Cliënt

Thema’s 2022

Corona

De coronapandemie zal ook in 2022 nog haar sporen nalaten in de zorg en dienstverlening aan onze cliënten. Zorg en behandeling aan coronapatiënten wordt steeds verleend volgens de laatste inzichten en standaarden. De  infectiepreventiecommissie-corona (IPC-corona) geeft vanuit de richtlijnen van het RIVM, Verenso,NIP en Actiz het kader voor de coronamaatregelen in de organisatie. Binnen dat kader neemt de driehoek op de locatie haar eigen verantwoordelijkheid.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

We blijven presentiegericht aansluiten bij de persoonlijke levenssfeer en geschiedenis van de cliënt. In het netwerkberaad worden de wensen en behoeftes om het eigen leven te leiden besproken en afgestemd met de cliënt, familie en naasten. Zo laten we zorg, welzijn en behandeling aansluiten bij de persoonlijke levensstijl en -geschiedenis van de cliënt.  We werken vanuit de ‘ja, en ……’ cultuur om tegemoet te komen aan de individuele behoeftes. De afspraken die we met elkaar maken worden vastgelegd in het persoonlijke zorgleefplan van de cliënt in het elektronisch cliëntdossier (ECD). 

Momenteel wordt een doorstart gemaakt met het netwerkberaad, zodat eind 2022 het netwerkberaad op alle woonlocaties de basis van de communicatie is tussen cliënt, familie, naasten en medewerkers.

Mantelzorg

In oktober 2021 is een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van de cliëntenraad en medewerkers die in hun werk direct te maken hebben met de (soms overbelaste) mantelzorgers. Centraal stond de vraag: wat kan Norschoten beter doen in de ondersteuning aan mantelzorgers?  De uitkomsten uit deze bijeenkomst worden meegenomen in het mantelzorgbeleid.

Wonen en welzijn

Hoe, ook na corona, met elkaar om te gaan met de rust in de gezamenlijke huiskamers wordt onderwerp van gesprek met bewoners en families. Veel aandacht wordt besteed aan vitaliteit. Beweegagogen hebben hun vaste waarde gekregen in de zorgverlening in Norschoten. Naast het voldoen aan de beweegnorm voor verpleeghuiszorg staat het plezier beleven in bewegen voorop. Ook hierin wordt creatief nagedacht hoe aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van cliënten. Met activiteiten, zoals de Ronde van Norschoten, worden bewoners meegenomen in het plezier om meer te bewegen.  

We hopen dat in 2022 de kerkelijke vieringen op de locaties weer meer mogelijk zijn.  

Op de woningen is behoefte aan geestelijke zorg die specifiek aansluit bij de beleving van de verschillende doelgroepen. Dit krijgt in 2022 aandacht.

Voeding en gastvrije zorg

Lekker eten, samen eten, gevarieerd eten zijn voor cliënten hele belangrijke, zo niet dé belangrijkste momenten van de dag. 

Alleen een goed voedingsaanbod is onvoldoende. Ambiance, gastvrijheid en benadering spelen een grote rol en zijn dan ook betrokken in het nieuwe voedingsbeleid. Want alleen dan kunnen ondervoeding en voedingsproblemen voorkomen worden. Het nieuwe voedingsbeleid is een eerste stap naar optimale voedingszorg, gedragen door de hele organisatie.  Het project voeding en gastvrije zorg ligt op schema en zal nog een aantal jaren doorlopen.

Geriatrische revalidatie

Vanuit het project voeding en gastvrije zorg onderzoeken we de mogelijkheid naar een nieuw voedingsconcept voor revalidanten, zodat zij meer keuzemogelijkheid krijgen in hun maaltijden. De verwachting is dat het nieuwe concept in 2022 kan worden ingevoerd.

De spiegelinformatie van zorgverzekeraars wordt intern besproken en verwerkt in verbeterplannen. De samenwerking met Klimmendaal zal verder worden verstevigd en waar mogelijk uitgebouwd. 

Kennis- en behandelcentrum

Het kennis- en behandelcentrum (KBC) ontwikkelt zich steeds verder tot expertisecentrum in de regio.  De eerstelijnszorg zal verder worden uitgebreid. Om de behandeling dichtbij en rondom de cliënt te organiseren, zoeken we verdere samenwerking met multidisciplinaire gezondheidscentra in de regio. Intern verstevigen we de deskundigheid door medewerkers op te leiden. We streven naar uitbreiding van de opleidingsplaats voor GZ-psycholoog. Voor specifieke vragen werken we samen met deskundigen uit het netwerk, zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Ambulant Geriatrieteam Norschoten

Het Ambulant GeriatrieTeam (AGTN) biedt op verwijzing van de huisarts diagnostiek, ondersteuning, advisering en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers, die problemen ervaren bij lichamelijke of psychische achteruitgang. Het MGT willen we het komende jaar uitbreiden en verstevigen. De verder ontwikkelingen gaan hand in hand met de ontwikkeling van het gezondheidshuis.  

Verantwoord antibioticagebruik

In 2021 is het antibioticagebruik in Norschoten geïnventariseerd en onderzocht. Met name bij het bestrijden van urineweginfecties kan een verbeterslag worden gemaakt. Daarvoor is een actieplan opgesteld dat in 2022 zal worden uitgevoerd. 

Palliatieve zorg

In de laatste levensfase verschuift het accent van de te geven zorg naar het bieden van meer comfort. Het gaat daarbij om het totale welbevinden van de cliënt. Niet alleen fysiek, maar ook psychisch, sociaal en spiritueel. Om goede palliatieve zorg te verlenen is het nodig dat medewerkers palliatief kunnen redeneren. Palliatief redeneren betreft het in kaart brengen van de cliënt vanuit de medische voorgeschiedenis, de wensen, behoeftes en prioriteiten op de vier dimensies, de levensverwachting, en de symptoomlast. Naasten worden betrokken bij het in kaart brengen. Uitkomsten worden interdisciplinair met elkaar besproken. Afspraken over de te bieden zorg op de vier dimensies (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) worden vastgelegd in het zorgleefplan. Deze afspraken worden voortdurend geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Op de hospice is het palliatief redeneren ingevoerd. Aan de hand van een stappenplan wordt het palliatief redenen verder geïmplementeerd in geheel Norschoten.

Dagcentrum Norschoten

In het komende jaar zal gekeken worden of uitbreiding van dagcentra en Parkinson Totaal ook op andere locaties van Norschoten mogelijk is.  

Tevredenheid van cliënten

De waarderingen op Zorgkaart Nederland, QDNA en de informatie uit persoonlijke contacten, zoals familiegesprekken, MDO’s en het netwerkberaad, worden gebruikt om te leren en te verbeteren. De gegevens worden gedeeld in de zorgteams. Op organisatieniveau worden de gegevens verwerkt in het kwaliteitsdashboard.

In 2021 jaar is gestart met QDNA als een eenduidig en gebruiksvriendelijk instrument om de cliëntervaring organisatiebreed op dezelfde manier te meten. De vragenlijsten kunnen per locatie en doelgroep op maat worden samengesteld. De vragen van Zorgkaart Nederland worden voor de langdurige zorg opgenomen in QDNA, zodat benchmark mogelijk is. De reacties op deze vragen worden rechtstreeks gekoppeld aan de website van Zorgkaart Nederland, mits de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven.  Inmiddels is QDNA ingevoerd bij de eerstelijnsbehandelaren, de geriatrische revalidatie en het dagcentrum. De implementatie voor de woonlocaties wordt begin 2022 verwacht.  

Voor het jaar 2021 heeft Norschoten tot op heden toe 71 waarderingen op Zorgkaart Nederland ontvangen, met een gemiddelde score van 8,9. De netpromotorscore is 50. Voor de meest actuele cijfers per locatie kunt u kijken op Zorgkaart Nederland. Voor een vergelijking met andere  organisaties verwijzen we naar Kies Beter.