Kwaliteit

Op basis van waarden en principes

De dagelijkse zorg aan kwetsbare mensen is complex. De ene persoon is de andere niet. Dat vraagt van medewerkers dat zij, vanuit hun vakbekwaamheid en afhankelijk van de context,  met praktische wijsheid het juiste doen voor cliënten.  We bieden kwaliteit van zorg op basis van waarden en principes voor goede zorg en mooi werk, zoals beschreven in de strategische koers

Thema’s 2022

Kwaliteitsmanagement

Norschoten heeft een kwaliteitsdashboard, waarop de cruciale processen organisatiebreed worden gemonitord. Norschoten is HKZ gecertificeerd. Daarmee  laten we zien dat we werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door zorgvragers, professionals en stakeholders. Voor de hospice loopt een traject voor het PREZO-keurmerk.

Onder de naam ‘kwaliteit @nderz’ onderzoeken we of het kwaliteitsmanagementsysteem zo kunnen inrichten, dat het beter aansluit bij de beweging waarin Norschoten zich bevindt, naar meer Rijnlands organiseren. De eerste bevindingen worden voor het eind van 2021 aan het  MT voorgelegd, waarna het een vervolg krijgt in 2022. Ook werkprocessen zullen in 2022 onder de loep worden genomen, zodat ze beter aansluiten bij het hartveroverend en presentiegericht werken.

Veiligheid

Veiligheid ligt aan de basis van goede zorgverlening. De basis is op orde door aandacht voor alle veiligheidsaspecten. Geaccepteerde risico’s voor individueel cliënten (bijvoorbeeld valrisico) worden vastgelegd in het zorgleefplan van de betreffende cliënt.

Er is een goede meldcultuur voor incidenten met cliënten (MIC) en medewerkers (MIM). De processen voor de MIC en de MIM worden in 2022 herzien, zodat de resultaten uit analyses sneller terugkomen bij de medewerkers in het primaire proces. Dat sluit beter aan bij hartveroverend organiseren. Op organisatieniveau worden de overzichten gemonitord op het kwaliteitsdashboard.

Interne en externe audits worden volgens een jaarplanning gehouden. Medewerkers ervaren een audit als een goed leermoment.  In het lerend netwerk worden over en weer collegiale audits gehouden. 

Arbeidsomstandigheden blijven onze aandacht houden. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is op orde. Voor 2022 staat onder andere de RI&E voor arbobeleid, psychosociale arbeidsbelasting en gevaarlijke stoffen op de planning.

Informatiebeveiliging is een onderwerp waar ook in 2022 focus voor blijft. Naar verwachting zal in het voorjaar 2022 de NEN7510-certificering plaatsvinden. Met deze certificering tonen we aan dat we alle informatie van cliënten, medewerkers, leveranciers en samenwerkingspartners veilig beheren.

Zorgorganisatie Norschoten neemt deel aan de bijeenkomsten binnen de veiligheidsregio.

Wet zorg en dwang

Sinds 2020 hebben we te maken met de wet zorg en dwang (Wzd). Er wordt geen onvrijwillige zorg toegepast, tenzij het niet anders kan. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden zo min mogelijk ingezet. Dit sluit aan bij het presentiegericht werken in Norschoten. Alle evv’ers zijn  geschoold in het werken volgens het stappenplan van de Wzd. De uitvoering in de praktijk vraagt nog wel de nodige aandacht.

Wetenschapscommissie

Met wetenschappelijk onderzoek dragen we actief bij aan de ontwikkeling en verbetering van diagnostiek en behandeling van de geriatrische zorg. We doen dit onder andere door samen te werken met universitaire kennisinstituten, zoals de UKON en het Radboudumc. Door mee te werken aan landelijke onderzoeksprojecten, door zelf wetenschappelijke onderzoeks- en innovatieprojecten uit te voeren en door de opgedane kennis te implementeren in de praktijk.

Professionele adviesraad

De professionele adviesraad (PAR) is na enkele wisselingen van haar leden weer op volle sterkte. De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het MT over onderwerpen die de kwaliteit van zorg betreffen. Jaarlijks zal de PAR over minimaal twee onderwerpen advies uitbrengen.   

Huisvesting

In 2021 is het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het plan is gebaseerd op vijf uitgangspunten: de mens, uitbreiding van onze diensten, denken vanuit de zorgvrager, het samen doen en ontwikkelingen zijn toekomstgericht en vol te houden. De vervolgstappen worden in het laatste kwartaal van 2021 verder uitgewerkt, zodat in 2022 een start gemaakt kan worden met de eerste fase van uitvoering van het huisvestingsplan.

Duurzaamheid

Norschoten heeft de ambitie om in 2050 geen CO2-uitstoot meer te hebben. Er wordt hard gewerkt om deze ambitie te halen. In 2021 is een EED (Energy Efficiency Audit) gedaan, daaruit is gebleken dat voldaan wordt aan alle eisen. Enkele kleine verbeterpunten zullen in 2022 worden aangepakt. De locatie Kweekweg zal geheel overgaan naar ledverlichting. Voor de locatie Klaverweide staat vervanging van enkele technische installatie voor duurzamere installaties op de planning. Verder zal in 2022 een EPBD-audit  (Energy Performance of Building Directive)  worden uitgevoerd op het klimaatsysteem.

Gezien de positieve resultaten gaan we onderzoeken of Norschoten in aanmerking kan komen voor een zogeheten Keurmerk Milieuthermometer Zorg.

ICT en innovaties

In 2022 zal een strategisch plan worden uitgewerkt voor de toekomstige ICT omgeving voor geheel Norschoten. 

Elektronisch cliëntendossier

In het ECD worden de zorgplannen en rapportages van cliënten vastgelegd. In 2020 is geïnventariseerd wat goed is aan het huidige ECD en wat de wensen zijn als we overstappen naar een nieuw systeem. We hebben ook gekeken naar onderzoeken en ervaringen van andere zorgorganisaties. Voor eind 2021 zal een keuze gemaakt worden voor een nieuw ECD, waarna de voorbereidingen voor de implementatie in 2022 van start gaan. Met het nieuwe ECD zal ook een nieuw cliëntportaal worden geïmplementeerd.

Hybride werken

Door de coronapandemie hebben we ervaren dat thuiswerken deels mogelijk is voor kantoormedewerkers. Een commissie buigt zich over de behoefte aan werkruimte op locatie, het thuiswerken en de balans tussen deze twee.  Met de uitkomsten willen we hybride werken verder verbeteren en faciliteren.

Digitalisering

De digitalisering van HR-processen wordt verder uitgebreid, waardoor de administratieve last verlaagd wordt en processen een snellere doorlooptijd krijgen. Met een upgrade van het personeels-managementsysteem krijgen managers en leidinggevenden gemakkelijker toegang tot actuele stuurinformatie.  Voor medewerkers komt er een nieuwe startpagina, zodat zij eenvoudig hun personele zaken kunnen regelen.

In het laatste kwartaal van 2021 is ‘Noortje’ gearriveerd op Norschoten. Noortje is het intranet voor medewerkers. Het is de basis van de onderlinge digitale communicatie. Webapplicaties kunnen  rechtstreeks vanuit het intranet worden bereikt, zonder steeds opnieuw te moeten inloggen.

In het najaar van 2021 is een zelfscan gemaakt om te onderzoeken of,  en zo ja wanneer,  we mee gaan doen met het landelijke project KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg).