Cliënt – kwaliteitsplan 2023

Cliënten ervaren optimale kwaliteit van leven en dienstverlening

We streven ernaar dat cliënten tevreden zijn en kwaliteit van leven, zorg en behandeling ervaren. Dat doen we door:
– persoonsgerichte zorg en ondersteuning te bieden
– wonen en welzijn te integreren
– veiligheid te waarborgen
– en het leveren en verbeteren van kwaliteit blijvend na te streven.

Om nog beter aan te sluiten bij de complexe hulpvragen van cliënten optimaliseren en verbeteren we het cliëntproces. Met als doel dat cliënten
– de juiste zorg ontvangen
– op de juiste plaats
– door de juiste professional.
Knelpunten in het huidige proces zijn in kaart gebracht. We werken met verschillende disciplines samen(zorg, welzijn, behandeling en ondersteuning) aan concrete verbeteracties zoals hieronder aangegeven.

Toegang: Norschoten Servicepunt

We starten met het inrichten van een servicepunt: één toegang, één informatievoorziening en één afhandeling. Het servicepunt is zowel voor cliënten en hun verwanten als voor medewerkers bedoeld. Alle informatievragen komen hier samen en worden van hieruit ook weer afgehandeld.
Voor cliënten en hun verwanten betekent dit concreet één punt waar zij met al hun vragen terecht kunnen, met als doel dat zij de juiste zorg ontvangen op de juiste plaats en door de juiste professional. Dat vraagt een nieuwe samenwerking tussen de receptie en het cliëntservicebureau.

Zorgtoewijzing, in- en doorstroom

We gaan de doelgroepen vaststellen op basis van het strategisch vastgoedplan. Daarvoor werken we de in- en exclusiecriteria verder uit, zodat cliënten die zorg ontvangen die past bij hun zorgvraag en -behoefte. Daarmee kunnen we de wachtlijsten beter beheren en de inzet van de juiste vakbekwaamheid op de juiste plaats beter borgen in de capaciteitsplanning. De marketing kan verbeterd worden, waarmee onze product-en dienstverlening verder kan groeien.
Het strategisch huisvestingsplan is uitgewerkt in verschillende scenario’s. Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd en bijgesteld naar de actuele situatie. Naar verwachting maken we in 2023 een start met de uitwerking van scenario Klaverweide.

Tijdelijk te gast en langer thuis

Om het langer thuis wonen te ondersteunen, onderzoeken we of uitbreiding van het dagcentrum en Parkinson Totaal ook op andere locaties van Norschoten mogelijk is. Om mantelzorgers te ontlasten bij complexe zorgbehoeftes willen we de mogelijkheden van eerstelijnsverblijf en logeren uitbreiden. De mogelijkheden van technische innovaties bij cliënten thuis wordt in 2023 onderzocht. 

Het kennis- en behandelcentrum (KBC) ontwikkelt zich steeds meer als een expertisecentrum in de regio, met specialisaties zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Die kennis en kunde zetten we in voor cliënten die in Norschoten verblijven. Maar ook elders in de regio doen we dat onder de naam ‘Powered by Norschoten’. Zie het onderdeel Samenwerken waar en met wie wij samenwerken.

We onderzoeken of we volledig pakket thuis (VPT) verder kunnen uitbreiden zodat mensen langer thuis wonen.

Het ambulant geriatrieteam (AGT) van het KBC biedt op verwijzing van de huisarts diagnostiek, ondersteuning, advisering en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers. Daarnaast bieden wij goede revalidatiezorg na een ingrijpende gebeurtenis of operatie.

Wonen, kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven, daar gaat het om bij Norschoten en prettig en veilig wonen is een voorwaarde. Wij hanteren de uitgangspunten vanuit de positieve gezondheid. Het uitdragen van deze visie waarbij het accent niet ligt op de ziekte of beperking, maar op de mens en wat het leven voor hen betekenisvol maakt, vraagt nog aandacht. We werken vanuit de ‘ja, en ….’-cultuur en sluiten van hart tot hart aan bij de persoonlijke behoeftes van cliënten. Altijd in overleg met alle betrokkenen, cliënten, familie en medewerkers, onder andere via het netwerkberaad. Vóór het komen wonen gingen we aan de hand van het door Norschoten ontwikkelde leefstijldagboek al samen met elkaar gesprek. Zo kunnen we vanaf het begin af aan beter aansluiten bij de persoonlijke zorgvraag en -behoeftes van cliënten. In 2023 werken we vanuit een uitvraag in Caren en ONS. We ontwikkelen door wat er nog wordt gemist.

De afspraken de we samen maken, leggen we vast in het zorgleefplan in het elektronisch cliëntdossier. Familie en verwanten kunnen, als ze daarvoor rechten hebben gekregen van de cliënt, via Caren Zorgt  meelezen in dit dossier. De cliënt houdt zelf de regie over het eigen dossier.

In de laatste levensfase verschuift het accent van te geven zorg naar het bieden van meer comfort. Het gaat dan om het totale welbevinden zowel fysiek, als psychisch, sociaal en spiritueel. Cliënten kunnen op hun locatie aan allerlei activiteiten deelnemen. De activiteiten worden afgestemd op de persoonlijke wensen en op gezamenlijk behoeftes. Immers, zingeving komt niet alleen van ‘iets te doen hebben’ maar ook van het ‘samen met anderen’ een activiteit ondernemen en beleven. Op alle locaties zijn welzijnsbegeleiders, sfeermakers en vrijwilligers die de cliënten persoonlijk kennen. De geestelijk verzorgers zijn laagdrempelig aanwezig. Ze gaan in op levensvragen. Soms in individuele gesprekken, maar ook in kleine groepsbijeenkomsten. Daarnaast verzorgen zij de kerkelijke vieringen.