Samenwerking – kwaliteitsplan 2023

Samen komen we verder in gezonde netwerken

Medezeggenschap

Een veranderende organisatiecultuur betekent ook anders samenwerken met medezeggenschaps-raden: de cliëntenraad (CR), ondernemingsraad (OR) en vrijwilligersraad (VR). De raad van bestuur overlegt regelmatig met de raden, om bij onderwerpen al in een vroeg stadium een afvaardiging van te betrekken bij de aanpak. Daarnaast is er twee keer per jaar een ‘benen op tafel overleg’ met afvaardiging van deze raden en de raad van bestuur; wat zien zij, horen zij, en willen zij. De onafhankelijkheid en formele besluitvorming van de raden blijft bestaan.

Na een periode van ontwikkeling en het zoeken van de positie in de organisatie, komt de professionele adviesraad (PAR) nu echt op gang. De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur en directie, over onderwerpen die de kwaliteit van zorg aangaan. Jaarlijks brengt de PAR over minimaal twee onderwerpen advies uit.   

Kennis en behandelcentrum

Met het KBC zetten we onze specialistische kennis ook in ten behoeve van de regio onder het merk ‘Powered by Norschoten’. De behandeldienst is onder andere actief in Zorgerf Putten, Maanderzand en Elim en ze denken mee in de ontwikkeling van Zorgerf Kootwijkerbroek.

Het ambulant geriatrieteam (AGT) van het KBC biedt op verwijzing van de huisarts diagnostiek, ondersteuning, advisering en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers. Het AGT en de eerstelijns-behandelaars (ELB) werken actief samen met multidisciplinaire gezondheidscentra in de regio en met het Gezondheidshuis Barneveld. In 2023 gaan we het AGT en de ELB breder positioneren in de regio.

Het KBC biedt opleidingsplaatsen aan gezondheidszorg (GZ)-psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. 

Leren en Ontwikkelen

We nemen deel aan een regionaal samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties en het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Midden Nederland. Doel is Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) studenten beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in de zorg. We faciliteren maatschappelijke stages met middelbare scholen en werken met een project ‘onderzoeken en ontwerpen’.

Wetenschapscommissie

Ouderenzorg komt in de wetenschap vaak achteraan. Wat valt er voor ouderen nou te leren en te onderzoeken? Heel veel! Daarom heeft Norschoten een wetenschapscommissie en een science practitioner. Met wetenschappelijk onderzoek dragen we actief bij aan de ontwikkeling en verbetering van diagnostiek en behandeling van de geriatrische zorg. We doen dit door samen te werken met universitaire kennisinstituten, zoals de UKON en het Radboudumc. We werken mee aan landelijke onderzoeksprojecten, voeren zelf wetenschappelijke onderzoeks- en innovatieprojecten uit en implementeren de opgedane kennis in de praktijk in Norschoten.

Netwerk Governance

In het belang van de cliënt maken we steeds de afweging: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional. Dat betekent dat we niet alles zelf doen, maar samenwerken in netwerken met andere organisaties en professionals. Want alleen samen komen we verder in de kwaliteit van zorg aan onze cliënten.

Met Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Meander Medisch Centrum hebben we convenanten. Om goede doorstroming te bevorderen werken we nauw samen met diverse (thuis)zorgorganisaties.

In Barneveld vormen we een lerend netwerk met Neboplus, Zorgroep Ena en Zorggroep Sirjon/Elim. In de regio Noordwest Veluwe doen we dat samen met Woonzorg Unie Veluwe.

Op bestuurlijk niveau participeren we in de netwerken:

  • Ketenzorg Dementie Barneveld
  • Palliatieve Zorg Gelderse Vallei
  • Geestelijke Verzorging
  • Palliatieve Zorg Eemland
  • Bestuurlijk overleg VVT Gelderse Vallei
  • Christelijke vereniging van zorgaanbieders Reliëf
  • Bestuurdersoverleg UKON
  • en in het bestuurlijk overleg Gemeente Barneveld Zorg en Welzijnsinstellingen.

Gezondheidshuis Barneveld

Thuis als het kan. Hoe vind je als zorgvrager de weg in de wirwar van alle voorzieningen en regelgevingen om zo lang mogelijk in de vertrouwde thuis omgeving te kunnen blijven wonen? Daar wil het Gezondheidshuis Barneveld  een antwoord op geven. Eén loket, waar inwoners van Barneveld terecht kunnen met al hun vragen rondom zorg, welzijn en ondersteuning. Een ontwikkeling die aansluit op het Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) programma van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze bijzondere plek ontwikkelen wij samen met een aantal andere organisaties in Barneveld. Een uniek netwerk van professionals werkzaam op het gebeid van gezondheid, zorg en welzijn. Ze werken intensief samen en zorgen dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten.

Dialysehub

Op de locatie Klaverweide is een dialysehub gerealiseerd. Patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei kunnen in een meer huiselijke sfeer en dichter bij huis dialyseren. De hub is een samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei, Norschoten en Dianet.

Klimmendaal

We breiden onze samenwerkingsvormen steeds verder uit om het langer thuis wonen te ondersteunen. Zo hebben de revalidatiespecialisten van Klimmendaal inmiddels ook intrek genomen in het pand aan de Klaverweide. Daarmee wordt de onderlinge samenwerking verder versterkt.