Kwaliteit – kwaliteitsverslag 2022

Kwaliteit, veiligheid en financiën geborgd in waarden, principes en normen

We streven ernaar dat kwaliteit van zorg- en dienstverlening in elke levensfase merkbaar is voor onze cliënten én zichtbaar is voor onze stakeholders. Dat doen we door kwaliteit, veiligheid en financiën te borgen in onze waarden en principes, zoals beschreven in de strategische koers.

Kwaliteitsmanagement

Voor de uitvoering van de zorg hanteren we de Kaders Verpleeghuiszorg, Palliatieve zorg en de normeringen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast voldoen we aan de HKZ-, en voor de hospice aan de Prezo-normen.  Voor de informatieveiligheid verwachten we voorjaar 2023 de certificering NEN7510 te behalen. Medici en paramedici van zijn allemaal geaccrediteerd voor de functie die ze uitoefenen. Verpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd. Daarmee laten we zien dat we werk maken van kwaliteit en dat we voldoen aan de normen die daaraan gesteld worden door zorgvragers, professionals en stakeholders. 

Door corona en interne ontwikkelingen hebben enkele ondersteunende processen in de bedrijfsvoering niet de aandacht gekregen die ze nodig hebben. We brengen dat nu weer op orde met de focus op een goede PDCA-cyclus. De strategische koers werken we jaarlijks uit in een kwaliteitsjaarplan (organisatieplan) dat vervolgens wordt uitgewerkt in jaarplannen op locatie- en afdelingsniveau. Bewaking van het proces op kwaliteit vindt plaats middels het kwaliteitsdasboard (met KPI’s) en het verbeterregister. Deze worden op Q-dagen met raad van bestuur, directie en middenmanagement besproken, waarbij verbeteracties worden afgesproken op gesignaleerde risico’s.

Veiligheid

Veiligheidsrisico’s worden organisatiebreed gemonitord op het kwaliteitsdashboard en in het verbeterregister. Geaccepteerde risico’s voor individuele cliënten (bijvoorbeeld valrisico) zijn vastgelegd in het zorgleefplan van de betreffende cliënt.
Interne en externe audits op kritische processen zijn volgens planning gehouden. De resultaten uit de audits zijn teruggekoppeld naar de betreffende managers. Voortgang op verbeteracties worden door managers en proceshouders gezamenlijk bewaakt. het calamiteitenplan voor de zorgcontinuïteit en de bedrijfshulpverlening (BHV) is op orde. Voldoende BHV-ers kunnen roosteren was een uitdaging bij ziekteverzuim en personeelskrapte.
Voor de zorgcontinuïteit tijdens corona-uitbraken is een aanvullend plan met checklist beschikbaar.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de arbo-veiligheid en -omstandigheden is op orde. In 2022 is een RI&E uitgevoerd op arbobeleid, psychosociale arbeidsbelasting en gevaarlijke stoffen.

Norschoten participeert in de veiligheidsregio Gelderland Midden.

a. Klachten

Het aantal formele klachten is in 2022 (16) verdubbeld ten opzichte van 2021 (8). Sommige klachten betreffen meerdere onderwerpen. Er zijn geen klachten aangemeld bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) en de geschillencommissie. Ook zijn er geen klachten geweest naar aanleiding van een calamiteit. Mogelijke verklaring voor de verdubbelding zijn de wisselingen bij het (midden)management, wat ook meer personeelsverloop tot gevolg had. 

Acht van de zestien klachten konden binnen zes weken naar tevredenheid worden opgelost. Vertraging bij de andere acht klachten waren onder andere: wisseling van manager, onduidelijke wet- en regelgeving en complexiteit van de situatie waarbij extra zorgvuldigheid van belang was.

Alle klachten worden gebruikt om te leren en te verbeteren, in de eerste plaats op de locaties zelf, maar ook breder in de organisatie. Vier klachten hebben geleid tot structurele kwaliteitsverbeteringen in organisatieprocessen, zoals de overdracht bij het logeren, zorg rondom overlijden, het proces inzet uitzendkrachten en de invoering van Caren Zorgt.

b. Meldingen incident cliënten (MIC)

Met de invoering van ONS en Ysis is ook een nieuwe MIC-procedure gestart. Meldingen worden nu op locatieniveau opgepakt en geanalyseerd.

Door de overgang naar de nieuwe ECD’s ONS en Ysis was er in het 2e halfjaar een probleem bij het ophalen van informatie van de meldingen. Met gevolg dat het niet zeker is of de informatie volledig is. Daarom zijn in het schema de gegevens t/m het eerste halfjaar opgenomen en geanalyseerd.  

Wat opvalt is een sterke daling van medicatie-incidenten (52% 1e half jaar 2022 t.o.v. 1e half jaar 2020). Vanaf het voorjaar zijn de aanbevelingen uit een externe onderzoek naar het medicatieproces (2021) breed in de organisatie geïmplementeerd. Zo is het proces ‘voorschrijven-apotheek-toedienen’ verbeterd en is er meer controle. Of de dalende trend blijvend is, moet het komende jaar blijken.

Zowel de afname van het aantal valincidenten (15% ten opzichte van 2020) als de toename van het verslikken (11% ten opzichte van 2020) is mogelijk te verklaren door de steeds ‘zwaardere’ categorie cliënten die bij Norschoten verblijft. Ze zijn vaak minder mobiel en meer rolstoelafhankelijk. Cliënten zijn lichamelijk zwakker, dat maakt het goed kunnen slikken moeilijker. Daarnaast worden bij valrisico’s de afspraken nu meer multidisciplinair opgepakt.

c. Meldingen incidenten medewerker (MIM)

Het totaal aantal MIM-meldingen is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Agressie is nog steeds de grootste factor. Hier wordt op ingezet met het geven van de ABC-trainingen.
Seksuele intimidatie is een gevoelig onderwerp,  maar we zien dat de meldingsbereidheid hiervoor groeit.

d. Vrijheid en veiligheid: de Wet zorg en dwang (Wzd)

We streven ernaar dat alle woonlocaties open zijn en dat we alleen daar, waar het nodig is voor de veiligheid, geslotenheid op maat organiseren. Voor alle locaties is in kaart gebracht wat nodig is om dat te kunnen realiseren. De vervolgacties starten in 2023. Samen met Opella, een collega zorgorganisatie, heeft Norschoten het initiatief genomen om samenwerkingsafspraken te maken voor crisisopvang in de regio.

Geen onvrijwillige zorg, tenzij het echt niet anders kan. In 2022 is de bewustwording daarvoor binnen de teams gestimuleerd. Medewerkers zijn verder getraind in het werken met het stappenplan. De ingezette maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en getoetst door de Wzd- functionarissen.
Door de overgang naar een ander ECD (ONS) zijn maatregelen in het 2e halfjaar specifieker geregistreerd dan het 1e halfjaar. In de loop van komend jaar zal hierin meer eenduidigheid komen.
Opvallende zaken:
– de inzet van psychofarmaca is sterk afgenomen
– maatregelen kunnen nog op teveel verschillende manieren worden geregistreerd
– bedhekken, medicatie buiten de richtlijn en medicatie onder dwang vormen het merendeel van de maatregelen.

Kwaliteitsbevordering

a. Professionele adviesraad (PAR)

De PAR zet zich in om de kwaliteit van zorg en  behandeling voor alle cliënten te bewaken en, als dat nodig is, te verbeteren. De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. In 2022 is ongevraagd advies uitgebracht om binnen Norschoten te komen tot een visie op intimiteit en seksualiteit. Verder is aandacht besteed aan de agressiemeldingen bij de MIC. Er is nader onderzoek naar agressiescholing gestart. In 2023 worden hier de resultaten van verwacht. Daarnaast heeft de PAR een bijdrage geleverd aan welke thema’s belangrijk zijn voor de wetenschapscommissie. Door het vergroten van de zichtbaarheid van de raad op interne media (Noortje), weten medewerkers de PAR steeds beter te vinden met vragen.

b. Wetenschapscommissie

Met wetenschappelijk onderzoek dragen we actief bij aan de ontwikkeling en verbetering van diagnostiek en behandeling van de geriatrische zorg. We doen dit onder andere door samen te werken met universitaire kennisinstituten, zoals de UKON en het Radboudumc. Begin 2022 is een subsidieaanvraag toegekend waarmee een science practitioner kon worden aangesteld. Deze slaat de brug tussen wetenschap en praktijk. In het primaire proces wordt de kennisbehoefte gesignaleerd en vervolgens verbonden aan wetenschappelijke onderzoekprogramma’s.

Randvoorwaarden voor kwaliteit

a. Communicatie

Kleurrijk, anders en onderscheidend. Dát is de nieuwe Norschoten huisstijl die in januari 2022 is geïntroduceerd. De huisstijl ondersteunt de strategische visie van Norschoten. Met het introduceren van de huisstijl is er ook aandacht gegeven aan de vernieuwde kernwaarden

Norschoten is actiever op sociale mediakanalen en door de nieuwe huisstijl beter herkenbaar. In het najaar is gestart met de voorbereidingen van een nieuwe website. Deze zal in het voorjaar 2023 worden gelanceerd. 

b. ICT en technologische innovaties

De ICT-strategie is een doorgaande ontwikkeling die jaarlijks wordt geëvalueerd. Vooraf wordt ‘proof of concept’ getest of ICT-oplossingen en innovaties haalbaar zijn en werken zoals we verwachten. Zo nodig passen we de ICT-strategie aan. In 2022 zijn twee nieuwe ECD’s geïmplementeerd. Ysis als behandel-, revalidatie- en eerstelijnszorgdossier en ONS voor de woonzorg- en dagcentrumlocaties. Koppelingen tussen beide ECD’s en met externe partijen zijn gerealiseerd.

Het op afstand (samen)werken en vergaderen heeft tijdens corona een enorme vlucht genomen.  ‘Proof-of-concept’ werken we aan een plan om Office365 breder in te zetten en veilig te ondersteunen.

Voor het welzijn van cliënten gebruiken we diverse technologische innovaties. Bijvoorbeeld braintrainers, tovertafels, Qwiek-Ups, muziekkussens, Crdl, beleveniskoffers, fietslabyrinten, en iPads.

c. Duurzaamheid

Norschoten is op de goede weg met haar duurzaamheidsopgave. De ambitie is om 100% uitstootvrij te zijn in 2050. Dit doen we samen met collega’s, leveranciers en overige stakeholders. Bijvoorbeeld in het hergebruik van materialen, milieuvriendelijke producten, het verminderen van afval door minder (om)verpakkingen en het scheiden van afval. Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten met leveranciers wordt standaard een paragraaf duurzaamheid en milieu opgenomen.

Dit jaar is op de locatie Kweekweg geïnvesteerd in LED-verlichting. Op locatie Klaverweide is de eerste duurzame stap gezet in de vervanging van de oude cv-installatie. De energiebesparing die hiermee wordt behaald gaan we monitoren en als business case gebruiken voor aanpassingen in andere gebouwen.  In 2022 zijn de verplichte EED-audits afgerond. Alle eigendomspanden hebben een energielabel A ontvangen.