kwaliteitsplan 2022

Inleiding kwaliteitsplan 2022

Op het moment van schrijven bevinden we ons in het najaar 2021. Opnieuw is een locatie zwaar getroffen door het coronavirus. Er wordt hard gewerkt en we hebben alle vertrouwen dat we er met elkaar door heen komen. We verwachten dat corona ook het komende jaren merkbaar zal blijven  voor onze cliënten en medewerkers, maar we kiezen er bewust voor onze strategische koers voor de toekomst vast te houden.

In dit kwaliteitsplan 2022 beschrijven we hoe we dat het komende jaar willen doen. Het plan heeft de instemming van de advies- en medezeggenschapsraden.

Het kwaliteitsverslag 2020 kunt u hier lezen.

Strategische koers 2021-2026

Onze basis is op orde,  daarop bouwen we voort. Na een periode van extra aandacht voor ‘bestendigen en borgen’ bewegen we ons naar meer nadruk op ‘onderzoeken en ondernemen.’  We doen dat de komende jaren onder het motto: ‘Norschoten beweegt. En hoe!’  We blijven daarbij steunen op de vier pijlers: cliënt, medewerker, kwaliteit en financiën. Deze vier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De interne cultuurverandering is ingezet. Daar blijven we met elkaar aan werken. In aansluiting op de dagelijkse praktijk hebben we ons organogram anders gepositioneerd, meer passend bij onze huidige manier van werken en meer passend bij onze ambitie.

* ondersteuning: het bedrijfsbureau met diverse onderdelen
** MZR: cliëntenraad, ondernemingsraad, vrijwilligersraad, professionale adviesraad

Jaarlijks maken we een kwaliteitsplan om zo de koers vast te houden. Hierin beschrijven we de hoofdthema’s waar we aan werken. De SMART-acties bij de thema’s nemen we op in de A3-cyclus. Dit is een digitaal werkdocument volgens het INK-model (Instituut voor Nederlandse Kwaliteit). Evalueren en reflecteren is in de A3-systematiek een continu proces waarin de plan-do-check/reflect-act is geborgd. De strategische koers, het kwaliteitsjaarplan en de A3 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

-> strategische koers (lange en middellange termijn)

-> kwaliteitsjaarplan (jaarlijks

-> A3 (PCD/RA)

Succesbepalende factoren 2022

  1. cliënten krijgen de hoogcomplexe zorg die nodig is.
  2. Norschoten heeft voldoende gemotiveerd en deskundig personeel in dienst
  3. Kwaliteit wordt geboden op basis van waarden en principes
  4. Norschoten is financieel gezond en voldoet aan externe kaders.