Medewerker

Thema’s 2022

Norschoten heeft voldoende gemotiveerd en deskundig personeel in dienst.

Vinden, boeien en binden

Het vinden van gekwalificeerde medewerkers is een uitdaging die steeds pittiger wordt. Om medewerkers in ieder geval voor de zorg te behouden, onderzoeken we met het lerend netwerk of we een gezamenlijk flexbureau kunnen opzetten.

Gelukkig hebben we een goede kweekvijver van leerlingen en stagiaires. Met scholen in de regio Barneveld is een intensieve samenwerking. Voor onze locaties op Noord-Veluwe gaan we de contacten met scholen intensiveren.

Norschoten maakt volop gebruik van subsidieprojecten van de overheid, zoals coronabanen, zij-instromers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,  de nationale zorgklas en dergelijke.

De organisatiebuddy heeft laten zien dat een warm welkom en een goede start belangrijk zijn om medewerkers te binden. Voor het komende jaar gaan we het inwerken op de woningen verder ontwikkelen.

De uitstroom van medewerkers neemt helaas toe. De informatie uit de exitgesprekken, zoals hoge werkdruk en werk/privé-balans, gaan we verder uitwerken om de achterdeur beter dicht te houden.

Verzuim en succesvol doorwerken

De training ‘Behoefte aan balans’ is met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgezet en begeleid door medewerkers van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). De deelnemers zijn enthousiast, omdat ze meer grip krijgen op wat ze zelf kunnen doen om in balans te blijven in de verschillende levensfases. Interne leerbegeleiders worden opgeleid, zodat we deze training ook in de toekomst kunnen blijven aanbieden aan onze medewerkers.

Serviceteams facilitaire dienst

De facilitaire dienst gaat onderzoeken of ze serviceteams kunnen opzetten. Het doel is om beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte van collega’s in het primaire proces. Daarmee ontzorgen we de zorgmedewerkers, zodat zij zich kunnen concentreren op de directe cliëntenzorg.

Leiderschap en management

Norschoten zit midden in de cultuuromslag ‘hartveroverend’. Terug naar de bedoeling van de zorg met meer regie, dáár zijn waar de cliënt is. Zodat professionals met ‘praktische wijsheid’ vanuit hun vakbekwaamheid het goede kunnen doen voor de cliënt. Samenwerken vanuit vertrouwen in elkaar en in verbinding over functies en afdelingen heen. Om medewerkers te versterken in hun vakmanschap en onderlinge samenwerking zijn teamcoaches aangesteld die de teams hierin begeleiden.

Medewerkers kunnen regie nemen over hun eigen rooster. Zorgteams voeren jaarlijks nulrondegesprekken met elkaar, waarin vaste roosterwensen onderling worden afgestemd en vastgelegd.

De ‘driehoek’ op de locaties krijgt steeds meer vorm en inhoud. Een driehoek bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde (SO), (praktijk-)verpleegkundige en locatiemanager. Hiermee wordt zowel de inhoudelijke deskundigheid, de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering op de locaties verstevigd. Afhankelijk van de situatie worden andere medewerkers of een lid van de cliëntenraad  betrokken bij het driehoeksoverleg. 

Leren en ontwikkelen

De implementatie van het leermanagement systeem (LMS) ‘Noor leert door’ is in volle gang. Eerst richten we alles goed in voor de zorgmedewerkers. In een later stadium volgen de overige medewerkers.  Per cliëntendoelgroep worden leerpaden ontwikkeld, met daarnaast ruimte voor individueel- en teamleren. Bij de start van indiensttreding wordt direct inzichtelijk waar iemand staat in de persoonlijke ontwikkeling. Wat moet nog bijgeschoold moet worden en binnen welke termijn moet dat gerealiseerd zijn.

Om het leren in de praktijk te bevorderen, zijn op alle woningen praktijkbegeleiders aanwezig. Samen met de werkbegeleiders zorgen ze voor een optimaal leerklimaat. Daarnaast biedt de verpleegkundige ‘training on the job’ (TOJ) waardoor de vakbekwaamheid verder wordt vergroot.

In Norschoten is het uitwisselen van medewerkers mogelijk, zodat zij bij elkaar in de keuken kunnen kijken. In de presentiescholing is exposure, bij een andere dan de eigen woning, één van de leerinterventies.  Aan collega’s wordt gevraagd om met een frisse blik mee te denken bij casuïstiek.

Het team opleiden en ontwikkelen neemt deel aan een lerend netwerk met Zorggroep Ena, NeboPlus en Zorggroep Sirjon/Elim. Daarin onderzoeken we o.a. de mogelijkheid om onderling leerlingen te kunnen uitwisselen en het opzetten van gezamenlijke intervisiegroepen.

Medewerkerstevredenheid

Naar aanleiding van de uitkomsten van het medewerkersbelevingsonderzoek (4e kwartaal 2021) zal in 2022 gewerkt worden aan verbeteringen. Daarna kan per locatie of afdeling een verdiepingsslag gemaakt worden in de verdere vraagstelling. We maken van het werken aan de tevredenheid van onze medewerkers een continu verbeterproces, in plaats van een tweejarig terugkerende gebeurtenis.

Het vrijwilligersbelevingsonderzoek heeft door corona stilgelegen en zal in 2022 een vervolg krijgen.

Personeelssamenstelling t/m 30 september 2021

Medewerkers
Aantal/percentage
30-09-202131-12-2020
In dienst
– zorgniveau 1 147
– zorgniveau 2 123
– zorgniveau 3 246
– zorgniveau 4 89
– zorgniveau 5 10
– zorgniveau 6 12
– behandelaren 53
– overige zorg 82
– overige 118
806857
FTE428,6421
Instroom115171
Uitstroom122155
Percentage doorstroom2,6%3,5%
Gemiddeld ziekteverzuim (excl. zwangerschappen)6,12%5,78%
Aantal leerlingen in verhouding tot medewerkers5,96%10,78%
Vrijwilligers
aantal / percentage
30-09-202131-12-2020
Actief
– waarvan mannen
– waarvan vrouwen
523
169 / 32%
354 / 68%
551
178 / 32%
373 / 68%
Instroom5038
Uitstroom80118
Gemiddelde leeftijd6161
Gemiddeld aantal uren inzet per week2,32,5

Specificatie in- en uitstroom per functie t/m 30 september 2021

De zorg
Totaal per functie(niveau) in de zorg
InUit
Sfeermaker1522
Huiskamerassistent2
Assistent woonzorgbegeleider niveau 157
Woonzorgbegeleider niveau 2/helpende146
Woonzorgbegeleider niveau 2/helpende plus812
Woonzorgbegeleider niveau 31629
Woonzorgbegeleider niveau 411
Eerstverantwoordelijk verzorgende13
Eerstverantwoordelijk verpleegkundige1
Ondersteuner zorgmedewerker (coronabaan)141
Praktijkverpleegkundige (i.o.)11
Verpleegkundige verpleeghuiszorg711
Zorgassistent revalidatie2
Zorgconsulent1
Leerlingen10
Totaal9398
Behandelaren en welzijn
Totaal per dienst
InUit
Arts1
Geestelijk verzorger1
(GZ) psycholoog31
Fysiotherapeut22
(Assistent) ergotherapeut1
Logopedist2
(Assistent) welzijnsbegeleier11
Bewegingsagoog11
Totaal107
Ondersteunende diensten
Totaal per dienst
InUit
Facilitaire dienst97
PO&O11
Planbureau4
OR-ondersteuning1
Informatie en automatisering21
Kwaliteit, beleid en innovatie1
(Project) management1
Totaal1217
De ratio personele kosten versus opbrengsten is 68,6% per 30 september 2021