Jaarplannen locaties

Locatiemanagers en leidinggevenden hebben hun kwaliteitsplannen 2021 geëvalueerd in samenspraak met hun zorgteam, de driehoek en een vertegenwoordiging van de cliëntenraad en professionele adviesraad. Vanuit de evaluatie 2021 en de strategische koers 2021-2026 hebben zij de volgende speerpunten 2022 opgesteld voor hun woon- en zorglocaties.  

Norschoten locatie Kweekweg

Cliënt

OmschrijvingDoel / actie
Familieparticipatie en netwerkberaadCliëntenraad betrekt ambassadeurs op woningen. Deels bewoners, deels netwerkrelaties van bewoners. Beleving van doelstellingen, gericht op de bewoner komen hier aan bod.
– Inrichten MDO volgens netwerkberaad
– Twee tot drie maal per jaar gesprek met cliëntenraad, ambassadeujrs en locatiemanager, gericht op beleving van doelstellingen betrokkenheid netwerk
– Bijeenkomst(en) per etage met eerste contactpersonen aan de hand van thema’s, in samenspraak met cliëntenraad-
Zinvolle dag en gastvrijheid– Activering van bewoners wordt uitgewerkt in een programma (per bewoner en per locatie).
– Activiteiten in ontmoetingsruimte 1x per maand open voor bewoner en netwerk
– Verkennen van alternatieve ruimtes voor ontmoeting tussen bewoners en hun netwerk.

Medewerker

OmschrijvingDoel / actie
Impact doelgroepenbeleid – Kennis op pijl houden door coaching ‘on-the-job’ door gedragskundige/expert niet-aangeboren hersenletsel
Samenwerking; hartveroverend – Introductie van nieuwe medewerkers op locatie
– Presentiegericht werken voor nieuwe medewerkers op locatie
– Verbinding met ondersteunende diensten gericht op integrale samenwerking. Drie maal per jaar overleg tussen financiën, PO&O, roostergroep.
– Nader verkennen van inzet ondersteunende diensten op woningen in relatie met bewoner.
Werkplezier en professionaliteit – Kwaliteit van werken is cyclisch onderwerp van teambesprekingen (MIM, kwaliteit werkbeleving). Van controleren naar het ondersteunen van medewerkers in eigen vakbekwaamheid.
– Verkennen en zo mogelijk uitrol, inzet verpleegkundigen

Kwaliteit

OmschrijvingDoel / actie
Kwaliteit wonen verkennen – Sleutelbeheer afgestemd op functie medewerker.
– Telefonische bereikbaarheid
– Domotica/hulpmiddelen verkennen met cliëntenraad en ambassadeurs
Gebruik van informatie– Informatie uit kwaliteitssystemen overzichtelijk in beeld -met inzet van ondersteunende diensten- delen in gesprek met locatiemanager en ambassadeurs.
– A3 jaarsystematiek als basis.
– Jaaragenda organisatie uitgewerkt in kalender als input onderwerpen voor teamoverleggen en driehoek.
– In maart gesprek met financiën en beleid om jaarplancyclus voor te bereiden
Veilige zorg– Medicatieveiligheid en infectiepreventie agenderen driehoek. Plannen van interne audits met auditteam.
– Minimaal 4x per jaar kwaliteitsgesprek met beleidsmedewerker, waarin kritische processen en indicatoren worden besproken

Financiën

OmschrijvingDoel / actie
De locatie is financieel gezond– Het financiële locatieplan wordt uitgevoerd.
– Inkomsten ZZP’s en meerzorg zijn actueel in beeld en uitgewerkt naar fte, samenstelling teams en dienstenpatroon.

Norschoten locaties Klaverweide en Drostendijk

Cliënt

OmschrijvingDoel / actie
Persoonsgerichte zorg– De bewoner wordt gekend in zijn eigenheid t.a.v. zingeving en dagbesteding.
Thuisgevoel– Bewoner heeft een leefstijldagboek.
– Bewoner ontvangt geestelijke verzorging en wordt erkend in zijn/haar beleving.
Familieparticipatie– Zorgteam/evv’er betrekt familie in het samen vormgeven aan wonen en welzijn.
– Netwerkberaad.

Medewerker

OmschrijvingDoel / actie
Werkplezier en professionaliteit– De medewerker maakt gebruik van overlegsituaties: actief en op basis van eigenaarschap.
– De medewerker heeft vloet en laagdrempelig contact met locatiemanager.
Leren en ontwikkelen– De medewerker ontwikkelt zich, heeft steun van collega’s en ervaart binding met het team, locatie en Norschoten.
– De medewerker maakt gebruik van scholing, LMS ‘Noor leert door’
– De medewerker heeft scholing ABC gevolgd en past dit toe.
– De medewerker heeft scholing presentie gevolgd en past dit toe.
Samenwerking– Verbinding zorgteam met arts, psycholoog en praktijkverpleegkundige is er, maar wordt verder verstevigd.
– Bijeenkomsten hartveroverend

Kwaliteit

OmschrijvingDoel / actie
Veiligheid– Per zorgteam zijn er aandachtsvelders voor medicatie, hygiëne en incontinentie. Accent van de taak verleggen van controlefunctie naar lerend/coachend.
– Meer vaardigheid ontwikkelen in werken met stappenplan Wzd.
Verpleegkundige triage– De verpleegkundige, werkzaam op een woning, is 24-7 bereikbaar voor triage, en inzet teamontwikkeling en verbetering kwaliteit van zorg.
– Najaar 2021: start projectplan. Streven is voor 1 juli 2022 verpleegkundige zorg voor locatie Klaverweide en Drostendijk (als 1 locatie) bereikt te hebben.

Financiën

OmschrijvingDoel / actie
De locaties zijn financieel gezond– Plannen taakstelling worden uitgevoerd.
– Personele inzet is passend binnen de begroting.

Norschoten locaties Kootwijkerbroek en Garderen

Cliënt

OmschrijvingDoel / actie
Wonen als thuis– Plannen taakstelling worden uitgevoerd.
– Personele inzet is passend binnen de begroting.
Eigen regie– De verpleegkundigen en evv’er spreken op regelmatige basis de familie en mantelzorger van de bewoners en stemmen de zorgbehoefte met hen af. Dit wordt opgenomen in het zorgleefplan.
– In het netwerkberaad bespreken en afstemmen hoe het netwerk betrokken blijft bij zorg en welzijn van de bewoner. Aan familie wordt uitgelegd dat we samen willen werken in de zorg voor de bewoner en dat hun blijvende betrokkenheid belangrijk is voor het welzijn van de bewoner.

Medewerker

OmschrijvingDoel / actie
Verhogen werkplezier en verlagen werkdruk– Onderzoeken hoe we met elkaar in de krapte van de arbeidsmarkt ons werkplezier kunnen behouden. Druk op de roosters verlagen door bijvoorbeeld anders om te gaan met de groepsapp.
– De preventiemedewerker komt op regelmatige basis naar de locaties. Het werkproces van de MIM wordt anders ingericht.
– Het team gaat, binnen de kaders, voorstellen doen om anders te roosteren.
– Onderzoeken andere inzet medewerkers facilitaire dienst in overleg met hoofd facilitaire dienst
Opleiden– Evv’ers opleiden. Met PO&O onderzoeken of dit met modules kan, waarbij gekeken wordt waar voor de medewerkers ontwikkelpunten liggen.
– Sfeermakers volgen zo snel mogelijk na indiensttreding de scholingen omtrent eten en verslikken.

Kwaliteit

OmschrijvingDoel / actie
Trainen in de praktijk– Om de vakbekwaamheid en kwaliteit van het zorgteam te verhogen, gaan we de verpleegkundige overdag zoveel mogelijk boventallig roosteren, zodat zij dagelijks kunnen inzetten op de kwaliteitsverbeteringen op de woningen
Verlagen administratieve last– Werkprocessen herzien samen met ondersteunendee diensten, met het uitgangspunt dat het primaire proces leidend is en systemen/ondersteunende diensten volgen.
– Locatiesecretaresse op de locatie voor administratieve afhandeling in systemen, zoals bijvoorbeeld YouForce.

Financiën

OmschrijvingDoel / actie
De locatie is financieel gezond– Plan taakstelling 2022 wordt uitgevoerd
– Uitgaven overschrijden inkomsten niet.

Norschoten locaties Putten en Elspeet

Cliënt

OmschrijvingDoel / actie
Gastvrijheid en voeding– Putten: deelname project gastvrijheid en voeding; positioneren van aandachtvelders. Doel: organisatie en kwaliteit van voeding verbeteren. Cliënten zijn tevreden over de voeding.
– Elspeet loopt goed, aandachtsvelders zijn gepositioneerd (voorbeeld voor hoe het kan: eigen verantwoordelijkheid).
Familieparticipatie; samen beslissen bij dilemma’s– Dilemma’s worden besproken in familie-/cliëntgesrpekken. Beslissingen woden in gezamenlijkheid genomen. Doel: cliënt en familie voelen zich gehoord, gezien en erkend.
– Ethische kwesties/dilemma’s vanuit verschillende perspectieven belicht. Driehoek is leidend en daarna in zorgteams (= voortzetting van 2021).
– Elspeet: blijven onderzoeken wat een passende vorm is om familieparticipatie vorm te geven op deze locatie. Nieuwsbrief voor familie/contactpersonen continueren.
– Putten: aansluiten bij de behoefte van de familie/cliënten.
‘Ja, en..’-cultuur’; tegemoetkomen aan individuele wensen– Aansluiten bij wat nodig is voor de cliënt.
– Doen wat nodig is en verantwoorden achteraf, maar wel binnen de (financiële) kaders.

Medewerker

OmschrijvingDoel / actie
Samenwerken– Voor beide locaties worden twee teammiddagen gepland in Q1, 2022 (interdisciplinair).
Doel: verbinding zorg, behandelaren en ondersteunende diensten versterken, kortere lijnen in de samenwerking en wederzijds begrip, waarbij ieder verantwoordelijkheid neemt vanuit de eigen vakbekwaamheid.
Formatie– Naamsbekendheid en arbeidsmarktcommunicatie in de regio omhoog brengen samen met recruiter, opleidingen, zorgconsulenten en communicatie. Actie: o.a. actorenanalyse.
– Elspeet: in co-creatie met locatie Putten en beide driehoeken stappen nemen in uitbreiden verpleegkundigenformatie.
Leren en ontwikkelen– Als basis: presentie en hartveroverend (= attitude)
– Palliatieve zorg en ABC-training.

Kwaliteit

OmschrijvingDoel / actie
Governance– De driehoek begeleidt de medewerkers naar taakvolwassenheid in de uitvoering van de zorg, vanuit de verschillende rollen (medisch, zorg/welzijn en organisatie). Doel: verhogen kwaliteit van zorg en werkplezier medewerkers. Teamcoach wordt ingezet voor coachen naar het durven nemen van verantwoordelijkheid.
Hartveroverend organiseren– Blijven reflecteren en elkaar aanspreken
– Om de omslag te kunnen maken is het noodzakelijk dat de zorgwereld en de zorgondersteunende wereld elkaar beter leren verstaan en dat geïnvesteerd wordt in de wederzijds afhankelijkheid.
Kwaliteitsbewaking – Uit de rapportage op de prisma-analyse wordt een breed gedragen kwaliteitsplan gemaakt vanuit de teams. Een van de teamleden is eigenaar van het plan. Zij doet een terugkoppeling naar de driehoek en/of de psycholoog.
– Minimaal 4x per jaar kwaliteitsgesprek met beleidsmedewerker waarin alle kritische processen en indicatoren worden besproken.

Financiën

OmschrijvingDoel / actie
De locaties zijn financieel gezond– De plannen voor de taakstelling 2022 worden uitgevoerd.
– De personele inzet is passend binnen de financiële kaders.