Kwaliteit – kwaliteitsplan 2023

Kwaliteit, veiligheid en financiën geborgd in waarden, principes en normen

Om de doorontwikkeling naar integraal samenwerken en procesoptimalisatie te realiseren rondom cliënt en medewerker is een sterke samenwerking vanuit de ondersteunende diensten en processen cruciaal. We willen onze organisatie kwaliteit en veiligheid naar een hoger plan brengen en duurzaam gezond zijn. Effectieve en efficiënte inrichting van onze samenwerking- en overlegstructuur en het innoveren van onze werkwijzen gaan winst opleveren.

Kwaliteit

We gaan voor kwaliteit van leven, zorg en behandeling op basis van waarden en principes voor goede zorg en mooi werk, zoals beschreven in de strategische koers. We voldoen aan alle normen die aan kwaliteit van zorg en behandeling worden gesteld. Daar kunnen cliënten op vertrouwen. Naast de normen worden we gemotiveerd door intrinsieke waarden en principes, met als doel tevreden cliënten én tevreden medewerkers.

Kwaliteitsmanagement

Door corona en interne ontwikkelingen hebben enkele ondersteunende processen in de bedrijfsvoering niet de aandacht gekregen die ze nodig hebben. We brengen dat nu weer op orde. De focus zal daarin liggen op een goede PDCA cyclus.

Het kwaliteitsmanagementsysteem bestaat o.a. uit een beleidscyclus en kwaliteitsdashboard waarop jaarlijks een directiebeoordeling plaatsvindt.

In de beleidscyclus zijn opgenomen:  

  • Strategische koers (lange en middellange termijn)
  • Kwaliteitsjaarplan (jaarlijkse organisatie-brede vertaling naar tactisch en operationele thema’s)
  • Jaarplannen vanuit de verschillende organisatieonderdelen. Zij maken integraal deel uit van het kwaliteitsjaarplan.
  • Op het kwaliteitsdashboard monitoren we per kwartaal de kritische processen. Dit zijn onder andere negen kritische processen die zijn afgeleid van het IGJ toetsingskader op de drie pijlers:
  • Persoonlijke zorg
  • Deskundigheid en inzet personeel
  • Kwaliteit van zorg en veiligheid
  • En toegevoegd met processen die we relevant vinden om op te sturen.
  • In overleg (directie, teams, Q-dagen) wordt de voortgang gemonitord
  • Een jaarlijkse verantwoording (directiebeoordeling) vindt plaats in het kwaliteitsjaarverslag. De Plan-Do-Check-Act (PDCA) is hiermee geborgd en we tonen aan wat het effect is van de doorgevoerde verbeteringen.

Het kwaliteitshandboek, waarin alle beleidsdocumenten, werkinstructies en protocollen zijn opgenomen, wordt opnieuw ingericht op de twee primaire processen cliënt en medewerker.

Certificering

Zorgorganisatie Norschoten is Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) gecertificeerd. Door de cultuurverandering zijn we zoekend of de HKZ nog wel passend is bij de organisatie. De Hospice is PREZO gecertificeerd.

Voor de informatieveiligheid gaan we op voor de NEN7510 certificering. De rapportage op de NEN7510-audit verwachten we begin 2023.

Medici en paramedici van het KBC zijn allemaal geaccrediteerd voor de functie die ze uitoefenen. Verpleegkundigen zijn Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) geregistreerd. Met deze certificeringen en accreditaties laten we zien dat we werk maken van kwaliteit en dat we voldoen aan de normen die daaraan

Veiligheid

Veiligheid ligt aan de basis van goede zorg. Daarom hebben we aandacht voor alle veiligheidsrisico’s. Deze worden ook organisatie breed gemonitord op het kwaliteitsdashboard. Bijvoorbeeld melding incident cliënt (MIC) en medewerkers (MIM), infectiepreventie, medicatie en onvrijwillige zorg.

Interne en externe audits op kritische processen worden volgens jaarplanning gehouden. Voor 2023 wordt o.a. geaudit op (IPC, HACCP)  Samen met het lerend netwerk houden we over en weer collegiale audits. 

Het calamiteitenplan voor de zorgcontinuïteit en de bedrijfshulpverlening (BHV) is op orde. Voldoende BHV-ers kunnen roosteren blijft een uitdaging bij ziekteverzuim en personeelskrapte. Voor de zorgcontinuïteit tijdens corona-uitbraken is een aanvullend plan met checklist beschikbaar.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de arbo-veiligheid en -omstandigheden is op orde. Voor 2023 staan de volgende RI&E thema’s op de planning: arbeidsmiddelen, fysische factoren, inrichting arbeidsplaatsen, specifieke werkzaamheden en voorzorgsmaatregelen.

Zorgorganisatie Norschoten participeert in de veiligheidsregio Gelderland Midden.

Vrijheid en veiligheid: de wet zorg en dwang (Wzd)

Geen onvrijwillige zorg, tenzij het echt niet anders kan. We gaan door met het trainen van medewerkers in de basiskennis van de Wzd, in het zoeken van alternatieven en het werken met het stappenplan. Teamcoaches stimuleren de bewustwording binnen de teams. De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, betrokken arts, psycholoog en andere disciplines bespreken regelmatig de maatregelen op de locaties. De WZD functionarissen toetsen de ingezette maatregelen/ stappenplannen houden toezicht. Voor crisisopnames werken we samen met andere zorgorganisaties en ketenpartners in de regio.

We streven er naar dat alle woonlocaties open zijn en alleen daar, waar het nodig is voor de veiligheid, geslotenheid op maat te organiseren. Voor alle locaties is in kaart gebracht wat nodig is om dat te kunnen realiseren. De basis is de goede samenwerking van de integrale teams en verwanten. Daarnaast onderzoeken we de inzet van technische middelen. Met alle betrokkenen bespreken we welke stappen we per locatie kunnen zetten om de leefruimte de vergroten. Het opendeurenbeleid wordt meegenomen in het strategisch huisvestingsplan.

Infectiepreventie

De infectiepreventiecommissie (IPC) heeft een belangrijke rol in het bevorderen van de hygiëne en infectiepreventie en het bestrijden van infecties.

De IPC monitort voortdurend alle ontwikkelingen rondom corona en mogelijke andere infecties, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Processen rondom corona zijn meer en meer geïntegreerd in de normale werkprocessen. Zorg en behandeling aan coronapatiënten wordt steeds verleend volgens de laatste inzichten en standaarden. Afhankelijk van de situatie wordt de IPC opgeschaald in frequentie en betrokken deelnemers.

Voor 2023 ligt de focus van de IPC op het stimuleren en begeleiden van de aandachtsvelders op de locaties en het standaardiseren van schoonmaakwerk. Om antibioticaresistentie bij cliënten te voorkomen wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het verbeterplan.

Duurzaamheid

Norschoten is op de goede weg met haar duurzaamheidsopgave. De ambitie is om 100% uitstootvrij te zijn in 2050. Dit kunnen we niet alleen, maar doen we samen met collega’s, leveranciers en overige stakeholders. Samen kijken we waar het beter kan. Bijvoorbeeld in het hergebruik van materialen, milieuvriendelijke producten, het verminderen van afval door minder (om)verpakkingen en het scheiden van afval. Bij nieuwe af te sluiten overeenkomsten met leveranciers wordt standaard een paragraaf duurzaamheid en milieu opgenomen.

Ook zijn we in gesprek met leveranciers om ‘cross docking’ toe te passen. Dit houdt in dat leveranciers alles op één verzamelpunt afleveren en dat vandaaruit één leverancier alles naar de locatie brengt. Hierdoor reduceren we transportbewegingen, er komt immers maar één vrachtwagen naar Norschoten, in plaats dat alle leveranciers dat afzonderlijk doen. Dit bespaart transportkosten, maar het ontlast vooral het milieu.

In de komende jaren ontwikkelen we verder het zelf opwekken van energie, zoals het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. En we gaan aan de slag met laadpalen voor auto’s en fietsen.

ICT en technologische innovaties

De Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)- strategie is een doorgaande ontwikkeling die jaarlijks wordt geëvalueerd. Vooraf testen we ‘proof of concept’ of ICT oplossingen en innovaties haalbaar en toepasbaar zijn en gaan werken zoals we verwachten en bedenken. Zo nodig passen we de ICT-strategie aan.  De focus ligt in 2023 op het doorontwikkelen van het hybride werken en digitaliseren van medewerkersprocessen. En op het optimaliseren van de nieuwe ECD’s Ysis en ONS.

Voor het welzijn van cliënten gebruiken we diverse technologische innovaties . Bijvoorbeeld braintrainers, tovertafels, Qwiek-Ups, muziekkussens, Crdl, beleveniskoffers, fietslabyrinten, iPads, et cetera.

Financiën

We streven naar een kader-stellende begroting. De bedbezetting moet 97% zijn. De doorloopsnelheid op de revalidatie is zo’n 350 cliënten per jaar. De hospice heeft een bezetting van 75%.

Risicomanagement in de vorm van planning- en controlcyclus van de organisatie vindt plaats op alle niveaus; van strategisch tot operationeel niveau en andersom. Per kwartaal vindt een Q-dag plaats met alle leidinggevenden waarbij aan de hand van de vier resultaatgebieden de Plan-Do-Check-Act (PDCA) wordt besproken en doorlopen.

In de bilaterale overleggen tussen directie en leidinggevenden vindt evaluatie en bijstelling plaats naar aanleiding van het kwaliteitsplan en de financiële overzichten.

Middels de jaaragenda en de actielijsten vanuit het directieoverleg is de PDCA-cyclus geborgd.

In de jaaragenda is een strakke cyclus gepland van alle overlegvormen Raad van Toezicht (RvT)-Raad van Bestuur (RvB)- RvT commissies, ondernemingsraad (OR), cliëntenraad (CR) en veiligheidsraad (VR) waarin bespreking en besluitvorming van de relevante onderwerpen is geborgd.

Ook op financieel gebied vindt een planning en control plaats, de controller levert kwartaaloverzichten aan ten behoeve van de bestuurder. Deze worden in het directieoverleg besproken, tussen de bestuurder en de verantwoordelijke directeur en tussen de directeur en de leidinggevenden.

Zorgorganisatie Norschoten voldoet aan de financiële kaders van het waarborgfonds voor de zorgsector, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, banken, subsidiënten en overige financiers. De verslaglegging is op orde. Actuele jaarverslagen kunt u inzien op de website van Norschoten. Hier vindt u ook het ‘reglement kostenvergoedingen en aannemen geschenken’ voor de raad van bestuur.

Jaarlijks wordt een risicoanalyse gemaakt en een financiële rapportage gemaakt.


Overzicht Zorg Zwaarte Pakket(ZZP’s), Volledig Pakket Thuis (VPT’s), Dagcentra, eerstelijnsverblijf (ELV) en Diagnose Behandelcombinatie
(DBC) Zorgorganisatie Norschoten, Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet, (ZVW) en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)-financiering begroting 2023 (inclusief leegstandspercentage).

Orthopodie

Behandelingen in het kader van ‘Powered bij Norschoten’ worden op facturatiebasis verwerkt.