Jaarplannen 2023 woon- en zorglocaties

Locaties Klaverweide en Drostendijk

Cliënt

OnderwerpDoel / actie 2023
Persoonsgerichte zorg,
‘ja, en ….’ cultuur, tegemoet komen aan individuele wensen
– Aansluiten bij, en doen wat nodig is voor de cliënt. Verantwoorden achteraf, maar wel binnen de (financiële) kaders. 
– Implementatie van ONS en positieve gezondheid. Dit moet vooral tot uiting komen in het dagelijks handelen.
– Het netwerkberaad verder implementeren met als doel actief samenwerken met familie/verwanten
– Bewoner ontvangt geestelijke verzorging en wordt erkend in zijn/ haar religieuze beleving.
Thuisgevoel– Familie/verwanten actief betrekken in het samen vormgeven van wonen en welzijn op de locaties.
– Uitvoeringgeven aan de wet zorg dwang.
Familieparticipatie;
samen beslissen bij dilemma’s
– Dilemma’s worden besproken in familie/cliënt gesprekken. Beslissingen worden in gezamenlijkheid genomen.
Ethische kwesties/dilemma’s vanuit verschillende perspectieven belicht. Doel: cliënt en familie voelen zich gehoord, gezien en erkend. 
– Formele ontmoeting Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met de eerste contactpersoon over hun tevredenheid. In het gesprek op dat moment zelf ophalen wat verbeterd kan worden.
– Ieder etage, minimaal 1 keer per jaar informele ontmoeting, zoals  bijvoorbeeld tuinfeestje.
Zingeving– Geestelijk verzorgers hebben interactie met de bewoners, zowel  individueel als in kleine groep op de huiskamers.

Medewerker

OnderwerpDoel / actie 2023
Werkplezier en professionaliteit– Servicepunt medewerker (organisatie breed).
– De driehoek begeleidt de medewerkers naar taakvolwassenheid in de uitvoering van de zorg, vanuit de verschillende rollen (medisch, zorg/welzijn en organisatie). Doel: verhogen kwaliteit van zorg en werkplezier medewerkers. Teamcoach wordt ingezet voor coachen naar eigenaarschap. 
– Zes keer per jaar werkoverleggen over wat er op dat moment speelt op de woning, op de 4 pijlers (nieuw format). Alle medewerkers die er toe doen sluiten daarop aan. Tussen door worden mensen bij elkaar geroepen als er iets speelt. Teamcoach ondersteund proces eigenaarschap.
– Laagdrempelig contact met locatiemanager. Meer nadruk op begeleiding bij levensfases en als medewerkers mantelzorger zijn.
Samenwerking– Integraal samenwerken rondom de cliënt met welzijnsbegeleiders en medewerkers facilitaire dienst en vrijwilligers door ontwikkelen en uitvoeren.
– Verbinding zorgteam met arts, psycholoog en praktijkverpleegkundige is er, maar wordt verder verstevigd.
Leren en ontwikkelen– De medewerker ontwikkelt zich, heeft steun van collega’s en ervaart binding met het team, locatie en Norschoten.
– De medewerker maakt gebruik van scholing, Learning Management System Noor leert door.
– De medewerker heeft scholing ABC gevolgd en past dit toe.
– De medewerker heeft scholing presentie gevolgd en past dit toe.
– Ondersteuning van geestelijk verzorgers bij moreelberaad.

Kwaliteit

OnderwerpDoel / actie 2023
Kwaliteit en veiligheid– Per zorgteam zijn er aandachtsvelders voor medicatie, hygiëne, incontinentie en decubitus. Door ontwikkelen van verleggen accent van controlefunctie naar lerend/coachend.
– Vaardigheid in werken met stappenplan Wet zorg en dwang (Wzd) verder vergroten. Veiligheid (en zo nodig domotica) op maat bieden.
Verpleegkundige triage– De verpleegkundige (van een woning) is 7 dagen per week bereikbaar voor triage.
– Daarnaast inzet van verpleegkundige op teamontwikkeling en verbetering kwaliteit van zorg.
MIC en MIM– Melden Incidenten Cliënten (MIC’s) en Melden Incidenten Medewerkers (MIM’s) worden structureel besproken in de team verleggen om te leren en te verbeteren.

Financiën

OnderwerpDoel / actie 2023
De locaties zijn financieel gezond– De financiële taakstelling wordt uitgevoerd.
– Inzetten op capaciteitsplanning.
– De personele bezetting past binnen de begroting en is conform de zorgbehoefte (ZZP).

Locatie Kweekweg

Cliënt

OnderwerpDoel / actie 2023
Persoonsgerichte zorg– We kennen en erkennen de cliënt in diens persoonlijke behoefte en zorgvraag (positieve gezondheid).
– Afspraken die we samen met cliënt en familie maken leggen we vast in het zorgleefplan in ONS.
Familieparticipatie en netwerkberaad– Familie is betrokken en heeft inzage in het dossier via Caren Zorgt.
– Familiebijeenkomsten worden plannen per etage of 2 woningen/team. Team organiseert dat in samenwerking met ambassadeur cliëntenraad en locatiemanager.
– Netwerkberaad organiseren i.s.m. familie/netwerk. Projectleider neemt eerste initiatief. Tot die tijd worden Multidisciplinair overleggen georganiseerd door Eerst Verantwoordelijke Verzorgende.
Zinvolle dag, dagbesteding– Welzijnsbegeleider heeft belangrijke rol om passende programma’s uit te werken (per bewoner en per doelgroep).
– Mogelijkheid dagcentrum op locatie onderzoeken, zodat cliënten daar gebruik van kunnen maken.

Medewerker

OnderwerpDoel / actie 2023
Integraal samenwerken– Organisatiebrede ontwikkeling proces medewerker. 
– Integraal samenwerken zorg, welzijn en huishoudelijk medewerker (serviceteams). Verder uitwerken en concretiseren
– Eén teamcoach voor de locatie om regie in teams te versterken. Programma opstellen om teams houvast te geven. Werken aan inhoud en samenwerking.
Werkplezier en professionaliteit– Capaciteitsplanning; de juiste professional op de juiste tijd en plaats. Rust in de roostering.
– Kwaliteit van werken is cyclisch onderwerp van teambesprekingen (Melden Incidenten Cliënten, kwaliteit, werkbeleving). Van controleren naar het ondersteunen van medewerkers in eigen vakbekwaamheid.
Leren en ontwikkelen– Medewerkers hebben als basis presentiescholing gevolgd.
– Bewustwording en vaardigheden wet zorg en dwang verder ontwikkelen en vergroten (medewerkers enthousiasmeren voor scholing, casuïstiekbespreking).

Kwaliteit

OnderwerpDoel / actie 2023
Kwaliteit en veiligheid– Melden Incidenten Cliënten (MIC) -proces beleggen bij praktijk- verpleegkundige.
– Wet zorg en dwang (WZD): procedures invoeren.  Stappenplan invullen en evalueren. Verbeteracties audit najaar 2022 opvolgen.
– Infectiepreventie en hygiëne is aandachtspunt (in samenwerking met commissie IPC). Audit laten uitvoeren.
– Per woning aandachtsvelders op kritische processen zoals IPC, MIC. Overweging om voor medicatieveiligheid en WZD ook aandachtsvelders aan te wijzen. 
Doelgroepen– Het strategisch huisvestingsplan geeft richting in de keuzes van doelgroepen op de locatie.

Financiën

OnderwerpDoel / actie 2023
De locaties zijn financieel gezond– De begroting is taakstellend.
– Inkomsten ZZP’s en meerzorg zijn actueel in beeld en uitgewerkt naar fte, samenstelling teams en dienstenpatroon.
– Capaciteitsplan (opgesteld Q4-2022) wordt uitgevoerd. 

Locatie Locatie Kootwijkerbroek

Cliënt

OnderwerpDoel / actie 2023
Persoonsgerichte zorg; regie bij de cliënt– We kennen de cliënten, hun levensverhaal en hun persoonlijke behoeftes. Implementatie van positieve gezondheid. Dit moet vooral tot uiting komen in het dagelijks handelen.
– Werken met ONS geeft cliënt eigen regie.
– De verpleegkundigen en Eerst Verantwoordelijke Verzorgende spreken op regelmatige basis de familie en mantelzorger en stemmen de zorgbehoefte met hen af. Dit wordt opgenomen in het zorgleefplan.
– In het netwerkberaad bespreken en afstemmen hoe het netwerk betrokken is.
Thuisgevoel– Familie/netwerk actief betrekken in het samen vormgeven van wonen en welzijn op de locatie.
– Uitvoering geven aan de wet zorg en dwang (open deuren).
Familieparticipatie;
samen beslissen bij dilemma’s
– Dilemma’s worden besproken in familie/cliënt gesprekken. Beslissingen worden in gezamenlijkheid genomen.
– Ethische kwesties/dilemma’s vanuit verschillende perspectieven belicht (moreel beraad). Doel: cliënt en familie voelen zich gehoord, gezien en erkend. 

Medewerker

OnderwerpDoel / actie 2023
Medewerkersproces– Medewerkersproces herzien (organisatiebreed). Primair proces is leidend in systemen/ondersteunde diensten volgen.
– ONS en YSIS verlagen administratieve lasten.
Integraal samenwerken– Integraal samenwerken rondom de cliënt met welzijnsbegeleiders, sfeermakers, medewerkers facilitaire dienst en vrijwilligers verder door ontwikkelen. Doel: verhogen kwaliteit van zorg. (juiste persoon op de juiste tijd en plaats)
– Team overleggen worden gehouden aan de hand van het nieuwe format.
– Bestendigen ingezet koers najaar 2022.
Werkplezier en verlagen werkdruk– Capaciteitsplanning.  Cyclisch basisdienstenpatroon; doel meer rust inde roosters en verhogen balans werk/privé.
– Iedereen werkt vanuit zijn eigen functie rol en taak samen; teams per etage.
Leren en ontwikkelen– Teamcoaches begeleiden de teams naar eigenaarschap en zelfstandigheid samenwerking in uitvoering eigen functie/taken.
– Eigenaarschap en eigen verantwoordelijk in leren en ontwikkelen stimuleren.
– Scholingsaanbod is beschikbaar op Noor leert door.

Kwaliteit

OnderwerpDoel / actie 2023
Kwaliteit en veiligheid– Er zijn aandachtsvelders voor medicatie, hygiëne, incontinentie en decubitus. Focus op leren en verbeteren in plaats van controle.
– Acties volgend uit audits (2022) worden opgevolgd en bewaakt (hygiëne, Wet zorg en dwang).
– Melden Incidenten Cliënten (MIC’s) en Melden Incidenten Medewerkers (MIM’s) worden besproken op de team overleggen om samen te leren en te verbeteren.
Wet zorg en dwang– Procedures verder invoeren. Stappenplannen invullen en evalueren.
– We maken gebruik van deskundigheid Wet zorg en dwang (Wzd) functionaris, psycholoog en geriatrieverpleegkundige.
Kinderdagverblijf– Mogelijkheid samenwerking kinderdagverblijf op het terrein verder onderzoeken/uitbreiden voor activiteiten cliënten. 

Financiën

OnderwerpDoel / actie 2023
De locaties zijn financieel gezond– De begroting is taakstellend.
– Capaciteitsplanning: basisdienstpatroon binnen financiële kaders en vandaaruit inzetten wat nodig is aan zorg en begeleiding over de dag heen.
– Appartement-bezetting op orde. Samenwerking zorg consulenten voor instroom cliënten. Duidelijke afspraken, zodat er geen vertraging optreedt.

Locatie Garderen

Cliënt

OnderwerpDoel / actie 2023
Persoonsgerichte zorg; eigen regie
 
– De eigen regie van bewoner en familie is blijft aantoonbaar in de zorgplannen en de uitvoering.
– De familie blijft betrokken en komt regelmatig om met de bewoner activiteiten te ondernemen.
– Positieve gezondheid is opgenomen in het zorgleefplan.
Wonen als thuis– Bewoners kunnen in alle rust van alle maaltijden genieten.
– Medewerker Welzijn inspireert met name de sfeermakers om ‘leuke’ activiteiten aan te bieden aan de bewoners.
– Er zijn meer vrijwilligers die samen met de bewoners gaan wandelen, fietsen en gebruik maken van Motomed, Tovertafel en Quickup
Familieparticipatie– Netwerkberaad invoeren
– In de familieavonden blijft een positief kritische mening bestaan.
– Op een familiebijeenkomst de cliënttevredenheid bespreken; samen met zorgteam afspraken maken op verbeterpunten.

Medewerker

OnderwerpDoel / actie 2023
Integraal samenwerken– Integraal samenwerken rondom de cliënt (welzijn, huishoudelijk medewerker) verder door ontwikkelen en uitvoeren. Iedereen functioneert volgens eigen functie in taken en verantwoordelijkheden
– Behandelaren zijn laagdrempelig bereikbaar.
Verhogen werkplezier en verlagen werkdruk– Er zijn voldoende medewerkers zodat het basisrooster gevuld kan worden.
– Er wordt alleen bij uitzondering gebruik gemaakt van de groepsapp om openstaande diensten in te vullen.
– De flexibele schil is in kwaliteit en kwantiteit voldoende om de openstaande diensten op te vullen.
– Door voldoende kwaliteit en kwantiteit van medewerkers is de werkdruk voor de uitvoerend medewerkers acceptabel.
– Medewerkers voelen zich vrij om feedback te geven en te ontvangen, zodat het werkplezier hoog blijft.
– De implementatie van het ONS draagt zorg voor administratieve lastenverlichting.
Leren en ontwikkelen– De nadruk ligt in 2023 op het ontwikkelen van taakvolwassenheid.
– Inhoudelijke scholingen zoals Presentie, Wet zorg en dwang (Wzd), onbegrepen gedrag zijn van belang.

Kwaliteit

OnderwerpDoel / actie 2023
Kwaliteit en veiligheid– Melden Incidenten Cliënten (MIC’s) en Melden Incidenten Medewerkers (MIM’s) meldingen worden besproken in de teamoverleggen.
– Toepassen van de wet zorg en dwang is op orde (stappenplannen en evaluaties).
–  Er zijn aandachtsvelders op cruciale processen.
– Bij gedragsproblematiek inzet geriatrie verpleegkundige en/of psycholoog.
Trainen in de praktijk– De rol van de praktijkverpleegkundige mag duidelijker worden. Wat wordt bereikt in de 4 uur per week. De rol van de verpleegkundig specialist/specialist ouderengeneeskundige/praktijkverpleegkundige kan wellicht duidelijker worden.

Financiën

OnderwerpDoel / actie 2023
De locaties zijn financieel gezond– De begroting is taakstellen
– De unit draait binnen de financiële kaders en wordt er alleen in een uitzonderlijke situatie van een uitzendkracht gebruik gemaakt.

Locaties Putten en Elspeet

Cliënt

OnderwerpDoel / actie 2023
Persoonlijke zorg en aandacht– Bewustwording van medewerkers dat elke cliënt een uniek persoon is en eigen wensen en behoeften heeft (positieve gezondheid)
– Aansluiten bij behoefte cliënten en familie (netwerk) in relatie volledig pakket thuis (VPT).
Zinvolle dag– Elspeet Cliënten die daarvoor geschikt zijn bezoeken het dagcentrum op de Oranjehof.
– Putten, deelname activiteiten dagcentrum onderzoeken.
– Welzijnsbegeleiders zijn actief betrokken.
Samen beslissen bij dilemma’s– Dilemma’s worden besproken in familie/cliënt gesprekken. Beslissingen worden in gezamenlijkheid genomen.
Doel: cliënt en familie voelen zich gehoord, gezien en erkend. 
– Familiebijeenkomsten laten aansluiten bij de behoefte van de familie/cliënten.
Voeding– Onderzoeken of voeding (deels) lokaal besteld kan worden.

Medewerker

OnderwerpDoel / actie 2023
Volledig pakket thuis– Goed uitwerken wat volledig pakket thuis (VPT) inhoudt en betekent voor alle betrokken. Samen met het team en verwanten in gesprek en uitvoeren. Zorgconsulten hierbij betrekken.
Integraal Samenwerken– Het team werkt volgens concept volledig pakket thuis (VPT). 
– Integraal samenwerken rondom de cliënt (welzijn, huishoudelijk medewerker) verder door ontwikkelen en uitvoeren.  Iedereen functioneert volgens eigen functie in taken en verantwoordelijkheden (duidelijkheid in werkroutines). 
– Meer samenwerking per etage; bijspringen en integrale samenwerking.
Formatie-Capaciteitsplanning. Formatie en dienstenpatroon herzien vanuit wat nodig is voor de cliënten. ONS ondersteunt hierin (geeft inzicht). 
Leren en ontwikkelen– Eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap stimuleren om zichtzelf te blijven ontwikkelen.
– De driehoek begeleidt de medewerkers naar taakvolwassenheid in de uitvoering van de zorg, vanuit de verschillende rollen (medisch, zorg/welzijn en organisatie). Doel: verhogen kwaliteit van zorg en werkplezier medewerkers.
– Teamcoach wordt ingezet voor coachen naar eigenaarschap.

Kwaliteit

OnderwerpDoel / actie 2023
Woonomgeving– Actief stimuleren gebruik belevingstuin Elspeet.
Kwaliteit en veiligheid– Melden Incidenten Cliënten (MIC) en Melden Incidenten Medewerkers (MIM)meldingen worden besproken in de teamoverleggen.
– Toepassen van de wet zorg en dwang in relatie tot volledig pakket thuis (VPT).
– Aandachtsvelder op cruciale processen.
– Bij gedragsproblematiek inzet geriatrie verpleegkundige en/of psycholoog.
– Medewerkers zijn bekend met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en handelen daarnaar.
– In Elspeet extra aandacht voor registratie opiaten.

Financiën

OnderwerpDoel / actie 2023
De locaties zijn financieel gezond– De begroting is taakstellend.
– De personele inzet past binnen de volledig pakket thuis (VPT) en financiële kaders.
– Capaciteitsplanning, meer zorg, indien van toepassing op/afschalen formatie.