Inleiding kwaliteitsplan 2023

Wat is er ontzettend hard gewerkt in 2022

2022 een jaar dat bol stond en staat van crisissituaties. Op wereldniveau, het klimaat, in Europa, de oorlog in de Oekraïne, in Nederland, de stikstofcrisis, het woningtekort en de inflatie. En voor wat betreft de zorg: het integrale zorgakkoord wordt losgelaten. Hierin is vastgelegd dat er geen uitbreiding van verpleeghuisplaatsen komt, geen uitbreiding van zorgpersoneel en waarin diverse kwaliteitseisen staan vermeld. In Norschoten hebben we niet kunnen voorkomen dat we op bepaalde locaties kampen met een stevig personeelstekort. Ondanks goede voorbereidingen op de demografische ontwikkeling en de vergrijzing.
Onze eigen wereld en de wereld om ons heen verandert in rap tempo. We komen voor situaties te staan die we niet kennen, maar waarin en waarvoor we wel moeten handelen.

Het komende jaar 2023

Door de vraagstukken waar we mee te maken hebben gekregen het afgelopen jaar willen we de basis meer dan 100% op orde krijgen. Er is weinig financiële ruimte voor extra’s en ondanks dat maken we toch een aantal keuzes.

We gaan door met de ingezette structuurverandering van sterk hiërarchisch naar een horizontale samenwerking dichtbij en rondom de cliënt. Dat is soms een lastig proces. Maar we zijn er van overtuigd dat dit de enige weg is om de zorg aantrekkelijk te houden voor de nieuwe generatie medewerkers. Samenwerken vanuit vertrouwen in de vakbekwaamheid van de medewerkers. Deze verandering heeft stevige consequenties voor onze werkwijzen. Systemen, die in een andere tijd ontwikkeld zijn, sluiten niet meer aan bij de huidige werkwijze. Dat is een enorme uitdaging waar we met elkaar voor staan. Samen werken we aan kwaliteit van leven, zorg en behandeling vanuit onze kernwaarden:

Integraal samenwerken in en vanuit teams

We zetten in op het realiseren van een integrale situatie voor Norschoten. Opzetten van integrale teams, met verschillende deskundigheden. Goede en verantwoorde roosters, passend bij wat de cliënt nodig heeft. Samen werken met andere disciplines omdat verpleegkundigen en verzorgenden schaars worden. Dit doen we met en voor elkaar. Dat vraagt om anders samenwerken. We willen dichtbij zijn voor onze cliënten maar ook voor onze medewerkers. Het locatiemanagement zal worden uitgebreid zodat er meer nabijheid voor de teams is en locatiemanagers zullen op diverse terreinen ondersteund worden. Dat is een investering die we belangrijk vinden en dus gaan uitvoeren.

Cliënt- en medewerkersproces

Het cliënt- en medewerkersproces is in kaart gebracht, waardoor we sneller kunnen zien waar versteviging nodig is en waar de bedrijfsondersteunende processen (individuele) cliënten,  medewerkers en teams beter kunnen ondersteunen.
Door optimalisatie van deze processen en integrale samenwerking willen we een hogere tevredenheid bereiken en werken aan een duurzame gezonde organisatie.
We realiseren ons dat we deze verandering moeten doorzetten, maar dit gaat veel van medewerkers vragen, zowel in de zorg als in de aansturing. Bij de kamers cliënt en medewerker gaan we hier dieper op in.

Regionaal samenwerken

Ook regionaal zoeken we steeds meer de samenwerking op. Bij aanvragen voor extra financiële middelen en voor de elektronische uitwisseling van gegevens. Marktwerking en concurrentie worden ingehaald door de noodzaak om samen te werken om de veranderingen voor mens en samenleving goed op te vangen. In de kamer samenwerking zetten we dit op een rijtje.

Strategische koers

De ouderenzorg staat onder druk door demografische ontwikkelingen, dalende beroepsbevolking en kostenstijging van de zorg. Om toekomstbestendig te zijn moeten we de ouderenzorg met elkaar anders organiseren. In juni 2022 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het rapport WOZO (Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) gepresenteerd, waarin de plannen voor de ouderenzorg tot 2040 worden geschetst. De nieuwe norm van zorglevering wordt: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Daarvoor zijn vijf actielijnen uitgewerkt.

Dit alles passend binnen onze strategische koers 2021-2026. Deze koers houden we vast en geeft richting. Dit betekent dat we rustig doch gestaag doorwerken aan onze strategische uitvoeringsplannen. Denk aan o.a. het huisvestingsplan, het I&A plan, capaciteitsplanning van medewerkers en het communicatieplan.

Ook reeds ingezette initiatieven zoals de ontwikkeling van het KBC, het ambulant geriatrisch team en het Gezondheidshuis gaan voort.

Naar een merkbaar resultaat

Going concern blijven we trouw aan onze missie om positief verschil te maken in de kwaliteit van leven voor bewoners en cliënten. En growing concern bouwen we aan toekomstbestendige ouderenzorg, samen met ketenpartners in de regio. Van hart tot hart, en vanuit onze christelijke identiteit.

In dit kwaliteitsplan 2023 vertellen we in hoofdlijnen waar we ons growing concern in 2023 op richten en hoe we de frisse wind laten waaien. In de jaarplannen (onderdeel van het kwaliteitsplan) wordt beschreven waar de organisatieonderdelen aan werken. In werkoverleg en tijdens de Q-dag worden de thema’s besproken. In het kwaliteitsdashboard houden we de voortgang van kritische processen bij. Evalueren, reflecteren, leren en verbeteren is daarin een continu proces waarin de plan-do-check-act (PDCA) cyclus is geborgd.

Het kwaliteitsjaarplan 2023 heeft de instemming van de professionele adviesraad en de cliëntenraad. De kwaliteitsjaarplannen van de woonlocaties en zorg- en behandelafdeling vind u hier bij (pagina 20).   

Succesbepalende factoren 2023

  1. Cliënten ervaren optimale kwaliteit van leven en dienstverlening.
  2. Medewerkers ervaren mooi, betekenisvol werk en goede samenwerking
  3. Kwaliteit, veiligheid en financiën geborgd o.b.v. waarden, principes en normen
  4. Samen komen we verder in gezonde netwerken

De pijlers: cliënt, medewerker, kwaliteit, financiën en samenwerken zijn de basis van onze resultaatgebieden. Op onze digitale weergave op www.norschotendoet.nl vindt u de weergave van dit kwaliteitsplan uitgewerkt in 5 kamers. De kamers representeren de gelijknamige succesbepalende factoren.

Onze locatiemanagers zijn integraal verantwoordelijk voor deze resultaatgebieden en worden daarin ondersteund door bedrijfs-en zorg ondersteunende processen en systemen. De optimalisatie van dit samenspel zal zorgdragen voor de basis op orde.