastgelegd in ECD.
– Voor de vindbaarheid is onderzoek gestart via welke weg bezoekers bij het dagcentrum binnenkomen. Het belang van het dagcentrum voor langer thuis wonen is gepromoot via lokale, regionale en sociale media.

Medewerker

Doel/actieResultaat 2022
– De medewerker heeft middelen om hartveroverend te kunnen werken. Met elkaar volgen we sessies en bespreken we wat hierin nodig is.
– Een strategisch personeelsplan wordt gemaakt waarin noodzaak en behoefte nu en in de toekomst wordt geschetst.
– Medewerkers zijn steeds krachtiger in eigen regie. In teamoverleggen en tijdens teambuilding wordt samenwerking besproken en voortdurend geëvalueerd.
– De capaciteitsplanning volgt het aantal deelnemers op de locaties. Medewerkers worden waar nodig ook ingezet bij welzijn en het wonen.
– Alle medewerkers zijn geschoold in het werken met het nieuwe ONS en volgens principes positieve gezondheid.

Kwaliteit

Doel/actieResultaat 2022
–  Per dagcentrum een jaarplan opstellen.
–  Het organiseren van het cliëntproces evalueren en verbeterpunten realiseren.
–  Samenwerking KBC intensiveren en bestendigen.
–  Samenwerking afdeling welbevinden verkennen.
–  Samenwerking ketennetwerk dementie verkennen.
– We laten ons inspireren door het inspiratiestuk ‘zinvolle dag’ en bespreken dit in teams.
Met managers beschermd wonen en coördinator welbevinden is een start gemaakt met ‘elke locatie een dagcentrum’. Samenwerking wordt verder geïntensiveerd met uitgangspunt ‘een zinvolle dag’. 

Financiën

Doel/actieResultaat 2022
– Groepen: elk dagcentrum heeft vijf dagen in week volle groepen:
o   Dagcentrum Putten uitbreiden met vijfde dag
o   Dagcentrum Schaffelaar uitbreiden met eventuele andere doelgroep
o   Dagcentrum Scherpenzeel uitbreiden op ‘leegstaande dagen’
o   Dagcentrum Garderen is drie dagen per week open en op andere dagen door andere gebruiker bezet; is daarmee optimaal benut.
–  Uitbreiden met een nieuwe locatie, als de kans zich voordoet en met een sluitende businesscase.
– Het bezoekersaantal bleef achter bij de prognose.
– In Q4 is een rekenmodule ontwikkeld om per dagcentrumlocatie de verschillende financieringsstromen te kunnen monitoren.
– Door minder inkomsten en meer cliëntgerelateerde kosten is het jaar afgesloten met een financieel tekort.